Oecumenische basisschool Oranje Nassau

Ribesstraat 13 -15 1032 JR Amsterdam

 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Oranje Nassau
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Oranje Nassau
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Oranje Nassau
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Oranje Nassau
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Oranje Nassau

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Oranje Nassauschool.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Uiteraard bent u van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school. 

Vriendelijke groet,

Team Oranje Nassauschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • vertrouwen, rust & veiligheid
 • hoge verwachtingen
 • benutten van talenten
 • vreedzame school
 • ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen en ons onderwijs

Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen. En die wereld verandert sneller dan ooit. Robotisering, digitalisering, een economie gebaseerd op innovatie. Het zijn maar enkele ontwikkelingen die enorme gevolgen zullen hebben voor het leven van onze kinderen in de toekomst. Wat betekent het principe van “een leven lang leren” voor de wijze waarop wij ons onderwijs aanbieden? Welke competenties zijn nodig om mee te kunnen in de snelheid van het leven in 2030? Creativiteit, flexibiliteit, goed in samenwerken, in staat zijn om je je een weg te banen in het gigantische informatieaanbod, dat zijn enkele veelgenoemde noodzakelijke competenties.

Om een actieve rol in de maatschappij en in ons Amsterdam te hebben, zijn daarom andere vaardigheden nodig dan twintig jaar terug. Daarnaast moet de basis (taal, rekenen) ook op orde blijven. Als AMOS zetten wij ons in om die vaardigheden bij onze kinderen en bij onszelf te blijven ontwikkelen. Op die manier kunnen wij écht impact maken in de levens van onze leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de continuïteit en start van de ochtend is het belangrijk dat de leerkracht de kinderen ziet en opvangt bij binnenkomst. In de waan van de dag merken wij echter dat  er nog vaak ouders in de gang blijven staan en soms ook nog de leerkracht even willen spreken. Hierdoor verliest de leerkracht soms aandacht voor de kinderen. Daarom hanteren wij de volgende afspraken:

 • Maandag t/m donderdag: alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.
 • Vrijdag: u bent van harte welkom om uw zoon/dochter naar de klas te begeleiden als u dat wilt. 

Met betrekking tot het spreken van de leerkracht: 

 • Als u in de ochtend iets belangrijks wilt melden over uw kind dat van invloed is voor die dag, doet u dit dan via Parro.
 • U mag altijd na schooltijd langskomen om een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale veiligheid in Amsterdam Noord: 

Onze school hecht veel waarde aan veiligheid. Dit betekent een veilige school en schoolomgeving voor uw kind, onze medewerkers en omwonenden. Op onze school gelden daarom de afspraken, afkomstig uit het convenant ‘Veilig in en om School Primair Onderwijs Amsterdam-Noord’ (2004). Dit convenant is ondertekend door de schoolbesturen van AMOS, ASKO en het Openbaar Schoolbestuur, het stadsdeel Amsterdam-Noord (tegenwoordig: bestuurscommissie Noord) , Politie Amsterdam & Amstelland en het Openbaar Ministerie. In het convenant zijn afspraken gemaakt die betrekking hebben op alle mensen die die zich in en rond de school bevinden. Dit betekent dat: 

Onze school een contactpersoon veiligheid heeft (Audrey Rajcomar);        

 • Er een verbod is op het plegen van vandalisme, (seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging, verbale agressie en ander crimineel gedrag;
 • Schelden niet toegestaan is; ·      
 • Er een algeheel verbod is tot het in bezit hebben van messen en andere als slag- of steekwapen te hanteren voorwerpen;   
 • Bij een gepleegd strafbaar feit altijd contact met de politie wordt opgenomen en aangifte wordt gedaan;     
 • In geval van (het vermoeden van) crimineelgedrag contact met de politie wordt opgenomen. Verdere acties kunnen hierop volgen, zoals aangifte en/of met uw toestemming verwijzing naar het jeugdzorg adviesteam of bureau Jeugdzorg.

Verzekeringen en aansprakelijkheid:

Onze school heeft een verzekeringspakket afgesloten. Dit pakket bestaat uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.   Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. Leidt een ongeval tot blijvende invaliditeit? Dan geeft de AMOS-ongevallenverzekering recht op een (beperkte) uitkering. Als de verzekering van de betrokkenen zelf geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico), zijn ook de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd.   

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als de mensen die voor de school actief zijn (zoals bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims door nalatigheid of een fout van de school.

Terug naar boven