Pro Rege Noorderhof

Louis Couperusstraat 129 1064 CE Amsterdam

Schoolfoto van Pro Rege Noorderhof

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte of afwezigheid van de leerkracht zoeken wij vervanging. Dat is niet altijd even makkelijk. Vandaar dat er tijdens zo’n periode van afwezigheid van de leerkracht soms verschillende leerkrachten voor de groep staan. Ook kan het zijn dat de kinderen verdeeld worden over verschillende groepen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kleuters zitten in gecombineerde 1/2 groepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In onze visie op onderwijs denken wij aan 21e eeuwse vaardigheden zoals het aannemen een open en onderzoekende houding naar de wereld en de mensen om je heen, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het nemen van verantwoordelijkheid, het ontdekken en ontwikkelen van je talenten, weten dat fouten maken onderdeel is van het leerproces en het ontwikkelen van reflectief vermogen.Ons onderwijs moet zo zijn ingericht dat ál onze leerlingen de ondersteuning en ruimte krijgen om deze vaardigheden te ontwikkelen. Wij denken dat een goede balans tussen gerichte instructie en ruimte om zelf te ontdekken en experimenteren de beste kansen biedt voor alle leerlingen.Ons aanbod is daarop ook ingericht; voor de kernvakken rekenen, (begrijpend) lezen en spelling gebruiken wij het adaptieve directe instructiemodel dat rekening houdt met verschillen. Wij denken dat deze vakken echter pas betekenis krijgen voor leerlingen als ze worden toegepast. Daarom hebben wij ervoor gekozen om te werken met de methode Da Vinci. Dit is een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie waarin leerlingen worden uitgedaagd zich te verwonderen over de wereld om hen heen in heden, verleden én toekomst. Leerlingen leren hun eigen onderzoeksvragen te bedenken en ontwerpen en maken elk thema een zogenaamd Meesterstuk waarin alles wat ze ontdekt en geleerd hebben samen komt.Daarnaast zijn wij een Vreedzame school; samen met onze leerlingen en hun ouders vormen wij een leer- en leefgemeenschap waarin samenwerken en samenleven centraal staat. Om dit te bereiken is het belangrijk om jezelf goed te kennen en om uit te gaan van een zogenaamd 'growth mindset'. Fouten maken is noodzakelijk om te leren; wat we met die fouten doen om onszelf te ontwikkelen is belangrijk

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Pro Regeschool is een lerende organisatie waarin iedereen zichzelf steeds wil ontwikkelen en samen leren centraal staat. Op dit moment zijn wij onze visie aan het herijken. We hebben het dan over 21eeuwse vaardigheden waaronder het aannemen van een open en  onderzoekende houding naar de wereld en de mensen om je heen, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het nemen vanverantwoordelijkheid, het ontdekken en ontwikkelen van je talenten, weten dat fouten maken onderdeel is van het leerproces en het ontwikkelen van reflectief vermogen. Ons onderwijs moet zo zijn ingericht dat ál onzeleerlingen de ondersteuning en ruimte krijgen om deze vaardigheden te ontwikkelen. Wij kunnen al goed signaleren of kinderen specifieke onderwijsbehoeften hebben en worden steeds beter in het inspelen op deze behoeften. Wij denken dat een goede balans tussen gerichte instructie en ruimte om zelf te ontdekken en experimenteren de beste kansen biedt voor alle leerlingen.Wat houdt Passend onderwijs in?    Scholen en schoolbesturen hebben de plicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden(zorgplicht). Voor de meeste kinderen is het reguliere basisonderwijs de beste plek. Als het echt nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal basisonderwijsof het speciaal onderwijs. Kinderen krijgen daar waar mogelijk onderwijs dicht bij huis. Dit betekent dat de ondersteuning waar mogelijk naar de leerling moet worden gebracht in plaats van de leerling naar de ondersteuning. Scholen moeten meer uitgaan van de mogelijkheden van leerlingen en minder de nadruk leggen op eventuele beperkingen. Scholen kunnen sneller en effectiever handelen als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Zorgplicht beteken tdat het schoolbestuur en de school voor iedere leerling die op de school zit ofzich aanmeldt, voor passend onderwijs moeten zorgen. Hierbij moeten zij eerst nagaan wat de school zelf kan doen, met of zonder extra ondersteuning. Belangrijk bij de uitvoering van de zorgplicht is dat de school met ouders overlegt wat de onderwijsbehoefte van de leerling is en welke ondersteuning hierbij het beste past. Kijk op www.swvamsterdamdiemen.nl. Benieuwd welke ondersteuning onze school kan bieden? Dit staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. (Als bijlage toegevoegd).De juiste ondersteuning is niet mogelijk. Wat nu? Soms kan he tgebeuren dat onze school, ondanks de mogelijkheid van extra ondersteuning, geen passend onderwijs aan een leerling (meer) kan bieden. In dat geval zorgen wij ervoor dat de leerling ergens anders terecht kan waar deze ondersteuning wel wordt geboden. Dit kan op een andere school van hetzelfde schoolbestuur zijn, een school bij een ander bestuur of op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Onderwijs dicht bij huis is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De verantwoordelijkheid voor het zoeken en aanbieden van een juiste onderwijsplek ligt bij de school waar de leerling is aangemeld.  Alle schoolbesturen in Amsterdam en Diemen hebben samen en op grond van de wet, een samenwerkingsverband opgericht. Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen(SWV). Dit SWV ondersteunt en adviseert de aangesloten scholen bij de uitvoering van passend onderwijs. U kunt het Samenwerkingsverband als volgt bereiken:Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen Maassluisstraat 2 III1062 GD Amsterdam T: 020 7237100 E: secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl  Onze school vindt een goede samenwerking met de jeugdhulp heel belangrijk. De school werkt daartoe samen met de Ouder- en Kindteams vande gemeente. Heeft u vragen of zorgen over uw kind, neem dan contact op met de ouder- en kindadviseur van onze school. Zij zijn op dinsdag- en donderdagochtend aanwezig en bereikbaar op telefoonnummer 06 52314960 of via mail t.strick@oktamsterdam.nl.Er zijn verschillende medezeggenschapsorganen betrokkenbij passend onderwijs. De MR van de school is samengesteld uit leerkrachten en ouders en heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel legt de school vast wat ze aan (extra) ondersteuning kan bieden en hoe deze ondersteuning georganiseerd is. De ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband. Deze raad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Hierin staan de afspraken van de schoolbesturen die zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen. De raad in Amsterdam Diemen bestaat uit tien personen: vijf ouders en vijf personeelsleden van de scholen. Dan is er nog de GMR van de schoolbesturen; de besturen waar meerdere scholen onder vallen hebben een gemeenschappelijkemedezeggenschapsraad. In de GMR zitten vertegenwoordigers van de MR-en van de scholen. De GMR heeft formeel geen rol in de medezeggenschap op passend onderwijs. Toch heeft zij een belangrijke rol. Het budget voor extra ondersteuning wordt in het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen geheel toebedeeld aan de besturen. De GMR heeft informatierecht en daarmee inzicht in de wijze waarop het schoolbestuur de toewijzing van extra ondersteuning organiseert. De GMR kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven