De Odyssee

Cycladenlaan 2A 1060 LW Amsterdam

  • De echte wereld halen wij binnen
  • Sportieve prestaties van de groepen 4  t/m 8
  • We gaan op reis. Het vliegtuig brengt ons naar...
  • We gaan op zoek naar antwoorden door een goede onderzoeksvraag te stellen.
  • Ons gebouw in een mooie groene omgeving aan de rand van de wijk De Aker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle basisschoolleerlingen maken in groep acht een eindtoets. Dit gebeurt tussen 15 april en 15 mei. Op onze school hanteren we daarbij de Centrale eindtoets. Het bestuur kan in sommige, in de wet omschreven, situaties bepalen dat een leerling geen eindtoets aflegt. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Meer informatie over de verplichte eindtoets vindt u op www.rijksoverheid.nl.

In schooljaar 20/21 is de Centrale eindtoets afgenomen. Onze leerlingen hebben het goed gedaan. De score was 536,2 het landelijk gemiddelde 534,5. Als we naar de verschillende domeinen kijken is de score gelijk aan scholen met een vergelijkbare populatie. Spelling van niet werkwoorden verdient onze aandacht. We hebben het afgelopen jaar de keuze gemaakt voor nieuw aanbod voor onze leerlingen in de vorm van een andere spellingsmethode. Het is nog te vroeg hier dit jaar effect van de meten. Het domein meten en wegen is het tweede domein wat aandacht vraagt. Dit komt extra aan bod in onze nieuwe rekenmethode die in gebruik genomen wordt in schooljaar 21/22. Op het domein grammatica scoren we beter dan de scholen met een vergelijkbare populatie. 

We hebben in schooljaar 17/18 en 18/19 gebruik gemaakt van de Dia eindtoets. De uitslag van deze toets laat een ander beeld zien dan wij mochten verwachten naar aanleiding van de tussen opbrengsten. Deze opbrengsten lagen boven het landelijk gemiddelde. Op grond van deze uitslagen zijn de adviezen opgesteld. De adviezen liggen hoger dan de uitslag van de Dia eindtoets. Voor beide jaren is dit een overeenkomstig beeld.

Na onderzoek is gebleken dat onze leerlingen, na 1 jaar voortgezet onderwijs, op het geadviseerde niveau onderwijs hebben ontvangen. Ze stromen nagenoeg allemaal door naar het tweede leerjaar. We constateren dat de Dia eindtoets niet past bij ons onderwijs. Voor schooljaar 19/20 hebben we een andere keuze gemaakt. De keuze is gevallen op de centrale eindtoets. Uiteindelijk is in schooljaar 19/20 geen eindtoets afgenomen vanwege de schoolsluiting t.g.v. de corona pandemie.

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de scholen in Nederland. Zij heeft hierbij regels opgesteld zodat zij op een eerlijke manier scholen kan vergelijken. Een van de onderdelen waar de inspectie normaal naar kijkt, is de gemiddelde score van de verplichte eindtoets. Komend schooljaar past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen in het funderend onderwijs worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. Voor meer informatie zie de website van de inspectie.  


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We houden de resultaten van alle leerlingen bij in een leerlingvolgsysteem. Hierin leggen we de leerresultaten van de kinderen vast aan de hand van landelijk genormeerde toetsen en middels observaties. De observaties helpen de leerkracht te bepalen wat het kind nodig heeft om de volgende stap te kunnen zetten in zijn of haar ontwikkeling. In gesprekken geven wij aan hoe we de prestaties van uw kind waarderen ten opzichte van het landelijk gemiddelde en aan de hand van de observaties. Op die manier kunnen we goed in de gaten houden dat de ontwikkeling van de leerling voorspoedig en ononderbroken verloopt. De toetsen die we gebruiken zijn gemaakt door het Cito. In de groepen 1/2 maken we gebruik van het observatie-registratiesysteem Horeb. Voor schooljaar 2020/2021 hebben we een keuze gemaakt voor Parnassys leerlijnen voor de groepen 1/2.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Amsterdamse afspraken: de kernprocedure PO-VO  

De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam hebben het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs vastgelegd in de kernprocedure. Meer informatie over de kernprocedure vindt u hier en op de website www.voschoolkeuze020.nl.    

Het schooladvies 

Het schooladvies is bindend bij de toelating van leerlingen in het VO.   Alle leerlingen in groep acht krijgen vóór 1 maart een definitief schooladvies voor het VO. In het schooladvies staat welk niveau voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Dit advies is gebaseerd op de gehele basisschoolperiode. Niet alleen leerprestaties, maar ook aanleg en talenten, de ontwikkeling tijdens alle leerjaren en de concentratie, motivatie en het doorzettingsvermogen van de leerling spelen hierbij een belangrijke rol. Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Deze heroverweging kán leiden tot een wijziging van het schooladvies. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het advies niet aanpassen.   

Meer weten over het schooladvies VO? Klik hier of kijk op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In november 2016 ontvingen we de inspectie op onze mooie school. Aan het einde van de dag kregen we de bevindingen van de inspecteurs teruggekoppeld. Volgens het toen geldende inspectie kader kregen we de beoordeling voldoende. Er werd echter ook opgemerkt dat indien er volgens het nieuwe kader (2017) beoordeeld zou zijn, we de beoordeling goed zouden hebben gekregen. In het inspectierapport zijn de meeste indicatoren ook beoordeeld met een goed. Het was een mooie dag, een dag en een oordeel om trots op te zijn!

Er is een aanpassing geweest in het toezicht. Er wordt nu meer op bestuursniveau gekeken naar de scholen. Jaarlijks wordt onze school door bestuur en inspectie besproken. Jaarlijks vinden er gesprekken tussen bestuur en school plaats.

Terug naar boven