IKC Frankendael

Laing's Nekstraat 44 1092 GX Amsterdam

  • Ons nieuwe schoolgebouw aan de Laing's Nekstraat 44
  • Onze school heeft twee klassen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In verband met Covid-19 heeft er in schooljaar 2019-2020 geen Centrale Eindtoets plaatsgevonden. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze methode (onafhankelijke) toetsen, waaronder de toetsen van DIA en een kleuterobservatiesysteem, worden besproken op leerling-, groeps,- en schoolniveau. Tijdens de besprekingen analyseren we de opbrengsten, kijken we of deze aan onze verwachtingen voldoen en welke bijstellingen er eventueel nodig zijn. De resultaten zijn opgenomen in de rapporten van de leerlingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Amsterdamse afspraken: de kernprocedure PO-VO

De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam hebben het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs vastgelegd in de kernprocedure. Meer informatie over de kernprocedure vindt u hier en op de website www.voschoolkeuze020.nl.  

De verplichte eindtoets

Vanaf schooljaar 2014-2015 moeten alle basisscholen in groep acht de eindtoets Primair Onderwijs afnemen. Dit gebeurt tussen 15 april en 15 mei. Op onze school hanteren we daarbij de DIA eindtoets. Het bestuur kan in sommige, in de wet omschreven, situaties bepalen dat een leerling geen eindtoets aflegt. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.  Meer informatie over de verplichte eindtoets vindt u op www.rijksoverheid.nl.   

Het schooladvies

Het schooladvies is bindend bij de toelating van leerlingen in het VO. Alle leerlingen in groep acht krijgen vóór 1 maart een definitief schooladvies voor het VO. In het schooladvies staat welk niveau voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Dit advies is gebaseerd op de gehele basisschoolperiode. Niet alleen leerprestaties, maar ook aanleg en talenten, de ontwikkeling tijdens alle leerjaren en de concentratie, motivatie en het doorzettingsvermogen van de leerling spelen hierbij een belangrijke rol.   Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Deze heroverweging kán leiden tot een wijziging van het schooladvies. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het advies níet aanpassen.   Meer weten over het schooladvies VO? Klik op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onderwijskwaliteit

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de scholen in Nederland. Zij heeft hierbij regels opgesteld zodat zij op een eerlijke manier scholen kan vergelijken. Een van de onderdelen waar de inspectie normaal naar kijkt, is de gemiddelde score van de verplichte eindtoets. Komend schooljaar past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen in het funderend onderwijs worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. Voor meer informatie zie de website van de inspectie.

Vanuit ons laatste inspectierapport:

"De inspectie heeft een bevlogen team aan het werk gezien. Wat opvalt is het stimulerende werkklimaat in alle groepen. De leraren hebben zichtbaar een goede pedagogische relatie opgebouwd met hun klas en benaderen de leerlingen vanuit hoge verwachtingen."

"Alle leraren hanteren hetzelfde didactisch model, waardoor leerlingen goed weten wat er van hen wordt verwacht, zowel qua opbouw van de les als de verwachte leerhouding. Deze voorspelbaarheid draagt bij aan de rust en structuur in de groep."

Terug naar boven