Basisschool Oostelijke Eilanden

Kraijenhoffstraat 10 1018 RK Amsterdam

Schoolfoto van Basisschool Oostelijke Eilanden

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof van een leerkracht is steeds moeilijker te realiseren. Door het lerarentekort zijn ook vervangende leerkrachten nauwelijks te vinden. Als een leerkracht afwezig is, zoeken wij in eerste instantie een vervanger. Mocht dit niet lukken, dan verdelen wij de kinderen over enkele andere groepen in de school. Mocht ook dat niet de oplossing kunnen zijn, dan vragen wij ouders in uiterste nood om hun kind thuis te houden.  Als er thuis geen opvang is, voorziet de school hierin.

Wanneer een leerkracht langdurig afwezig is en er geen vervangers meer beschikbaar zijn, is een roosterwijziging of samenvoeging van groepen soms de enige oplossing. In overleg met de MR en het bestuur kan worden overgegaan tot een vierdaagse schoolweek of vergroting van de groepen met een begeleiding van 1 leerkracht en 1 onderwijsassistent.

Dergelijke ingrijpende maatregelen zullen vermoedelijk vaker (tijdelijk) nodig zijn en dat vraagt ook van ouders extra inzet. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de BOE werken 52 mensen. Iedere groep heeft één of twee vaste leerkrachten. We hebben een gemêleerd team, zowel in leeftijd als in talenten.  

Samen leren en samen werken is voor ons een natuurlijke manier van hoe wij invulling geven aan ons werk. Dit dragen wij over aan de leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Een thema in de onderbouwgroepen krijgt op twee manieren vorm. De leerkrachten bespreken welk thema geschikt is voor de groep. Hierbij wordt rekening gehouden met interesses maar ook met wat de leerlingen nog moeten leren. Binnen de twee onderbouw jaren zullen de leerlingen met thema’s in aanraking komen uit verschillende kennisgebieden.

Binnen al deze thema’s staan een 5 - tal kernactiviteiten centraal:

1. spelactiviteiten;

2. beeldende- en constructieve activiteiten;

3. gespreksactiviteiten;

4. lees- en schrijfactiviteiten;

5. reken- en wiskunde activiteiten.

Rondom deze kernactiviteiten wordt een thema gevormd. Hierbij is spel de leidende activiteit. Waarbij bijvoorbeeld rekenen een spelactiviteit kan zijn. Met deze doelen in het achterhoofd ontwerpen de leerkrachten de start en planning van het thema. Een dergelijke planning noemen we een half open planning. Dit doen we omdat de inbreng van de kinderen ook zeker een plek krijgt. Om de bedoelingen van de leerkracht, de betekenissen en plannen van de leerlingen binnen een thema goed samen te laten komen is er in iedere groep veel ruimte voor gesprek. Die gesprekken geven vorm aan het verloop van het thema. De gesprekken geven de leerkracht informatie over wat de leerlingen al weten en wat ze willen weten. Er worden plannen en afspraken gemaakt.

Veel thema’s worden met een presentatie afgesloten. De bedoeling van een dergelijke thema-afsluiting is dat u samen met uw kind ziet wat er in een themaperiode is geleerd. Deze afsluitingen worden steeds op een andere wijze vorm gegeven en vinden meestal plaats in de week voor een vakantieperiode.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In alle groepen wordt rond thema’s gewerkt. Vanuit deze thema’s worden activiteiten aangeboden, zoals lees- en schrijfactiviteiten, reken- en wiskundeactiviteiten, spelactiviteiten, kringactiviteiten, bouw- en constructieve activiteiten en kunstzinnige en creatieve vorming.

Vanaf groep 5 worden ook de vakgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, wereld oriëntatie, levensbeschouwing en biologie geïntegreerd in de thema’s.

Ons aanbod is gevarieerd en gericht op de brede ontwikkeling van het kind.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen de BOE wordt concreet gezocht naar manieren om de verschillen tussen de leerlingen op te vangen. Dit gebeurt door speciale opvang binnen de groep te zoeken, en langzaam maar zeker door vormen van co-teaching, de begeleiding in de klas te laten plaatsvinden. Maar ook door het nemen van schoolinterne differentiatie maatregelen. Verschillen tussen de leerlingen worden als uitgangspunt genomen en positief gewaardeerd.

In sommige gevallen is de basisondersteuning voor een leerling niet toereikend. Samen met ouders en eventueel deskundigen bekijkt school dan welke extra ondersteuning nodig is en wat er geboden kan worden. Dat kan in de klas of buiten de klas zijn. Het kan met behulp van extra expertise van de Ondersteuner Passend Onderwijs. Het is een aanvullend aanbod op de reguliere aanpak van de leerkracht. 

De interne begeleiders (IB-ers) coördineren de zorg voor de leerlingen in nauw overleg met de leerkrachten en bieden ondersteuning aan leerkrachten en kinderen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven