IKC Het Talent

Notweg 36 1068 LL Amsterdam

  • Schoolfoto van IKC Het Talent
  • Schoolfoto van IKC Het Talent
  • Schoolfoto van IKC Het Talent
  • Schoolfoto van IKC Het Talent
  • Schoolfoto van IKC Het Talent

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

We kijken met tevredenheid naar het eindresultaat van dit jaar. Met een gecorrigeerde score van 532,3, voldoen we ruimschoots aan de norm. Maar belangrijker; onze leerlingen hebben een mooie groei laten zien ten opzichte van de verwachte scores op basis van het voorlopig advies! Ongeveer 2/3 van onze leerlingen gaat naar VMBO-T of hoger. Daarmee ligt onze uitstroom iets boven het landelijk gemiddelde. De score en uitstroom waren dit jaar boven verwachting.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Elk halfjaar meten wij de voortgang op leerling-, groeps- en schoolniveau, afgezet tegen het landelijk gemiddelde, door middel van de Cito LOVS toetsen. Wij gebruiken deze toetsen als signaleringsinstrument. Na elke periode analyseren we de toetsen, zoeken naar verklaringen voor opvallende resultaten en stellen waar nodig ons onderwijs bij.

De dagelijkse afstemming vindt plaats aan de hand van dagelijkse evaluatie van lessen en periodiek de methodetoetsen. Deze geven het beste zicht op de effectiviteit van het recent aangeboden onderwijs. De leerkrachten stemmen hun onderwijs af op wat zij aan de hand van eigen observaties én de methodetoetsen signaleren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Aan het eind van de basisschool volgt de overstap naar de middelbare school. Een spannende tijd voor ouders en kinderen. Wij begeleiden dit proces zorgvuldig en in nauwe samenwerking met ouders én de kinderen zelf.

Amsterdamse afspraken

De kernprocedure PO-VO

De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam hebben het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs vastgelegd in de kernprocedure. Meer informatie over de kernprocedure vindt u op de website www.voschoolkeuze020.nl.

De verplichte eindtoets

Vanaf schooljaar 2014-2015 moeten alle basisscholen in groep acht de eindtoets Primair Onderwijs afnemen. Dit gebeurt tussen 15 april en 15 mei. Op onze school hanteren we daarbij de Centrale Eindtoets van het CET. Het bestuur kan in sommige, in de wet omschreven, situaties bepalen dat een leerling geen eindtoets aflegt. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.  Meer informatie over de verplichte eindtoets vindt u op www.rijksoverheid.nl. 

Het schooladvies

Het schooladvies is leidend bij de toelating van leerlingen in het VO. Alle leerlingen in groep acht krijgen vóór 1 maart een definitief schooladvies voor het VO. In het schooladvies staat welk niveau voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Dit advies is gebaseerd op de gehele basisschoolperiode. Niet alleen leerprestaties, maar ook aanleg en talenten, de ontwikkeling tijdens alle leerjaren en de concentratie, motivatie en het doorzettingsvermogen van uw kind spelen hierbij een belangrijke rol.

Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Deze heroverweging kán leiden tot een wijziging van het schooladvies. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het advies niet aanpassen.

Onze leerlingen krijgen een advies dat klopt! We zien dat ze het na drie jaar nog goed doen op het voortgezet onderwijs, op de school waarvoor ze het advies kregen.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven