Dalton IKC Zeven Zeeën

Banneplein 111 1034 DN Amsterdam

  • Schoolfoto van Dalton IKC Zeven Zeeën
  • Schoolfoto van Dalton IKC Zeven Zeeën
  • Schoolfoto van Dalton IKC Zeven Zeeën
  • Schoolfoto van Dalton IKC Zeven Zeeën

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op basis van onze schoolweging mogen wij qua referentieniveau afwijken van de landelijke norm. Voor 1F geldt een signaleringswaarde (aangepaste norm) van 85%. Voor 2F/1S geldt een signaleringswaarde van 30,3%.In onderstaande tabel is te zien hoe wij als school t.o.v. de landelijke norm gepresteerd hebben.

2021-2022

We zijn trots op de resultaten van deze groep! We scoren met onze leerlingpopulatie boven het landelijk gemiddelde. Daar is door leerlingen, leerkrachten, ondersteuners en ouders hard aan gewerkt.

We wensen alle leerlingen veel ontwikkelplezier op de middelbare school.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Dalton IKC Zeven Zeeën volgen we de kinderen d.m.v. observaties, methode toetsen en CITO toetsen. De CITO toetsen nemen we jaarlijks af in januari en juni. Deze gegevens worden door de leerkracht met de intern begeleider besproken tijdens de groepsbespreking.

Twee keer per jaar analyseert het team de gegevens schoolbreed. Dan kijken we of ons onderwijs het juiste effect heeft en of de resultaten op het gewenste niveau zijn en onze onderwijsdoelen behaald zijn. Impulsen worden zo nodig gegeven of plannen worden bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de leerlingen aan het eind van de basisschool meten we met een eindtoets. In beginsel laten we daaraan alle leerlingen meedoen. Leerlingen die uitstromen naar het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en/of leerlingen die minder dan vier jaar in Nederland zijn en grote problemen hebben met de taal laten we niet meedoen.

Leerlingen die zijn ingestroomd in groep 7 of 8 laten we wel meedoen aan de eindtoetsen.

We garanderen een zorgvuldige toetsafname, omdat we ons exact houden aan de voorschriften. Van de resultaten op de eindtoets wordt een interpretatie gemaakt. Deze kan leiden tot aanpassingen in het aanbod, de instructie en het model dat we hanteren voor differentiatie.

Naast het afnemen van de Centrale eindtoets laten wij alle leerlingen (met toestemming van de ouders) deelnemen aan een intelligentie onderzoek. Op deze manier streven wij naar het geven van het meest passende advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ons bestuur, Innoord, heeft een Protocol veiligheid opgezet waar wij ons aan houden.Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen en alle andere betrokkenen die het schoolterrein betreden.In de school is een interne vertrouwens persoon/pestcoördinator werkzaam, deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van het pestprotocol.Daarnaast beschikt het bestuur over een externe vertrouwenspersoon.

Ons team bestaat uit betrokken onderwijsprofessionals met ieder hun eigen specialisme en stijl. Wij streven ernaar om als team dezelfde pedagogisch uitgangspunten te onderschrijven waarbij we zo veel mogelijk vanuit de onderwijsbehoefte van het kind handelen, maar ook rekening houden met de binnen de school geldende leerlijnen.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ontwikkelen
  • Ontdekken
  • Inleven

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven