Islamitische Basisschool Al Jawhara (de Parel)

Sumatraplantsoen 15 1095 HW Amsterdam

  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Jawhara (de Parel)
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Jawhara (de Parel)
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Jawhara (de Parel)
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Jawhara (de Parel)

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort durend verlof wordt het intern opgelost en bij langdurig verlof onderwijzend personeel via uitzendbureau en inzet van min-max contract onderwijs personeel.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op IBS Al Jawhara hebben we een full-time godsdienstleerkracht die de Islaam lessen van groep 1 t/m 8 verzorgt. De godsdienstige identiteit is op verschillende manieren zichtbaar binnen de school.

We beginnen en eindigen de dag met een smeekbede;
Wij bidden vanaf groep 5 gezamenlijk een maal per dag;
Wij zijn ervan bewust dat de Islam bepaalde omgangsnormen heeft. Deze passen we toe in de praktijk;
We geven het maximale aantal uren Islamonderwijs aan alle groepen;
We vieren de twee islamitische feesten op school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de schoolgids kunt u lezen over de organisatie van het onderwijs:

- groepsorganisatie

- lesorganisatie

- differentiatie

- onderwijs aanbod

- ouderbetrokkenheid

- vakinhoud (taal, rekenen, wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur)

- De Vreedzame School

- Godsdienstonderwijs

etc.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

As-Siddieq werkt met het Ondersteuningsplan 2014-2016 van het SWV Passend Onderwijs Amsterdam en Diemen.

In het kort komt het neer op het volgende:

Basisondersteuning 

Basisondersteuning is de mogelijkheden om aan de (onderwijs) ondersteuningsbehoeften van leerlingen te voldoen zonder dat er sprake is van een specifiek arrangement.
Afspraken over de basisondersteuning zijn een indicatie of de school ‘handelingsbekwaam’ of ‘handelingsverlegen’ genoemd mag worden.

Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken als een geheel van preventieve en licht curatieve interventies die:
1. binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school;
2. onder regie en verantwoordelijkheid vande school;
3. waar nodig met inzet van expertise van andere scholen en ketenpartners;
4. zonder specifiek arrangement en/of ontwikkelingsperspectief;
5. planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

Pijlers van de basisondersteuning zijn:
· de school is in staat om te signaleren dat een leerling zich niet naar vermogen ontwikkelt;
· de school is in staat dit met behulp van handelingsgericht werken (HGW) te vertalen naar concrete ondersteuningsbehoeften;
· de school is in staat een aantal interventies zelf te verzorgen;
· de school is instaat en wordt in staat gesteld een beroep te doen op externe expertise.

Extra ondersteuning 

Ondersteuningstoewijzing/ arrangeren is het traject dat gevolgd wordt om tot een effectief arrangement te komen voor een leerling met een specifieke onderwijs behoefte.
Hier gaat het om de route naar een arrangement dat de basisondersteuning overstijgt.
Het arrangeren van of naar extra ondersteuning is in de meeste gevallen het realiseren van extra ondersteuning in de school.
Hiervan is sprake als de school ‘handelingsverlegen’ is, maar middels een arrangement, d.w.z. inzet van geld of expertise waarover de school niet binnen de basisondersteuning kan beschikken, toch binnen de school aan de onderwijsbehoefte kan voldoen.
In een enkel geval kan blijken dat ook dit niet afdoende is en er alleen in het speciaal (basis) onderwijs aan de onderwijsbehoefte kan worden voldaan. In dat geval vindt er ondersteuningstoewijzing plaats in de vorm vaneen toelaatbaarheidsverklaring voor SBO of SO.                              

De route naar extra ondersteuning stapsgewijs:

1. Binnen de basisondersteuning.
a. Signalering door de leerkracht;
b. In gesprek met de interne begeleider (ouders woorden betrokken);
c. Opschalen/vergroten van ondersteuningsteam (met directeur, adviseur passend onderwijs, ouder-/kinderadviseur);
d. Arrangementen in de basisondersteuning

2. Extra ondersteuning
Op het moment dat een arrangement de afgesproken basisondersteuning te boven gaat, d.w.z. als de school zonder inzet van extra expertise of middelenhandelingsverlegen is, is sprake van noodzaak tot extra ondersteuning, die in dit geval in de school wordt uitgevoerd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven