Kindercampus Zuidas

Antonio Vivaldistraat 15 1083 HP Amsterdam

  • De Kindercampus herbergt op dit moment meer dan 75 nationaliteiten. We hebben van ieder land een vlag.
  • Midden op de Zuidas hebben we een prachtige natuurtuin voor ontdekken en onderzoeken.
  • Ieder jaar houden de hoogste groepen een vlottenrace, aangemoedigd door de hele school!
  • Bij ieder thema gaan we de wereld in.
  • De vlonder wordt voor alles gebruikt, ook gewoon lekker lezen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Kindercampus Zuidas. Wij zijn een openbare basisschool voor ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) met een internationaal karakter.

De Kindercampus werkt vanuit de OGO-principes: betrokkenheid, thema's, interactie, spel en onderzoek. De Kindercampus is gebouwd op drie pijlers: spel, internationalisering en ontdekkend en onderzoekend spelen en leren. Dit wordt thematisch aangeboden.  

We hebben een vijf gelijke dagen model: iedere schooldag van 8.30 tot 14.15 uur. 

In ons gebouw is ook een kinderdagverblijf, halve dagopvang en buitenschoolse opvang gehuisvest. Voor meer informatie hierover kijk op: www.kinderrijk.nl 

Op de Kindercampus wordt Engels gegeven vanaf groep 1. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • OGO en brede ontwikkeling
  • Internationaal karakter
  • Spel, ontdekken en onderzoek
  • Worldclass
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindercampus Zuidas is een groei school. We starten schooljaar 23-24 met 17 groepen. Met de realisatie van de nieuwbouw begin 2025 zal de Kindercampus nog verder groeien tot mogelijk wel 22 groepen groot. 

De meeste van onze kinderen komen uit directe buurt van de school. Onze populatie is zeer gevarieerd, niet alleen in nationaliteiten, maar ook in opleidingsniveau van de ouders. De Kindercampus weerspiegelt daadwerkelijk de Amsterdamse populatie en daar zijn we trots op!


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
367
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven