De Poseidon

Franz Zieglerstraat 7 1087 HN Amsterdam

  • Schoolfoto van De Poseidon
  • Schoolfoto van De Poseidon
  • Schoolfoto van De Poseidon
  • Schoolfoto van De Poseidon
  • Schoolfoto van De Poseidon

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kortdurende ziekte of verlof van ons personeel (<14 dagen), kijken we naar interne mogelijkheden om het onderwijs in de betreffende groep door te laten gaan. Veelal zal dit betekenen dat de leerlingen van deze groep verdeeld worden over onze andere groepen. Waar mogelijk zullen we een beroep doen op een collega van het ondersteunend personeel om de groep over te nemen. Mochten er meerdere collega's afwezig zijn, dan kan het zijn dan een of meerdere groepen naar huis worden gestuurd. Ouders worden hierover ingelicht, wanneer mogelijk zal er over worden gegaan op (online) thuisonderwijs. Wanneer er vanwege COVID-19 vastgehouden moet worden aan werken in cohorten zullen wij bij afwezigheid van leerkrachten eerder over moeten gaan op het naar huissturen van groepen.

Bij langere periode van afwezigheid (>14 dagen) zullen wij onze uiterste best doen om een geschikte vervanger/vervangster aan te trekken zodat het onderwijsproces in de groep zo gewoon mogelijk kan doorgaan.

Gedurende schooljaar 2021-2022 heeft er regelmatig lesuitval plaatsgevonden, mede veroorzaakt door de maatregelen omtrent het coronavirus. In veel gevallen hebben wij een online lesprogramma kunnen aanbieden. Daarnaast zijn er verschillende groepen wanneer dit kon verdeeld over andere groepen.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Elke groep heeft één of twee vaste leerkrachten. Vijf dagen per week is er een vakleerkracht bewegingsonderwijs, die werkt met de groepen 1 t/m 8. De school heeft onderwijsassistenten, die ondersteunen bij de begeleiding van kinderen in de groepen. Twee dagen per week is er een werklab voor de kinderen die extra uitdaging nodig hebben en hun vaardigheden op een bepaald aspect kunnen vergroten. Kinderen werken voor een periode van 6 tot 9 weken aan bepaalde doelen in het werklab. Daarna vindt opnieuw een selectie van leerlingen plaats die moeten oefenen met een ander leerdoel.

De maximale groepsgrote is per groep verschillend, dit is afhankelijk van het aantal kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en het niveau van ondersteuning dat geboden kan worden. Deze aantallen kunnen opgevraagd worden op school. Voor de Amos unIQ groepen is een maximum van 20 leerlingen.

Wij bieden dit voltijds onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen aan vanaf groep 4. De drie groepen van Amos unIQ zijn altijd gecombineerde groepen. 

Invulling van de onderwijstijd

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren.

Meer lezen? Op https://deposeidon.nl/onderwijs/ vindt u het document: "Passende organisatievormen en groepsindeling" .

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Activiteiten in groep 1 en 2

Het werken in de onderbouw is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind. De leerlingen hebben alle gelegenheid om te onderzoeken wat ze kunnen, willen en plezierig vinden om te doen. Samen met de leerkracht plant uw kind wat het die dag(deel) wilt/kan doen en vervolgens kan het dit werk merendeels zelfstandig uitvoeren. De leerkracht heeft dan ruimte om alle kinderen voldoende aandacht te geven. De leerkracht helpt uw kind uiteraard waar nodig. De leerkracht geeft instructie aan leerlingen zowel in grote als kleine groepen.  

Spelend leren

Kinderen leren door spelen. In spel onderzoeken zij de wereld en leren zichzelf en anderen beter kennen. Ze oefenen, lossen problemen op en verwerken wat ze hebben meegemaakt. Spelen is dus heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Door te spelen leren kinderen vaardigheden die nodig zijn voor het leren in de hogere groepen. Van speelleren naar speelwerken. Zowel de cognitieve vaardigheden als de sociale ontwikkeling wordt uitgebreid geoefend en ontwikkeld tijdens het spelen. 

Dagritme

Elke dag heeft een vaste tijdsindeling. Door de vaste volgorde weten de kinderen precies wat er gaat gebeuren. Het belangrijkste onderdeel van het dagschema is het speelleren. De kinderen plannen deels zelf wat ze gaan doen in één van de hoeken. Deze planning wordt gevisualiseerd d.m.v. het planbord. Tijdens het speelleren ondernemen de kinderen een activiteit die door de leerkracht is voorbereid. Dit is een activiteit die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.

Hoeken

De kleuterklas is ingedeeld in hoeken. Elke hoek heeft een naam bijv.: de huishoek, de bouwhoek,het atelier en de bibliotheek. De hoeken zijn gescheiden door lage kasten, zodat kinderen zelf de materialen kunnen pakken en weer opbergen. In de onderbouw wordt gewerkt met de methode “Kleuterplein” als bronnenboek. Een veelzijdige methode die alle vakgebieden integraal aanbiedt in de vorm van thema’s. De methode waarborgt een doorgaande leerlijn naar groep 3 en is vele manieren zichtbaar in de groep. Een aantal leerlingen maakt een start met het leesproces in groep 2. 

Engels

In de groepen worden door het schooljaar heen Engels lessen gegeven. De Engelse lessen worden gegeven door de eigen leerkracht aan de hand van de methode Take It Easy.      

Inzichtelijk  

De leerkrachten volgen alle leerlingen individueel. Zij registreren de ontwikkelingen van de leerlingen in inzichtelijk. Dit helpt de leerkrachten om gericht de ontwikkelingen te volgen en kinderen uit te dagen op het juiste niveau om ze plezier in ontwikkelen te laten ervaren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Activiteiten in de groepen 3 t/m 8

In groep drie begint de overgang van het speelse naar het meer schoolse leren. Er wordt systematisch begonnen met het leren lezen en schrijven aan de hand van de methode Veilig leren lezen. Het rekenen wordt nu via de methode Wereld in getallen aangeboden.

De vaardigheden geleerd in de onderbouw worden uitgebreid en verdiept. De taak van de leerkracht is de leerstof zo aan te bieden dat leerlingen uitgedaagd worden en er zelf verder mee willen. Dus niet uitsluitend het aanbieden van feiten, maar juist het aanleren van vaardigheden om zelf problemen te leren zien en op te lossen. Na de korte klassikale instructie van de leerkracht volgt in de regel het verwerken van de oefenstof. De oefenstof wordt in de meeste gevallen op drie niveaus aangeboden. Een gedeelte van deze oefenstof wordt zelfstandig en alleen verwerkt. Een kleine groep wordt begeleid tijdens de verwerking van de stof.  

Ook wordt geregeld de mogelijkheid geboden om in groepen samen te werken. Elkaar iets uitleggen of het samen bedenken van mogelijke oplossingen voor een probleem zijn heel belangrijk voor het leren denken en voor het leren omgaan met elkaar. Regelmatig wordt er geëvalueerd op proces en resultaat.  We bespreken hoe we hebben gewerkt, wat we hebben ontdekt en wat eventueel de volgende keer anders kan. Iedere reflectie biedt de kinderen handvatten om de volgende keer zelfstandiger en succesvoller een taak te kunnen maken. Leerlingen gebruiken taakbrief om gericht te leren plannen maar ook om te reflecteren op de organisatie en uitvoering van het (gemaakte) werk.

Methoden

De nieuwste methoden op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen, Engels en wereldoriëntatie garanderen een goed onderwijsaanbod en een doorgaande leerlijn. Leerkrachten vullen deze methoden aan met ervaring en omgevingsfactoren. Zo zullen zij onderwerpen bijvoorbeeld combineren om een rijke leeromgeving te creëren.

Creatieve vakken en culturele vorming

De creatieve vakken en culturele vorming vormen naast alle andere vakken een belangrijk onderdeel van ons aanbod. Wij willen dat kinderen zich in de volledige breedte ontwikkelen. Een aantal keer per jaar treden de leerlingen met hun groep op bij de altijd succesvolle Poseidon-show. De leerlingen krijgen op dan een podium om te stralen en hun talenten aan andere kinderen te laten zien. Naast de wekelijkse creatieve lessen in de klas hebben we het creatiefcircuit om ook klas doorbroken kennis te maken met expressievormen. In ons cultuurbeleidsplan staat beschreven hoe wij het cultuuronderwijs vormgeven. 

Het cultuurbeleidsplan vindt u op:https://deposeidon.nl/onderwijs/

Vrijstelling voor onderwijsactiviteiten

Mocht u voor uw zoon/dochter vrijstelling willen van schoolactiviteiten dan verwijzen we u naar ons bestuursdocument "Vrijstelling van activiteiten'" op: https://deposeidon.nl/onderwijs/

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Vanuit de basisondersteuning wordt ondersteuning georganiseerd voor een aantal uur per week om kortdurende (van vakantie tot vakantie) plannen uit te voeren gericht op het wegwerken van hiaten zodat de leerling weer in de groep mee zou kunnen. De school biedt UVA studenten (pedagogiek/onderwijskunde) een stageplek voor het uitvoeren van capaciteitenonderzoeken, werkhoudings-, reken-en taalondersteuningstrajecten. We hebben als school ervaring in het begeleiden van leerlingen met gehoorproblemen (cluster 2). Voor het signaleren en begeleiden van leerlingen met leesachterstanden, eventueel resulterend in dyslexieonderzoek en behandeling, wordt het protocol dyslexie en leesproblemen gevolgd. Voor het signaleren van meer- of hoogbegaafden gebruiken we de Quickscan van de DHH en aan de hand van deze uitslag worden vervolgstappen ondernomen (doortesten, aanpassing in lesstof, aanbod, etc.) Op school kan gebruik worden gemaakt van orthodidactisch materiaal zoals koptelefoontjes (herriestoppers), wiebelkussens, leesliniaaltjes etc. Programma’s als ‘ConnectLezen’, ‘Taal in Blokjes’, ‘Rekensprint’ en ‘Bouw!’ worden ingezet bij leerlingen die hier behoefte aan hebben. Dit kan in de groep plaatsvinden, maar ook ingezet worden door begeleiders buiten de groep. 

Meer lezen?

Ons ondersteuningsprofiel  en het document: Passend onderwijs AMOS- ondersteuning van de leerlingen vindt u op: www.deposeidon.nl/onderwijs/ onder het kopje schoolgids.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

WORDT AANGEVULD NA SCHOOLEVALUATIE

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij hebben een intensieve samenwerking met onze partner Unikidz. Samen zorgen wij voor een doorgaande leerlijn en passende pedagogische aanpak van voorschool naar de basisschool. Maar ook in het aanbod van talententijd onder schooltijd en het aanbod na schooltijd zit een logisch vervolg. Hierdoor stromen kinderen zo door van Unikidz naar school en van school weer naar Unikidz.

Terug naar boven