IKC Frankendael

Laing's Nekstraat 44 1092 GX Amsterdam

 • Ons nieuwe schoolgebouw aan de Laing's Nekstraat 44
 • Onze school heeft twee klassen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs.

Het team

Toelichting van de school

IKC Frankendael heeft een vast team, bestaande uit een groep geroutineerde professionals. IKC staat voor Integraal Kind Centrum. In het kort houdt dit in dat wij in gezamenlijkheid met onze partners van de voorschool, kinderopvang, naschoolse opvang en aanbieders een doorgaande didactische en pedagogische ontwikkellijn hanteren voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht incidenteel vervangen moet worden, proberen we dat zoveel mogelijk intern op te lossen. Dit door groepen te verdelen of ambulante teamleden voor de groep te plaatsen. Bij langdurig verlof (zwangerschap of ziekte) zoeken wij naar een vaste vervanger. Indien er geen vervanging georganiseerd kan worden, kunnen wij genoodzaakt zijn om een beroep te doen op ouders door de leerlingen naar huis te sturen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaand schema is bij benadering. Veel vakken worden integraal en/of in verbondenheid met elkaar aangeboden. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaand schema is bij benadering. Veel vakken worden integraal en/of in verbondenheid met elkaar aangeboden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het IKC Frankendael is een reguliere buurtschool. Benieuwd welke specifieke ondersteuning onze school kan bieden? Dit staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Het SOP staat zowel op onze website als op www.scholenopdekaart.nl

Speciale faciliteiten van onze school zijn:

 • Een doorgaande pedagogische- en didactische ontwikkellijn van 0 t/m 12 jaar
 • Een doorgaande leer- en leeflijn in lijn met de aanpak van de Vreedzame Wijk en School
 • Een professioneel, stabiel team dat in staat is om leerlingen uit te dagen en te begeleiden 
 • Een breed naschools aanbod
 • AMOS- UnIQ (voltijds hoogbegaafden onderwijs)

Passend onderwijs:

Wat houdt Passend onderwijs in?

 • Scholen en schoolbesturen hebben de plicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden (zorgplicht).Voor de meeste kinderen is het reguliere basisonderwijs de beste plek.
 • Als het echt nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Kinderen krijgen daar waar mogelijk onderwijs dicht bij huis. Dit betekent dat de ondersteuning waar mogelijk naar de leerling moet worden gebracht in plaats van de leerling naar de ondersteuning.
 • Scholen moeten meer uitgaan van de mogelijkheden van leerlingen en minder de nadruk leggen op eventuele beperkingen.
 • Scholen kunnen sneller en effectiever handelen als een leerling extra ondersteuning nodig heeft.

Zorgplicht

Zorgplicht betekent dat het schoolbestuur en de school voor iedere leerling die op de school zit of zich aanmeldt, voor passend onderwijs moeten zorgen. Hierbij moeten zij eerst nagaan wat de school zelf kan doen, met of zonder extra ondersteuning. Belangrijk bij de uitvoering van de zorgplicht is dat de school met ouders overlegt wat de onderwijsbehoefte van de leerling is en welke ondersteuning hierbij het beste past. Klik hier voor meer informatie over zorgplicht. 

De juiste ondersteuning is niet mogelijk. Wat nu?

Soms kan het gebeuren dat onze school, ondanks de mogelijkheid van extra ondersteuning, geen passend onderwijs aan een leerling (meer) kan bieden. In dat geval zorgen wij ervoor dat de leerling ergens anders terecht kan waar deze ondersteuning wel wordt geboden. Dit kan op een andere school van hetzelfde schoolbestuur zijn, een school bij een ander bestuur of op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Onderwijs dicht bij huis is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De verantwoordelijkheid voor het zoeken en aanbieden van een juiste onderwijsplek ligt bij de school waar de leerling is aangemeld.  

Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen

Alle schoolbesturen in Amsterdam en Diemen hebben samen en op grond van de wet, een samenwerkingsverband opgericht. Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen (SWV). Dit SWV ondersteunt en adviseert de aangesloten scholen bij de uitvoering van passend onderwijs.   Kijk voor meer informatie over passend onderwijs in Amsterdam en Diemen op de website van het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen www.swvamsterdamdiemen.nl. U kunt het Samenwerkingsverband als volgt bereiken:   Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen Bijlmerdreef 1289-2, 1103 TV Amsterdam, 020- 7237100, secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl

Samenwerking met de gemeente voor jeugdhulp

Onze school vindt een goede samenwerking met de jeugdhulp heel belangrijk. De school werkt  daartoe samen met de Ouder- en Kindteams van de gemeente. Heeft u vragen of zorgen over uw kind, neem dan contact op met de ouder- en kindadviseur van onze school: Justin Belfor. Hij is op maandag t/m vrijdag aanwezig van 09:00-12:00 en bereikbaar via: 06-28502735 of per e-mail j.belfor@oktamsterdam.nl

Medezeggenschap bij passend onderwijs:

Er zijn verschillende medezeggenschapsorganen betrokken bij passend onderwijs:

 • Medezeggenschapsraad van de school: de MR van de school is samengesteld uit leerkrachten en ouders en heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel.
 • Ondersteuningsplanraad: dit is de medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband. Deze raad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Hierin staan de afspraken van de schoolbesturen die zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen. De raad in Amsterdam Diemen bestaat uit tien personen: vijf ouders en vijf personeelsleden van de scholen.
 • GMR van de schoolbesturen: de besturen waar meerdere scholen onder vallen hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In de GMR zitten vertegenwoordigers van de MR’s van de scholen. De GMR heeft formeel geen rol in de medezeggenschap op passend onderwijs. Toch heeft zij een belangrijke rol. Het budget voor extra ondersteuning wordt in het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen geheel toebedeeld aan de besturen. De GMR heeft informatierecht en daarmee inzicht in de wijze waarop het schoolbestuur de toewijzing van extra ondersteuning organiseert. De GMR kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven