De Odyssee

Cycladenlaan 2A 1060 LW Amsterdam

 • De echte wereld halen wij binnen
 • Sportieve prestaties van de groepen 4 t/m 8
 • We gaan op reis. Het vliegtuig brengt ons naar...
 • We gaan op zoek naar antwoorden door een goede onderzoeksvraag te stellen.
 • Ons gebouw in een mooie groene omgeving aan de rand van de wijk De Aker

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er zijn verschillende vormen van verlof voor de leerkrachten. Indien de leerkracht door omstandigheden langere tijd afwezig zal zijn gaan wij op zoek naar een vervanger. Als het verlof gepland is lukt dit meestal beter dan wanneer we met acute afwezigheid te maken hebben. Kort verlof vangen we op door de klas te verdelen of door andere ambulante mensen in de school te laten invallen in de groep. Dit kunnen ook onze zeer ervaren onderwijsassistenten of leraar ondersteuners zijn. Soms kunnen onze parttimers een extra dag werken. We werken ook met kunstenaars die gedurende een dag een eigen programma met de kinderen komen doen. Met het huidige lerarentekort zullen we, bij te veel zieken tegelijk, wellicht kinderen naar huis moeten sturen. We proberen dit zoveel mogelijk te verdelen over verschillende groepen zodat niet steeds dezelfde groep thuis moet blijven. Bij uitval van een leerkracht zullen we ook gebruik maken van digitale middelen (Teams) waardoor kinderen online huiswerk kunnen krijgen en aan thuisonderwijs kunnen doen. Voor Amsterdam is er een noodplan opgesteld met betrekking tot het lerarentekort. In dit plan staan een aantal maatregelen beschreven die uitgevoerd zullen worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Odyssee is verdeeld in 4 bouwen bouwen, die worden aangestuurd door een bouwcoördinator.

 • Onderbouw ( groep 1/2 )
 • Bovenbouw ( groep 5 t/m 8 )

Schooljaar 21/22 start met 6 kleuterklassen. Van de groepen 3 t/m 8 hebben we ieder twee groepen. Er vindt veel afstemming plaats tussen de parallelgroepen.

De bouwcoördinatoren, zitten vergaderingen voor en bewaken de uitvoering van het beleid in hun bouw. Zo vormen zij de schakel tussen de werkvloer en de directie. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor alles wat er in hun groep gebeurt. Voor goed onderwijs, een goede sfeer en positief contact met u als ouders.

In sommige groepen worden onderwijsassistenten ingezet. Met het huidige leraren tekort komt het ook voor dat leraar ondersteuners voor de groep staan. We zijn een opleidingsschool hetgeen betekent dat we met stagiaires, leerkrachten in opleiding (LIO) en zij-instromers werken. Zij worden meestal gekoppeld aan een vaste groep.

De intern begeleiders hebben een speciale zorgtaak op school. Zij bewaken de doorgaande lijn en begeleiden de zorg voor de kinderen in brede zin. Hierover leest u meer in het hoofdstuk ‘Ondersteuning voor leerlingen’.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spel: geïntegreerd aanbod van activiteiten op alle ontwikkelingsgebieden

* Thematijd: veel activiteiten op het gebied van de taal, wereldoriëntatie, cultuureducatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgenvorm in spel- en onderzoeksactiviteiten die passen binnen het thema

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen.

Wereldoriëntatie: aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, maatschappelijke verhoudingen en staatsinrichting

Levensbeschouwing: o.m. geestelijke stromingen

Sociaal emotionele ontwikkeling: bevordering sociale redzaamheid, gezond gedrag, burgerschapsvorming

Cultuureducatie: creatief taalgebruik, tekenen, handvaardigheid, muziek, dans, drama, nieuwe media.

Spel: geïntegreerd aanbod van activiteiten op alle ontwikkelingsgebieden

* Thematijd: veel activiteiten op het gebied van de taal, wereldoriëntatie, cultuureducatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen vorm in spel- en onderzoeksactiviteiten die passen binnen het thema

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze zorg

We werken handelingsgericht aan de kwaliteit van ons onderwijs en ondersteuning voor al onze leerlingen.

Hierbij gelden zeven uitgangspunten:  

 1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal.
 2. Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen de leerling en zijn/haar omgeving: ouders, groep, leerkracht.
 3. De leerkracht is belangrijk. De leerkracht kan het onderwijs afstemmen op de behoeften van de verschillende leerlingen.
 4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Het is van belang dat de omgeving van de leerling vooral blijft kijken naar de positieve aspecten van de ontwikkeling.
 5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders.
 6. Ons handelen is doelgericht. De doelen zijn hierbij concreet geformuleerd, haalbaar en meetbaar.
 7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.

We kennen drie zorgniveaus:

Wanneer de leerling voldoende baat heeft bij het standaard onderwijsaanbod spreken we van zorgniveau 1. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het formuleren en uitvoeren van het groepsplan. De ouders, leerkracht en intern begeleider, vormen het ondersteuningsteam rond het kind. 

Bij zorgniveau 2 is er meer ondersteuning nodig. We gaan met elkaar in gesprek en kijken we welke licht preventieve en/of curatieve interventies (bv verlengde instructie, begeleide inoefening ) we kunnen inzetten vanuit de basisondersteuningsstructuur in de school

Indien zorgniveau 2 niet voldoende is en we als school nog extra hulp moeten bieden, dan spreken we van zorgniveau 3.  Zorgniveau 1 tot en met 3 wordt opgenomen in het groepsplan en uitgevoerd door de groepsleerkracht.

Als we de ondersteuning onvoldoende zelf kunnen realiseren, dan onderzoeken we of we dit kunnen realiseren met de inzet van ketenpartners (externe expertise) we spreken dan van zorgniveau 4. Eventuele onderzoeken worden geïnitieerd indien er sprake is van handelingsverlegenheid. We evalueren periodiek op alle zorgniveaus.

Extra ondersteuning of arrangeren 

Indien de basisondersteuning onvoldoende blijkt kunnen we gebruik maken van extra ondersteuning. Deze kan ingezet worden ter ondersteuning van zowel de leerkracht als ter ondersteuning van de leerling en/of de groep. Voor de inzet van extra ondersteuning, wordt een stedelijk gekozen groeidocument opgesteld. 

Wat houdt Passend onderwijs in?

 • Scholen en schoolbesturen hebben de plicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden (zorgplicht). Voor de meeste kinderen is het reguliere basisonderwijs de beste plek. Als het echt nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.
 • Kinderen krijgen daar waar mogelijk onderwijs dicht bij huis. Dit betekent dat de ondersteuning waar mogelijk naar de leerling moet worden gebracht in plaats van de leerling naar de ondersteuning.
 • Scholen moeten meer uitgaan van de mogelijkheden van leerlingen en minder de nadruk leggen op eventuele beperkingen. Scholen kunnen sneller en effectiever handelen als een leerling extra ondersteuning nodig heeft.

Zorgplicht

Zorgplicht betekent dat het schoolbestuur en de school voor iedere leerling die op de school zit of zich aanmeldt, voor passend onderwijs moeten zorgen. Hierbij moeten zij eerst nagaan wat de school zelf kan doen, met of zonder extra ondersteuning. Belangrijk bij de uitvoering van de zorgplicht is dat de school met ouders overlegt wat de onderwijsbehoefte van de leerling is en welke ondersteuning hierbij het beste past. Kijk voor meer informatie over zorgplicht op www.swvamsterdamdiemen.nl.     

De juiste ondersteuning is niet mogelijk. Wat nu?

Soms kan het gebeuren dat onze school, ondanks de mogelijkheid van extra ondersteuning, geen passend onderwijs aan een leerling (meer) kan bieden. In dat geval zorgen wij ervoor dat de leerling ergens anders terecht kan waar deze ondersteuning wel wordt geboden. Dit kan op een andere school van hetzelfde schoolbestuur zijn, een school bij een ander bestuur of op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Onderwijs dicht bij huis is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De verantwoordelijkheid voor het zoeken en aanbieden van een juiste onderwijsplek ligt bij de school waar de leerling is aangemeld.   

Doublures/kleuterverlenging 

Mocht het onverhoopt voorkomen dat uw kind veel moeite heeft met de leerstof, dan kunnen we in overleg met u besluiten om uw kind te laten doubleren. Doubleren is niet altijd de oplossing en wordt van geval tot geval bekeken. Indien de voorwaarden, die nodig zijn om in groep 3 goed mee te kunnen komen, nog onvoldoende aanwezig zijn en een kind langer in groep 1/2 blijft, is er sprake van kleuterverlenging. Ook dit gebeurt in overleg met ouders en op grond van duidelijke argumenten. De eindbeslissing ligt in beide gevallen bij de school.

Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen

Alle schoolbesturen in Amsterdam en Diemen hebben samen en op grond van de wet, een samenwerkingsverband opgericht. Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen (SWV). Dit SWV ondersteunt en adviseert de aangesloten scholen bij de uitvoering van passend onderwijs.   Kijk voor meer informatie over passend onderwijs in Amsterdam en Diemen op de website van het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen www.swvamsterdamdiemen.nl. U kunt het Samenwerkingsverband als volgt bereiken:  

Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen, Bijlmerdreef 1289-2 1103 TV Amsterdam

T: 020 7237100 E: secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl

Samenwerking met de gemeente voor jeugdhulp

Onze school vindt een goede samenwerking met de jeugdhulp heel belangrijk. De school werkt  daartoe samen met de Ouder- en Kindteams van de gemeente. Heeft u vragen of zorgen over uw kind, neem dan contact op met de ouder- en kindadviseur van onze school. Haar naam is Nina Boland.  Haar werkdagen zijn dinsdag tot en met vrijdag ze is bereikbaar op telefoonnummer 06 30691785 of via mail N.boland@oktamsterdam.nl

Medezeggenschap bij passend onderwijs:

Er zijn verschillende medezeggenschapsorganen betrokken bij passend onderwijs:   

 • Medezeggenschapsraad van de school: de MR van de school is samengesteld uit leerkrachten en ouders en heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel.   
 • Ondersteuningsplanraad: dit is de medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband. Deze raad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Hierin staan de afspraken van de schoolbesturen die zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen. De raad in Amsterdam Diemen bestaat uit tien personen: vijf ouders en vijf personeelsleden van de scholen.
 • GMR van de schoolbesturen: de besturen waar meerdere scholen onder vallen hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In de GMR zitten vertegenwoordigers van de MR’s van de scholen. De GMR heeft formeel geen rol in de medezeggenschap op passend onderwijs. Toch heeft zij een belangrijke rol. Het budget voor extra ondersteuning wordt in het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen geheel toebedeeld aan de besturen. De GMR heeft informatierecht en daarmee inzicht in de wijze waarop het schoolbestuur de toewijzing van extra ondersteuning organiseert. De GMR kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school ontvangt van veel kinderdagverblijven en voorscholen uit de wijk (en buiten de wijk) kinderen. Er is altijd sprake van een warme overdracht, we nemen contact op over de ontwikkeling van de kinderen om een doorgaande lijn te waarborgen. Ons vroegschoolse aanbod vindt plaats is de groepen 1/2.

Onderwijs aan jonge kinderen betekent op onze school vooral leren door te spelen, te ervaren en te ontdekken. We werken in thema's die kinderen uitdagen om op onderzoek uit te gaan en te experimenteren. We gaan met de kinderen op zoek naar de echte wereld of zoeken met hen, binnen de thema's, de echte wereld op. In de hoeken spelen de kinderen het echte leven na in de banketbakkerij, bij de dierenarts of op de bouwplaats. Bij als deze activiteiten is ruim aandacht voor de basisvoorwaarden voor leren lezen schrijven en rekenen. 

Natuurlijk houdt de leerkracht de doelen in het oog. Zij laat de kinderen tellen met hoeveel stenen de muur gebouwd moet worden en wegen hoeveel zand er nodig is voor het cement. Ze bespreekt met de groep hoeveel de koekjes moeten kosten, de stokbroden en de croissants. Zo leren de kinderen meteen de nieuwe woorden, die bij deze activiteiten aan bod komen. En de leerkracht leest verhalen voor om steeds nieuwe impulsen te geven aan het spel.

Terug naar boven