Onze Amsterdamse School

Revaleiland 1A 1014 ZG Amsterdam

  • Schoolfoto van Onze Amsterdamse School
  • Schoolfoto van Onze Amsterdamse School
  • Schoolfoto van Onze Amsterdamse School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

AMOS Wereldschool Amsterdam is een school in ontwikkeling. Op dit moment is de school met rond de 100 leerlingen een kleine basisschool.

De populatie van onze kleine groepen wordt op dit moment met name in de bovenbouw gekenschetst door een groot aantal leerlingen met een hoger leerlinggewicht (laag opgeleide ouders) en een niet-westerse/Nederlandstalige achtergrond.  

Daarnaast heeft de Wereldschool een groep voor nieuwkomers. Deze kinderen komen uit het buitenland en krijgen op onze school een jaar lang intensief taalonderwijs om in korte tijd het Nederlands goed onder de knie te kunnen krijgen. Veel kinderen uit deze groep stromen na een jaar door naar onze reguliere groepen. Deze leerlingen behouden vaak een(taal)achterstand gedurende hun schoolloopbaan en dit is van invloed op de resultaten.

De verwachte score op de eindtoets (vergeleken met het landelijk gemiddelde) van deze groep kinderen ligt anders dan de score die verwacht wordt bij een groep kinderen met veel hoogopgeleide ouders en/of een Nederlandstalige achtergrond. De score fluctueerde de afgelopen jaren door grote verschillen in samenstelling van de uitstromende groepen en is, mede door het kleine aantal leerlingen, minder betrouwbaar.

De resultaten van schooljaar 2014-2015 dienen dan ook met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Het resultaat op de Cito Eindtoets 2014 – 2015 is gebaseerd op zeven van 14 leerlingen. Zeven leerlingen tellen niet mee bij de berekening van het gemiddelde om de volgende redenen:

  • De leerling is voor het einde van het schooljaar doorgestroomd naar een Schakelklas (nieuwkomers) in het Voortgezet Onderwijs.     
  • De leerlingen woonden korter dan 4 jaar in Nederland
  • De leerling zat korter dan dan een jaar in op onze school
  • De leerling had een IQ onder de 80. 

De verwachting is dat de school de komende jaren flink zal groeien en dat de populatie zal veranderen, door de leerlingen die uit de nieuwe wijk de Houthavens naar de school zullen komen. De resultaten zullen meeveranderen met de veranderende populatie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven