Ikc Overhoeks

Grasweg 3 1031 HW Amsterdam

Leerlingen werken in de schoolbibliotheek aan hun IPC-opdrachten.

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Overhoeks is een eigentijdse school waar het accent ligt op effectief leren en waar kinderen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Onze school legt een stevig accent op de basisvaardigheden van rekenen, taal en lezen. Het handelings- en opbrengsgericht werken zorgt ervoor dat ieder kind op zijn eigen niveau wordt aangesproken. In de verwerking maken we hiervoor gebruik van Snappet, een digitaal, adaptief programma.

Het International Primary Curriculum biedt het wereldoriëntatie onderwijs in thema's aan waardoor de vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer, geestelijke stromingen, sociale, emotionele en creatieve vorming) meer samenhang krijgen. De kinderen omschrijven bij ieder project hun kinddoelen, hierdoor leren ze effectief. Behalve kennis zijn inzicht en vaardigheden net zo belangrijk.

Wij willen graag een rol spelen in de vorming van onze kinderen tot wereldburgers. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen twee maal in de week Engelse les. Engels wordt in de hogere groepen steeds meer geïntegreerd in de IPC-lessen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbeter het leren
  • Verbreed je horizon
  • IPC (thematisch onderwijs)
  • Vvto Engels
  • Kivaschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren schommelt het leerlingenaantal rond de 400. We verwachten nog wel groei door de ontwikkelingen in de wijk we we staan.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
360
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven