Nicolaas Maes

Nicolaas Maesstraat 124 -126 1071 RH Amsterdam

Schoolfoto van Nicolaas Maes

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We willen leeropbrengsten èn het onderwijsleerproces inzichtelijk hebben. Voor ons betekent dit de kwaliteit van onderwijs en de kwaliteit van zorg

Minimaal een keer per jaar geeft de directie met IB een nauwkeurig beeld van de stand van zaken op schoolniveau: zowel m.b.t. de opbrengsten als het onderwijsleerproces. 

Op leerlingniveau maken wij het dagelijkse werk van de leerlingen inzichtelijk zowel mondeling, schriftelijk als via observaties.   Wij nemen methodegebonden toetsen af: Hier meten we of binnen de groep de doelstellingen zijn gehaald van de leerstof die in de periode ervoor aan de orde is geweest. Resultaten worden geëvalueerd op individueel en op groepsniveau en leiden waar nodig tot aanpassing van het aanbod. Wij nemen  methode- onafhankelijke toetsen af, het Cito-leerlingvolgsyteem.

Door de analyse van de toetsen krijgen we een goed beeld van het niveau van de groep en van het individuele kind. Het is een middel om te analyseren of ons onderwijs conform onze eigen gestelde doelen wordt gegeven.  Het analyseren van de individuele vaardigheidsscores laat zien of elk kind voldoende is gegroeid. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leren omgaan met elkaar in een groep is een ander wezenlijk onderdeel van de schoolsamenleving. Daarin een plaats zoeken is niet het gemakkelijkste in het leerproces van een schoolkind. De leerkracht stuurt en begeleidt het kind in die vorming tot zelfstandigheid, bijvoorbeeld door te praten over de rol van het kind in bepaalde situaties, waarbij het wordt gewezen op zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf en tegenover anderen. Hiervoor gebruiken we naast onze eigen professie en deskundigheid, de Kanjertraining in alle groepen. Door steeds vaker zelfstandig naar oplossingen te zoeken, neemt het zelfvertrouwen van de leerling toe en leert het ook in niet-schoolse situaties voor zichzelf op te komen. Daarbij hoort ook dat we de kinderen serieus nemen. We willen een zodanig klimaat scheppen dat het kind zich op school thuis voelt en zowel anderen als zichzelf accepteert. In een dergelijk klimaat passen structuur, duidelijkheid en regelmaat.   Een kind dat zich op school prettig en veilig voelt, zal met plezier naar school gaan. Een kind dat graag naar school gaat, heeft meer kans op een goede en harmonische ontwikkeling dan een kind dat een hekel aan school heeft. Het spreekt voor zich dat we graag een school zijn waar we kinderen, naast een prettig klimaat, extra activiteiten bieden ter bevordering van hun ontwikkeling. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Leren voor het leven
  • Leren met hoofd, handen,hart
  • Uitdagend en betekenisvol

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven