Oecumenische basisschool Oranje Nassau

Ribesstraat 13 -15 1032 JR Amsterdam

 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Oranje Nassau
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Oranje Nassau
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Oranje Nassau
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Oranje Nassau
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Oranje Nassau

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Oranje Nassauschool.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Uiteraard bent u van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school. 

Vriendelijke groet,

Team Oranje Nassauschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • vertrouwen, rust, veiligheid
 • hoge verwachtingen
 • benutten van talenten
 • vreedzame school
 • ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor kinderen die gebruik maken van opvang door de Impuls is dit ook mogelijk tijdens vrije dagen en vakanties. In verband met het continurooster is er geen sprake van tussenschoolse opvang. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale veiligheid in Amsterdam Noord: 

Onze school hecht veel waarde aan veiligheid. Dit betekent een veilige school en schoolomgeving voor uw kind, onze medewerkers en omwonenden. Op onze school gelden daarom de afspraken, afkomstig uit het convenant ‘Veilig in en om School Primair Onderwijs Amsterdam-Noord’ (2004). Dit convenant is ondertekend door de schoolbesturen van AMOS, ASKO en het Openbaar Schoolbestuur, het stadsdeel Amsterdam-Noord (tegenwoordig: bestuurscommissie Noord) , Politie Amsterdam & Amstelland en het Openbaar Ministerie. In het convenant zijn afspraken gemaakt die betrekking hebben op alle mensen die die zich in en rond de school bevinden. Dit betekent dat: 

Onze school een contactpersoon veiligheid heeft (vermeld wie dit is);        

 • Er een verbod is op het plegen van vandalisme,(seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging, verbale agressie en ander crimineel gedrag;
 • Schelden niet toegestaan is; ·      
 • Er een algeheel verbod is tot het in bezit hebben van messen en andere als slag- of steekwapen te hanteren voorwerpen;   
 • Bij een gepleegd strafbaar feit altijd contact met de politie wordt opgenomen en aangifte wordt gedaan;     
 • In geval van (het vermoeden van) crimineelgedrag contact met de politie wordt opgenomen. Verdere acties kunnen hierop volgen, zoals aangifte en/of met uw toestemming verwijzing naar het jeugdzorg adviesteam of bureau Jeugdzorg.

Verzekeringen en aansprakelijkheid: fysieke veiligheid:

Onze school heeft een verzekeringspakket afgesloten. Dit pakket bestaat uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. Leidt een ongeval tot blijvende invaliditeit? Dan geeft de AMOS-ongevallenverzekering recht op een (beperkte) uitkering. Als de verzekering van de betrokkenen zelf geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico) zijn ook de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd.  

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als de mensen die voor de school actief zijn (zoals bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims door nalatigheid of een fout van de school. Dit kan gebeuren bij potentieel gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld als een losliggende stoeptegel op het schoolterrein of achterstallig onderhoud aan speeltoestellen niet worden verholpen.

Terug naar boven