IKC Het Talent

Notweg 36 1068 LL Amsterdam

  • Schoolfoto van IKC Het Talent
  • Schoolfoto van IKC Het Talent
  • Schoolfoto van IKC Het Talent
  • Schoolfoto van IKC Het Talent
  • Schoolfoto van IKC Het Talent

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De verplichte eindtoets  
Alle basisscholen moeten bij de leerlingen van groep acht de eindtoets Primair Onderwijs afnemen. Dit gebeurt tussen 15 april en 15 mei. Op onze school hanteren we daarbij de Cito eindtoets. Het bestuur kan in sommige, in de wet omschreven, situaties bepalen dat een leerling geen eindtoets aflegt. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.  Meer informatie over de verplichte eindtoets vindt u op www.rijksoverheid.nl.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk halfjaar meten wij de voortgang op leerling-, groeps- en schoolniveau, afgezet tegen het landelijk gemiddelde, door middel van de Cito LOVS toetsen. Wij gebruiken deze toetsen als signaleringsinstrument. Na elke periode analyseren we de toetsen, zoeken naar verklaringen voor opvallende resultaten en stellen waar nodig ons onderwijs bij.

De dagelijkse afstemming vindt plaats aan de hand van dagelijkse evaluatie van lessen en periodiek de methodetoetsen. Deze geven goed zicht op de effectiviteit van het recent aangeboden onderwijs. De leerkrachten stemmen hun onderwijs af op wat zij aan de hand van eigen observaties, evaluaties én de methodetoetsen signaleren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van de basisschool volgt de overstap naar de middelbare school. Een spannende tijd voor ouders en kinderen. Wij begeleiden dit proces zorgvuldig en in nauwe samenwerking met ouders én de kinderen zelf.

Amsterdamse afspraken

De kernprocedure PO-VO

De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam hebben het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs vastgelegd in de kernprocedure. Meer informatie over de kernprocedure vindt u op de website www.voschoolkeuze020.nl.

Doorstroomtoets (vanaf 2023-2024)

Alle leerlingen van groep 8 maken begin februari de doorstroomtoets. Op onze school hanteren we daarbij de centrale doorstroomtoets van CITO. Nadat de leerlingen de uitslag van de doorstroomtoets hebben ontvangen, volgt uiterlijk eind maart het definitieve schooladvies. Meer informatie over de doorstroomtoets vindt u op Rijksoverheid.nl. 

Het schooladvies

Het schooladvies is leidend bij de toelating van leerlingen in het VO. Alle leerlingen in groep acht krijgen vóór 1 maart een definitief schooladvies voor het VO. In het schooladvies staat welk niveau voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Dit advies is gebaseerd op de gehele basisschoolperiode. Niet alleen leerprestaties, de ontwikkeling tijdens alle leerjaren en de concentratie, motivatie en het doorzettingsvermogen van uw kind spelen hierbij een belangrijke rol.

Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Deze heroverweging kán leiden tot een wijziging van het schooladvies. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het advies niet aanpassen.

Onderzoek en analyse leert dat onze leerlingen goed in het VO presteren. De keerzijde is de vraag of we ambitieus genoeg adviseren. Op basis van dit onderzoek zijn we de achterliggende jaren scherper aan de wind gaan zeilen, door ambitieuzer te adviseren. Daarmee doen we recht aan de leerling en dragen we bij aan kansengelijkheid!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een veilige school is een omgeving waar leerlingen, ouders en medewerkers van de school zich veilig voelen. Het gaat dan zowel om sociale als fysieke veiligheid op school, als ook om veilig werken in een digitale omgeving. Een veilig pedagogisch klimaat vinden wij op school erg belangrijk.

Kinderen horen met plezier naar school te gaan en zich daar veilig en gerespecteerd te voelen, want ook sociaal-emotioneel moet een kind zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daar willen we extra aandacht aan besteden. We gebruiken hiervoor Taakspel, waardoor steeds een bepaald aspect van het omgaan met elkaar aan de orde wordt gesteld. Zo leren wij de kinderen structureel sociale vaardigheden aan. We leren ze ook over de school als een gemeenschap, waar ieder actief deel van uit maakt.

Een school, waar ieder zich bij betrokken voelt. In het kader van deze lessen komt het begrip burgerschap regelmatig aan de orde.

Kinderen zijn pas in staat om tot leren te komen en zichzelf te ontwikkelen, als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. De leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sociaal veilig klimaat. Door positief gedrag te benoemen dragen leerkrachten bij aan goede normen en waarden. Dit alles vereist pedagogisch vakmanschap.

Als school hebben wij veel contacten met de buurt, hiermee willen we een veilige speel en woonomgeving creëren. Wij hebben o.a. contact met de buurtregisseur, buurthuizen, politie, aanbieders van naschoolse opvang en van naschoolse activiteiten.

Het begin van het schooljaar is cruciaal voor het realiseren van een sociaal veilig klimaat in een klas. Dan begint de groepsvorming. Een proces dat zich ieder jaar herhaalt.  Elke leerkracht draagt er zorg voor, dat in de periode tot aan de herfstvakantie veel aandacht besteed wordt aan de klassen- en schoolregels en respectvolle omgang met elkaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de lessen sociale vorming (Taakspel en Grip op de Groep). Zo wordt geprobeerd een zo goed mogelijk positief klimaat te creëren, waarvan iedereen de rest van het jaar de vruchten plukt.

Jaarlijks meten wij de sociale veiligheidsbeleving bij leerlingen van groep 6 t/m 8 met de monitor van VenstersPO.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We zijn een team
  • We zorgen voor veiligheid
  • Iedereen doet mee

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

OnderwijskwaliteitDe inspectie beoordeelt de kwaliteit van de scholen in Nederland. Zij heeft hierbij regels opgesteld zodat zij op een eerlijke manier scholen kan vergelijken. Voor meer informatie zie de website van de inspectie.  

 

Terug naar boven