Pro Rege Noorderhof

Louis Couperusstraat 129 1064 CE Amsterdam

Schoolfoto van Pro Rege Noorderhof

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de leervorderingen van onze leerlingen door op vaste tijdstippen in het schooljaar landelijk genormeerde toetsen af te nemen. De gegevens uit die toetsen verwerken we in een systeem, het zogenaamde leerlingvolgsysteem (LVS). Daarmee kunnen we de vorderingen of het gebrek aan vorderingen aflezen. Deze gegevens uit ons LVS worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Zo ontstaat er een duidelijk beeld van waar uw kind zich qua ontwikkeling en kennisniveau bevindt ten opzichte van zijn leeftijdgenootjes. In de school heeft iedere leerling een eigen (digitaal) dossier. Onze leerkrachten stemmen het lesaanbod af op verschillende niveaus, zodat de leerlingen binnen de groep oo kindividuele aandacht krijgen. Er worden verschillende werkvormen gebruikt om het leren zo aantrekkelijk mogelijk te maken. We werken met methodes met einddoelen. Deze einddoelen omvatten de wettelijke kerndoelen voor het onderwijs. Op vaste momenten in het jaar worden de leerlingen getest en d eresultaten daarvan worden opgenomen in het LVS. We bekijken de resultaten op groepsniveau en ook op schoolniveau, zodat we de kwaliteit goed in de gaten kunnen houden. De toetsen worden vervolgens ook nabesproken met de intern begeleiders. Dit zijn speciale functionarissen binnen de school die zich onder meer hebben geprofessionaliseerd in het begeleiden van leraren. De leerkrachten krijgen hulp bij het vaststellen van (specifieke) leerbehoeften bij leerlingen. Waar nodig geeft de intern begeleider aan welke eventuele achterstanden ingelopen kunnen worden. Leerlingen die de leerdoelen niet hebben bereikt worden op deze manier gesignaleerd en krijgen extra hulp. Dit kan zijn in de vorm van een apart programma of individuele hulp. Na een bepaalde periode bekijken we weer of de leerling vorderingen heeft gemaakt en zo ja welke. Is er te weinig voortgang, dan kijken we naar de oorzaak en eventuele andere vormen van hulp. Wij denken dat we de leerlingen binnen ons adaptieve onderwijssysteem (een onderwijssysteem dat aansluit bijverschillende behoeften) goede begeleiding kunnen geven. Ook de leerlingen die moeite hebben met leren, maken binnen deze onderwijsvorm de beste kans om het juiste niveau te bereiken. Soms is het voor een leerling beter om een andere manier te werken dan de rest van de groep, omdat de reguliere leerstof toch te moeilijk blijkt te zijn. Als blijkt dat dit inderdaad de enige oplossing is om binnen onze school te blijven, dan overleggen we daarover uiteraard met de ouders.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven