Oecumenische basisschool de Driemaster

Binnenvaart 1 1034 SG Amsterdam

  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool de Driemaster
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool de Driemaster
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool de Driemaster
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool de Driemaster
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool de Driemaster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Zoals u kunt aflezen uit de tabel scoren wij ruim boven de norm van de inspectie. Een resultaat waar we trots op zijn!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten vanuit de methode toetsen en methode onafhankelijke toetsen (Cito) zijn bepalend voor de inhoud van ons aanbod. Naar aanleiding van toetsen, maar ook observaties en gesprekken met leerlingen, stellen we het individuele en/of groepsaanbod bij. Concreet betekent dit dat leerlingen bijvoorbeeld moeilijker, makkelijker, meer en/of minder werk maken.

De tussenopbrengsten worden besproken tussen leerkrachten onderling, tussen leerkracht en intern begeleider, en op groep- en schoolniveau met het gehele team. Op die wijze worden de ontwikkelingen systematisch gevolgd en zijn ze van invloed op het onderwijsproces. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar het Voortgezet onderwijs Amsterdamse afspraken: de kernprocedure PO-VO

De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam hebben het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs vastgelegd in de kernprocedure. Meer informatie over de kernprocedure, de centrale eindtoets en het schooladvies vindt u in het document: Bijlagen Schoolgids en op de website www.voschoolkeuze020.nl

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onderwijskwaliteit

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de scholen in Nederland. Zij heeft hierbij regels opgesteld zodat zij op een eerlijke manier scholen kan vergelijken. Een van de onderdelen waar de inspectie normaal naar kijkt, is de gemiddelde score van de verplichte eindtoets. Komend schooljaar past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen in het funderend onderwijs worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. Voor meer informatie zie de website van de inspectie.

De laatste beoordeling die die Driemaster kreeg van de onderwijsinspectie was uit november 2013. Wij ontvingen de waardering 'basistoezicht'. Dit houdt in dat de Driemaster voldoet aan haar onderwijskundige opdracht. 

Terug naar boven