Ikc Overhoeks

Grasweg 3 1031 HW Amsterdam

Schoolfoto van Ikc Overhoeks

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school


Afgelopen schooljaar 2020-2021 hebben 24 leerlingen deelgenomen aan de Cito-eindtoets.

Alle leerlingen hebben naar verwachting gescoord.

23 leerlingen stromen door via de Kernprocedure.

1 leerling gaat verder in het Internationale onderwijs.


De leerling uitstroom naar het voortgezet onderwijs ziet er als volgt uit:

VWO: 7x,
HAVO/VWO: 2x,
HAVO: 6x,
VMBO T/Havo: 1x,
VMBO T:5x
VMBO K: 2x
VMBO BK: 1x 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Spelling: Groep 6 scoort, ondanks groei, onder het landelijk gemiddelde.
De groepen 4,5,6 en 7 gaan een niveau achteruit. We hebben na deze analyse ons aanbod aangepast. In het lesrooster wordt er 30 minuten per week meer tijd voor spelling ingericht. In Snappet wordt er meer concreet met spellingstrategieën geoefend. Tevens wordt er meer herhaling aangeboden zodat de regels beter beklijven. 

Technisch lezen:In groep 3 werd er op landelijk niveau gescoord. In de groepen 4,5,6,7 en 8 is er boven het landelijk gemiddelde gescoord. 

Begrijpend lezen:Groep 5, 7 en 8 scoren boven het landelijk gemiddelde.Bij de groepen vier heeft in de eerste helft van het jaar, de nadruk gelegen op het ontwikkelen van een goed technisch leesniveau. Dit is een voorwaarde voor goed begrijpend lezen onderwijs. In de tweede helft is ook deze groep begonnen met Nieuwsbegrip.Met het analyseren van de schoolresultaten zien we dat het vernieuwde aanbod van Nieuwsbegrip niet optimaal aansluit op de vernieuwde cito toets 3.0. Komende periode gaan we onderzoeken welke methodieken beter aansluiten op de gevraagde vaardigheden. 

Rekenen:De groepen behalve groep 6 scoren boven het LG. In groep 4  zie je dat de score III en IV groeit. In groep 6 zie je dat score I en II kleiner wordt. II en IV wordt groter.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 is er door de corona-crisis geen eindtoets afgenomen.

De definitieve adviezen waren daardoor opgesteld aan de hand van voorlopige adviezen en al behaalde resultaten. 

De uitsroom is volgens verwachting:Van de 27 leerlingen

VMBO-B: 1 leerling

VMBO-K: 3 leerlingen

VMBO-B/K: 1 leerling

VMBO-T: 5 leerlingen

VMBO-T/HAVO: 5 leerlingen

HAVO: 1 leerling

HAVO/VWO: 3 leerlingen

VWO: 8 leerlingen

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven