Olympiaschool

Stadionkade 113B 1076 BN Amsterdam

  • Op de laatste dag van hun laatste schooljaar wordt groep 8 uitgeveegd door de rest van de school
  • Hoe maak je een auto die ook nog heuvel op kan?
  • De kinderen hebben samen met een architect het schoolplein zelf ontworpen.
  • Tussen de middag zorgt een enthousiaste groep vrijwilligers voor een gezellig overblijfuur.
  • Leerkrachten leren samen van en met elkaar, gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

 We hebben op de Olympiaschool weinig ziekteverzuim. Bij uitval van een leerkracht zijn dit de stappen:

1: We kijken of we de vervanging kunnen regelen met eigen mensen, bijvoorbeeld collega's die extra komen werken.

2: We kijken of we de vervanging kunnen regelen met behulp van invallers.

3: We verdelen (bij uitzondering) de leerlingen van de groep onder de andere groepen. 

4: We vragen ouders hun kind thuis te houden voor die dag. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Olympiaschool werkt met jaargroepen  die maximaal 28 kinderen tellen. 

Diverse activiteiten en lessen worden groepsdoorbroken gegeven, waarbij de kinderen soms in niveaugroepen worden ingedeeld en een andere keer in groepen met verschillende leeftijden, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen.

Het team is heel divers: juffen én meesters, ervaren en startende leerkrachten. Behalve groepsleerkrachten hebben we twee vakleerkrachten Beeldende Vorming en twee vakleerkrachten Bewegingsonderwijs. Voor Muziekonderwijs zijn wij in contact met Aslan, wereldmuziekschool. We zijn blij met de ondersteunende collega’s; een conciërge, een managementassistente, een aantal onderwijsassistenten en een overblijfcoördinator. Wat onze collega’s gemeen hebben, is dat ze hun vak serieus nemen en een groot hart hebben voor álle kinderen op school. Onderling heerst een saamhorige sfeer. We leren van elkaar, houden elkaar scherp en gaan eerlijk en vriendschappelijk met elkaar om, ook buiten schooltijden. We werken op school ook graag met vrijwilligers, bijvoorbeeld voor de overblijf. Iedere groep heeft tijdens het overblijfuur twee vrijwilligers. De Olympiaschool is een opleidingsschool voor PABO-studenten en onderwijsassistenten. Er zijn jaarlijks altijd een paar stagiaires bij ons op school te vinden. We vinden het belangrijk om nieuwe leerkrachten op te leiden. Ook brengen de stagiaires ons weer de nieuwste onderwijsinzichten, waardoor er een mooie uitwisseling plaatsvindt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw worden de groepen gevormd door een combinatie van leerjaar 1 en leerjaar 2. De groepen 1 en 2 werken thematisch. Per schooljaar komen er ongeveer 8 thema's aan bod. Binnen deze thema's wordt gewerkt met materiaal voor lezen en rekenen, maar ook met materiaal waarmee de kinderen lijfelijk kunnen leren. (Zwaar en licht zijn bijvoorbeeld begrippen, die jonge kinderen door lijfelijk iet te ervaren, kunnen leren) Spelen in de huishoek of in de bouwhoek is eveneens een vorm van werken, omdat de kinderen er leren samenspelen en -werken. Een behoorlijk deel van de tijd besteden de kinderen aan beweging. Dat gebeurt met regelmaat in het speellokaal en vrijwel elke dag op het schoolplein buiten.Er wordt genoeg tijd besteed aan beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid, als voorbereiding op groep 3.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We maken gebruik van moderne lesmethodes, die we zorgvuldig met elkaar hebben uitgezocht. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, gebruiken we de methode ‘Kwink’.

Het lesaanbodVanaf de kleuterklassen bieden we onderwijs op 3 niveaus, dat standaard in elke groep wordt aangeboden. Dit betekent voor sommige kinderen, dat zij sneller 'losgelaten' worden, om de lesstof zelfstandig te gaan verwerken. Ook is er een groepje kinderen, dat, na de instructie, nog extra instructie krijgt van de leerkracht, terwijl de rest van de groep al bezig is met de verwerking.In de groepen 3 t/m 8 bieden we groepjes kinderen een plusaanbod aan, een uitdagend aanbod voor kinderen die daar behoefte aan hebben. In het schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met een Doelab, waarin kinderen (hand)vaardigheden leren, zoals koken, timmeren en naaien.

Aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen
Wij hebben een schoolbreed passend aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen. In een aantal leerjaren gebruiken we een signaleringsinstrument voor het herkennen van meer- en hoogbegaafde kinderen. Ook hebben we een Denklab, waarin kinderen werken met denksleutels en uitdagende opdrachten.

Eigentijds leren
Een van onze ontwikkelteams op school is gericht op het eigentijdse leren (meer onderzoekend leren, 21ste eeuwse vaardigheden)  Dit betekent dat wij op de Olympiaschool stapsgewijs ons onderwijs vernieuwen. Sinds het schooljaar 2017-2018 werken wij thematisch voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek) in de groepen 3 t/m 8. De kinderen onderzoeken een thema door middel van het opstellen van onderzoeksvragen, nadat de leerkrachten een introductie van het thema hebben gegeven. Thema's zijn bv. 'weer en klimaat', 'techniek', 'de Romeinse tijd'. Alle kerndoelen komen aan bod. Elk thema wordt afgesloten met een presentatie door de leerlingen zelf. Wij werken volgens de zeven stappen van het onderzoekend leren. 

Digiborden, iPads en chromebooks
We maken in alle groepen gebruik van digiborden voor het geven van instructie en het verrijken van het onderwijs. Ook hebben we de beschikking over een groot aantal chromebooks (laptops waarmee je in de cloud kan werken), die we flexibel kunnen inzetten. Soms zit een hele groep tegelijkertijd achter de chromebooks, op andere tijden zijn ze verdeeld over de groepen en wordt er door kleine groepjes kinderen mee gewerkt. In de onderbouw kan gebruik gemaakt worden van iPads.

Engels
Vanaf groep 1 bieden we Engels (spelenderwijs) aan. In de groepen 3 en 4 geven we geen Engels, in verband met het volle curriculum. Vanaf groep 5 wordt, naast het spreken en luisteren,  ook schriftelijk gewerkt.

Cultuurbeleid
De school heeft een kunst- en cultuurbeleid. We gaan uit van een langetermijnplanning waarbij we de kinderen in 8 jaar tijd in aanraking willen laten komen met verschillende cultuurdisciplines. Voor de hele school maken we gebruik van de cultuursubsidie van de gemeente. Vanzelfsprekend is er een relatie tussen cultuureducatie en beeldende vorming. We ontwikkelen ook een samenhang in cultuureducatie en wereldoriëntatie. We hebben op school een cultuurcoördinator, die daarvoor een opleiding heeft gevolgd.

Muziek
Wij zijn in contact met wereldmuziekschool Aslan, om ons muziekonderwijs opnieuw vorm te geven. Stagiaires van Aslan lopen stage bij ons en we staan op de wachtlijst voor het reguliere aanbod.

Beeldende vorming ( BEVO)
Een keer per week hebben de kinderen BEVO Er wordt geoefend aan technieken als; tekenen, schilderen, ontwerpen, beeldhouwwerk, houtwerk.De kunstlessen worden gegeven door een van de twee vakleerkrachten. De thema's van het onderzoekend leren komen geïntegreerd aan bod bij BEVO. 

Cultuur
Door het hele jaar heen hebben de kinderen cultuurlessen. We hebben vaak thema's, zoals bijvoorbeeld Vincent van Gogh, stopmotionfilms maken, de Romeinen. De cultuurlessen worden gegeven door de groepsleerkracht

Excursies
Elke klas gaat een paar keer per jaar op stap. Bijvoorbeeld naar de boerderij, een museum of naar het theater. Er wordt geen extra vergoeding gevraagd voor deze excursies. We vragen alleen om hulp van ouders, om kleine groepen kinderen te begeleiden. We gaan soms met de bus of de tram, soms wordt groepsvervoer geregeld. 

Schooltuin
In het kader van het natuuronderwijs volgen de kinderen van groep zes vanaf februari elke week schooltuinlessen. Deze lessen vinden plaats op een schooltuincomplex, waar ze per bus naartoe worden gebracht. Voor de zomervakantie krijgen de kinderen lessen van de schooltuinleider over het zaaien en poten van planten, fruit en groenten. Na de zomervakantie gaan de kinderen, inmiddels groep zeven, (eetbare) producten uit hun tuintje oogsten. 

Schoolreisje en kamp
Elke klas gaat een keer per jaar op schoolreisje. We kiezen hier voor een ontspannende activiteit. Dit schoolreisje wordt betaald uit de ouderbijdrage. De groepen 8 gaan op kamp. Ouders betalen hiervoor een aparte bijdrage van €150. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsplan staat waar onze expertise ligt als het gaat om specifieke ondersteuning. Deze is te vinden op onze website www.olympiaschool.nl 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Jaarlijks wordt de samenwerking tussen de leerkrachten en de specialisten en de onderwijsassistenten geëvalueerd. We streven ernaar de afstemming steeds te optimaliseren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven