De Poseidon

Franz Zieglerstraat 7 1087 HN Amsterdam

  • Schoolfoto van De Poseidon
  • Schoolfoto van De Poseidon
  • Schoolfoto van De Poseidon
  • Schoolfoto van De Poseidon
  • Schoolfoto van De Poseidon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De verplichte eindtoets  

Vanaf schooljaar 2014-2015 moeten alle basisscholen in groep acht de eindtoets Primair Onderwijs afnemen. Dit gebeurt tussen 15 april en 15 mei. Op onze school hanteren we daarbij de Cito Eindtoets. Het bestuur kan in sommige, in de wet omschreven, situaties bepalen dat een leerling geen eindtoets aflegt. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.  Meer informatie over de verplichte eindtoets vindt u op www.rijksoverheid.nl.

De school is tevreden met het resultaat van de eindcitotoets zowel voor reguliere - als voor de unIQ leerlingen. (Ook wanneer de zij-instromers in de unIQ groepen niet worden meegewogen in het resultaat scoren de leerlingen gezamenlijk boven landelijk niveau.) 

In schooljaar 2019-2020 is door een overheidsbesluit vanwege de Coronamaatregelen geen landelijke eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Methode gebonden toetsen

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken en om te bekijken of leerlingen de stof voldoende tot zich hebben genomen, nemen wij regelmatig methodetoetsen af. Op grond van de uitkomst van deze toetsen, krijgen sommige leerlingen extra of verlengde instructie van de leerkracht om zich het gestelde leerdoel alsnog eigen te maken of juist minder instructie en verrijkende stof omdat ze hebben laten zien dat ze leerdoel al beheersen.   

Methode onafhankelijke toetsen (CITO)

Twee keer per jaar meten wij -onafhankelijk van de methode- de kennis en vaardigheid van leerlingen in een bepaald vakgebied, bijv. rekenen, taal, spelling of begrijpend lezen. Deze zgn. CITO toetsen worden in januari en juni afgenomen. Hierna volgt een rapportage aan de ouders en leerling en een gesprek met de leerkracht. De uitkomsten van de CITO toetsen kunt u ook teruglezen in ons ParnasSys ouderportaal. Intern gebruiken wij de uitkomsten van deze toetsen om onze leerlingen opbrengstgericht en passend onderwijs te bieden. De resultaten van de school onafhankelijke Cito toetsen afgenomen in februari van groep 3 t/m 8 scoren de leerlingen gemiddeld op of boven het landelijk niveau op alle vakgebieden.

Monitoren van resultaten

Vier keer per jaar is er een schoolbespreking waarin het team samen kijken naar het onderwijs op onze school. De resultaten van de school worden met het gehele team besproken en geanalyseerd er wordt bekeken of de gestelde schoolambities zijn bereikt. En waar nodig wordt ingezoomd op het aanpassen van het onderwijs de komende periode.   Vervolgens wordt de stap gemaakt om met de leerkrachten van het leerjaar te kijken naar de groepsresultaten. Heeft de groep in zijn geheel voldoende geprofiteerd van het onderwijsaanbod. Waarop moet de komende periode worden ingezoomd. Waar kan de groep verdiepen of waar moet het leerstof aanbod juist geïntensiveerd worden. Vervolgens wordt door de leerkrachten bekeken of het onderwijs passend is geweest voor alle leerlingen. Is er voor iedere leerling voldoende leerplezier en leerredendement geweest. In het groepsoverzicht worden uitspraken gedaan door de leerkracht m.b.t. het gewenste niveau en ontwikkeling op leerling- en groepsniveau. De vorderingen zijn beschreven in niveauwaardes. Ons leerlingvolgsysteem stelt ons in staat om de vorderingen van eerdere leerjaren en vakgebieden te betrekken in deze analyses om trends waar te nemen. Belangrijk onderdeel van de analyse zijn de vervolgstappen en acties die hierop volgen. Deze worden op groepsniveau vertaald in nieuwe (of bijgestelde) onderwijsplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Amsterdamse afspraken: de kernprocedure PO-VO 

De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam hebben het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs vastgelegd in de kernprocedure. Meer informatie over de kernprocedure vindt u op www.vanponaarvo.nl/schooladvies/ en op www.voschoolkeuze020.nl.    

Het schooladvies 

Het schooladvies is bindend bij de toelating van leerlingen in het VO.  

Alle leerlingen in groep acht krijgen vóór 1 maart een definitief schooladvies voor het VO. In het schooladvies staat welk niveau voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Dit advies is gebaseerd op de gehele basisschoolperiode. Niet alleen leerprestaties, maar ook aanleg en talenten, de ontwikkeling tijdens alle leerjaren en de concentratie, motivatie en het doorzettingsvermogen van de leerling spelen hierbij een belangrijke rol.   

Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Deze heroverweging kán leiden tot een wijziging van het schooladvies. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het advies níet aanpassen.   

Meer weten over het schooladvies VO? Kijk op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de scholen in Nederland. Zij heeft hierbij regels opgesteld zodat zij op een eerlijke manier scholen kan vergelijken. Een van de onderdelen waar de inspectie normaal naar kijkt, is de gemiddelde score van de verplichte eindtoets. Komend schooljaar past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen in het funderend onderwijs worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. Voor meer informatie zie de website van de inspectie.www.onderwijsinspectie.nl

Terug naar boven