Oecumenische basisschool de Driemaster

Binnenvaart 1 1034 SG Amsterdam

 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool de Driemaster
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool de Driemaster
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool de Driemaster
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool de Driemaster
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool de Driemaster

Het team

Toelichting van de school

De kwaliteitscultuur binnen de school maken wij zichtbaar door ons handelen wat wij in onze hoofden voor ogen hebben. Concreet betekent dit dat leerkrachten en directie voorleven wat zij van hun kinderen, ouders én collega’s verwachten. Dit betekent ook dat zij open staan voor feedback, actief meedenken tijdens besluitvormingsprocessen en hun aandeel voor onze gezamenlijke opdracht serieus nemen. Onze kwaliteit(zorg) begint al met het moment dat de leerlingen ’s morgens onze school betreden en de manier waarop zij door onze leerkrachten ontvangen worden: open, gewaardeerd en klaar om samen uitdagingen aan te gaan!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof voor langere periodes wordt vervanger door een tijdelijk aangestelde (externe) vervanger. Verlof voor kortere periodes vangen we in de regel intern op (tijdelijke uitbreiding werkdagen, inzet ambulant personeel).

In verband met het lerarentekort kot het ook voor dat wij een groep verdelen over de andere groepen van de school of, indien er geen ander mogelijkheden zijn, zullen wij een beroep doen op ouders en de kinderen naar huis sturen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen. Onze school hanteert een continurooster.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De hierboven genoemde tijdsindicaties zijn indicatief en bij benadering. Veel van ons aanbod is thematisch en verbonden met elkaar. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De hierboven aangegeven tijden/uren zijn indicatief en bij benadering. Veel vakken als Spelling/Taal/Begrijpend en Technisch lezen hebben overlap met elkaar. Idem voor Burgerschap/Levensbeschouwing en bijvoorbeeld Wereldoriëntatie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerkracht doet ertoe. Hij of zij legt duidelijk uit, organiseert onderwijs activiteiten efficiënt en zorgt dat de leerlingen betrokken blijven. Op de Driemaster wordt er niet alleen naar inhoud gedifferentieerd maar ook wordt er rekening gehouden met passende leer-en hulpmiddelen, variatie in onderwijstijd, instructie en verwerking. Voor meerbegaafde leerlingen hebben wij een passend aanbod, zowel binnen als buiten de klas. 

Binnen ons schoolondersteuningsplan (SOP) beschrijven wij uitgebreider welke leerlingen wij goed kunnen bedienen en waar onze grenzen liggen. U vindt ons SOP op onze website en op de website van Scholen op de Kaart. 

De Driemaster en Passend onderwijs

Wat houdt Passend onderwijs in?

 • Scholen en schoolbesturen hebben de plicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden (zorgplicht). Voor de meeste kinderen is het reguliere basisonderwijs de beste plek. Als het echt nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.
 • Kinderen krijgen daar waar mogelijk onderwijs dicht bij huis. Dit betekent dat de ondersteuning waar mogelijk naar de leerling moet worden gebracht in plaats van de leerling naar de ondersteuning.
 • Scholen moeten meer uitgaan van de mogelijkheden van leerlingen en minder de nadruk leggen op eventuele beperkingen.
 • Scholen kunnen sneller en effectiever handelen als een leerling extra ondersteuning nodig heeft.

Meer over passend onderwijs en de bijhorende medezeggenschap leest u in het document: Bijlagen Schoolgids. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven