IKC Frankendael

Laing's Nekstraat 44 1092 GX Amsterdam

  • Ons nieuwe schoolgebouw aan de Laing's Nekstraat 44
  • Onze school heeft twee klassen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

Per 01-08-2021 is op deze locatie gestart: IKC Frankendael

Een doorgaande pedagogische leerlijn van 0 t/m 12. Kinderen kunnen instromen op kinderopvang en als vierjarige doorstromen naar de basisschool. Integraal Kind Centrum Frankendael is een locatie van basisschool Frankendael op de Hogeweg. 

Op deze website kunt u gemakkelijk scholen vergelijken met elkaar. De website van Scholen op de Kaart maakt gebruik van objectieve gegevens van onder ander DUO. Wij wensen u veel leesplezier en hopelijk tot snel op IKC Frankendael

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ondernemend
  • Betrokken
  • Ontwikkeling
  • Veilig
  • Stimulerend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De daling die u in de grafiek kan zien betreft een administratieve verplaatsing van onze HB-leerlingen naar een ander brinnummer. Ons gebouw huisvest per 01-10-2021 ca. 90 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onderwijstijd:

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen.

Vrijstelling: 

Wilt u niet dat uw kind aan bepaalde onderwijsactiviteiten meedoet? Dan kunt u de directeur vragen om vrijstelling. Zo’n verzoek wordt alleen bij hoge uitzondering gehonoreerd. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, dan geeft de directeur aan welke vervangende onderwijsactiviteiten voor uw kind zullen worden georganiseerd. Voor verder vrijstelling van het onderwijs verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale veiligheid:

Als school spannen wij ons dagelijks in om de veiligheid van onze leerlingen en collega's te waarborgen. Daarom werken wij volgens de methodiek van de Vreedzame School, gebruiken een sociaal veiligheidsplan waar ons anti-pestprotocol een vast onderdeel van is. sociale veiligheid is een uitkomst van ons gestructureerde aanbod en monitoring. 

Wij monitoren en volgen sociale veiligheid van onze leerlingen m.b.v. een jaarlijkse meting m.b.v. de methodiek van Hart & Ziel en de peiling van Vensters. De metingen gebruiken wij om passende interventies door te voeren als dat noodzakelijk is. De resultaten van de metingen publiceren wij op onze website. Terugkijkend op de resultaten zien wij dat leerlingen zich veilig voelen op school. 

Ons anti-pestprotocol is te lezen op onze website. Hierin geven wij aan bij wie leerlingen terecht kunnen, hoe wij inzetten op preventie, maar ook aangeven hoe wij omgaan als pesten onverhoopt toch plaatsvindt. 

Verzekeringen en aansprakelijkheid fysieke veiligheid:

Onze school heeft een verzekeringspakket afgesloten. Dit pakket bestaat uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. Leidt een ongeval tot blijvende invaliditeit? Dan geeft de AMOS-ongevallenverzekering recht op een (beperkte) uitkering. Als de verzekering van de betrokkenen zelf geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico) zijn ook de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als de mensen die voor de school actief zijn (zoals bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims door nalatigheid of een fout van de school. Dit kan gebeuren bij potentieel gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld als een losliggende stoeptegel op het schoolterrein of achterstallig onderhoud aan speeltoestellen niet worden verholpen.


Terug naar boven