School voor Speciaal Basisonderwijs De Driesprong

Sloterweg 1192 1066 CV Amsterdam

  • Zowel thuis als op school stimuleren we het leesonderwijs
  • Door middel van vakken als beeldende vorming en muziek, proberen wij de creativiteit van onze leerlingen te stimuleren.
  • In de hal hangt de brievenbus van de interne contactpersonen. Hier kunnen leerlingen hun vragen, opmerkingen of zorgen kwijt.
  • Om de leercapaciteit optimaal te benutten, werken leerlingen op hun eigen niveau en leerlijn aan de kernvakken.
  • In een rustige, landelijke omgeving geven we les in ons karakteristieke gebouw.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen formatie is vervanging opgenomen. 

Bij verlof vullen we dit intern in.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Driesprong biedt plaats aan:
- Leerlingen met cognitief beperkte(re) capaciteiten
- Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag
- Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van sociale weerbaarheid
- Leerlingen met problematiek binnen het autistisch spectrum
- Leerlingen met leerproblemen, zoals dyslexie of discalculie 
- Leerlingen met concentratieproblemen of een beperkt werkgeheugen (bijvoorbeeld veroorzaakt door ADHD)
- Leerlingen met een andere ondersteuningsbehoefte, waarin het regulier basisonderwijs niet kan voorzien.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven