Basisschool Oostelijke Eilanden

Kraijenhoffstraat 10 1018 RK Amsterdam

Schoolfoto van Basisschool Oostelijke Eilanden

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school moet zicht hebben op de effectiviteit van haar onderwijs o.a. aan de hand van de opbrengsten van de leerlingen. In Amsterdam worden de Cito-toetsen (dat zijn methodeonafhankelijke toetsen) als uitgangspunt genomen. Op de BOE nemen wij vanaf groep 2 deze Cito- toetsen twee keer per schooljaar af. Daarnaast kijken wij op de BOE ook naar de resultaten van methodetoetsen, de betrokkenheid van onze leerlingen bij het thematisch werken door observaties en feedbackgesprekken met de leerlingen.  Deze bronnen gebruiken wij om het onderwijsproces te monitoren. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen hun portfolioverslag met daarbij een oudergesprek.

De Intern Begeleiders (IB) organiseren twee keer per jaar een bijeenkomst met de leerkrachten om samen de opbrengsten de analyseren. Daarnaast zijn er twee momenten per jaar waarbij de IB met de leerkracht een groepsbespreking houdt. Alle leerlingen worden dan besproken. 

De resultaten staan beschreven in het jaarverslag 2020-2021 te vinden op onze website.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school streven we naar een goede sfeer, waarinzowel de leerlingen als de leerkrachten zich prettig voelen. De leerlingen worden gestimuleerd om te presteren op alle leergebieden. Naast het verwerven van kennis, neemt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling een grote plaats in. Ons doel is om de leerlingen zodanig te begeleiden dat ze bereid zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf,voor anderen en uiteindelijk voor de samenleving te dragen. We streven ernaar dat de leerlingen steeds beter in staat zijn zelfstandig te denken en te handelen in diverse situaties. In de schoolsituatie besteden we daarom veel aandacht aan: keuzes maken, voorstellen doen, plannen maken en uitvoeren, tot taakverdelingen en werk afspraken komen, vragen stellen, onderscheiden wat je wel en (nog) niet kunt. Datgene wat de leerlingen nog niet zelfstandig, maar wel met ondersteuning van de leerkracht kunnen en willen, biedt de meeste ontwikkelingskansen. We noemen dat ‘de zone van de naaste ontwikkeling’.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Emotioneel vrij zijn
  • Zelfvertrouwen hebben
  • Nieuwsgierig zijn

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven