De Poseidon

Franz Zieglerstraat 7 1087 HN Amsterdam

 • Schoolfoto van De Poseidon
 • Schoolfoto van De Poseidon
 • Schoolfoto van De Poseidon
 • Schoolfoto van De Poseidon
 • Schoolfoto van De Poseidon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De verplichte eindtoets  

Vanaf schooljaar 2014-2015 moeten alle basisscholen in groep acht de eindtoets Primair Onderwijs afnemen. Dit gebeurt tussen 15 april en 15 mei. Op onze school hanteren we daarbij de Cito Eindtoets. Het bestuur kan in sommige, in de wet omschreven, situaties bepalen dat een leerling geen eindtoets aflegt. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.  Meer informatie over de verplichte eindtoets vindt u op www.rijksoverheid.nl.

De school is tevreden met het resultaat van de eindcitotoets zowel voor reguliere - als voor de unIQ leerlingen. (Ook wanneer de zij-instromers in de unIQ groepen niet worden meegewogen in het resultaat scoren de leerlingen gezamenlijk boven landelijk niveau.) 

In schooljaar 2019-2020 is door een overheidsbesluit vanwege de Coronamaatregelen geen landelijke eindtoets afgenomen. In schooljaar 2021-2022 is een zo dip in de resultaten te zien. Deze landelijke trend is goed verklaarbaar doordat leerlingen veel onderwijs hebben gemist als gevolg van de Covid-19 pandemie.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Methode gebonden toetsen

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken en om te bekijken of leerlingen de stof voldoende tot zich hebben genomen, nemen wij regelmatig methodetoetsen af. Op grond van de uitkomst van deze toetsen, krijgen sommige leerlingen extra of verlengde instructie van de leerkracht om zich het gestelde leerdoel alsnog eigen te maken of juist minder instructie en verrijkende stof omdat ze hebben laten zien dat ze leerdoel al beheersen.   

Methode onafhankelijke toetsen (CITO)

Twee keer per jaar meten wij -onafhankelijk van de methode- de kennis en vaardigheid van leerlingen in een bepaald vakgebied, bijv. rekenen, taal, spelling of begrijpend lezen. Deze zgn. CITO toetsen worden in januari en juni afgenomen. Hierna volgt een rapportage aan de ouders en leerling en een gesprek met de leerkracht. De uitkomsten van de CITO toetsen kunt u ook teruglezen in ons ParnasSys ouderportaal. Intern gebruiken wij de uitkomsten van deze toetsen om onze leerlingen opbrengstgericht en passend onderwijs te bieden. De resultaten van de school onafhankelijke Cito toetsen afgenomen in februari van groep 3 t/m 8 scoren de leerlingen gemiddeld op of boven het landelijk niveau op alle vakgebieden.

Monitoren van resultaten

Vier keer per jaar is er een schoolbespreking waarin het team samen kijken naar het onderwijs op onze school. De resultaten van de school worden met het gehele team besproken en geanalyseerd er wordt bekeken of de gestelde schoolambities zijn bereikt. En waar nodig wordt ingezoomd op het aanpassen van het onderwijs de komende periode.   Vervolgens wordt de stap gemaakt om met de leerkrachten van het leerjaar te kijken naar de groepsresultaten. Heeft de groep in zijn geheel voldoende geprofiteerd van het onderwijsaanbod. Waarop moet de komende periode worden ingezoomd. Waar kan de groep verdiepen of waar moet het leerstof aanbod juist geïntensiveerd worden. Vervolgens wordt door de leerkrachten bekeken of het onderwijs passend is geweest voor alle leerlingen. Is er voor iedere leerling voldoende leerplezier en leerredendement geweest. In het groepsoverzicht worden uitspraken gedaan door de leerkracht m.b.t. het gewenste niveau en ontwikkeling op leerling- en groepsniveau. De vorderingen zijn beschreven in niveauwaardes. Ons leerlingvolgsysteem stelt ons in staat om de vorderingen van eerdere leerjaren en vakgebieden te betrekken in deze analyses om trends waar te nemen. Belangrijk onderdeel van de analyse zijn de vervolgstappen en acties die hierop volgen. Deze worden op groepsniveau vertaald in nieuwe (of bijgestelde) onderwijsplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Amsterdamse afspraken: de kernprocedure PO-VO 

De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam hebben het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs vastgelegd in de kernprocedure. Meer informatie over de kernprocedure vindt u op www.vanponaarvo.nl/schooladvies/ en op www.voschoolkeuze020.nl.    

Het schooladvies 

Het schooladvies is bindend bij de toelating van leerlingen in het VO. 

Alle leerlingen in groep acht krijgen vóór 1 maart een definitief schooladvies voor het VO. In het schooladvies staat welk niveau voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Dit advies is gebaseerd op de gehele basisschoolperiode. Niet alleen leerprestaties, maar ook de ontwikkeling tijdens alle leerjaren en de werkhouding (concentratie, motivatie en het doorzettingsvermogen) van de leerling spelen hierbij een belangrijke rol.

Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Deze heroverweging kán leiden tot een wijziging van het schooladvies. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het advies níet aanpassen.   

Meer weten over het schooladvies VO? Kijk op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Poseidon grondwet:

 • Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan ontwikkelen
 • Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort
 • Wij luisteren naar elkaar en lossen conflicten samen op
 • Wij helpen elkaar
 • Wij zijn samen verantwoordelijk voor een prettige omgeving

Onze school stelt zich tot doel dat de leerlingen hun talenten ontwikkelen en dat we hen de vaardigheden laten ontwikkelen waarmee ze een betrokken en verantwoordelijk lid van de samenleving kunnen worden. Dit laatste doen we met behulp van de uitgangspunten van De Vreedzame School. Tijdens de acht jaar dat leerlingen op onze basisschool zitten, volgen ze jaarlijks de verschillende onderdelen van het programma, waarin ze leren verantwoordelijkheden te dragen, conflicten op te lossen en een positieve bijdrage te leveren aan de school als gemeenschap. Alle leerlingen van onze school weten dat problemen altijd worden opgelost.

Wij maken gebruik van leerling-mediatoren (die hiervoor zijn getraind) mocht een conflict niet met behulp van de mediatoren worden opgelost dan doen de leerkrachten dat. Kinderen die het gevoel van veiligheid van anderen schade toebrengen door hun houding of gedrag (te denken valt aan: vechten, slaan, bedreigen, schelden e.d.) waardoor medeleerlingen en/  of leerkrachten zich onveilig voelen, zij kiezen er voor zich niet aan de schoolregels te houden en op die manier hun verbinding met de groep te verbreken. Uiteindelijk krijgen deze leerlingen een maatregel. Maar in de hoofdzaak richt de school zich op het stimuleren van positief, gewenst gedrag en het voorkomen van (sociaal) onveilige situaties.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samen verantwoordelijk
 • Democratisch burgerschap
 • Iedereen hoort erbij

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onderwijskwaliteit

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de scholen in Nederland. Zij heeft hierbij regels opgesteld zodat zij op een eerlijke manier scholen kan vergelijken. Voor meer informatie zie de website van de inspectie.

Terug naar boven