Openbare Montessori Basisschool De Jordaan

Elandsstraat 99 1016 RX Amsterdam

  • Achter de schoolgebouwen ligt ons nieuwe speelplein. Het plein is in de zomer van 2019 volledig nieuw ingericht en vergroend.
  • Schoolfoto van Openbare Montessori Basisschool De Jordaan
  • Schoolfoto van Openbare Montessori Basisschool De Jordaan
  • Schoolfoto van Openbare Montessori Basisschool De Jordaan

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de 14e Montessorischool "De Jordaan". De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. De informatie in dit Schoolvenster wordt met regelmaat bijgesteld en aangevuld. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessorionderwijs
  • Zelfstandigheid
  • Zorg voor elkaar, sociaal
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Eigen verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal kende de afgelopen jaren lichte stijgingen en dalingen. Er is de laatste anderhalf jaar geen sprake meer van steeds hogere aantallen aanmeldingen voor de onderbouw. Dit komt doordat een toenemend aantal gezinnen het Centrum verlaat. In veel gevallen trekken zij ook de stad uit. 

De laatste jaren zien we een lichte toename van kinderen van 'expats' in school. Kinderen die van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal komen, spreken in de meeste gevallen wel Nederlands. De school heeft haar uren voor VVE uitgebreid om in de onderbouw voor deze groep kinderen extra taalonderwijs te bieden.

Vanaf mei 2022 biedt onze school onderdak aan een Oekraiense klas. In deze klas zitten maximaal 15 kinderen. De kinderen volgen de lessen bewegingsonderwijs en beeldende vorming met de reguliere groepen. Wij proberen met het organiseren van activiteiten de kinderen zoveel mogelijk met de Nederlandse kinderen te laten samenwerken / spelen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
372
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De TSO wordt geleid door TSO-coördinator, Judith Rodenburg. Zij werkt met een vast team zeer ervaren overblijfmedewerkers. De overblijfmedewerkers volgen ieder jaar een nascholingsprogramma. 

Tijdens de overblijf organiseert Mijn Sport de activiteit "lekker spelen op het schoolplein".

De TSO werkt met een leerlingenraad, die eenmaal in de zes weken bijeen komt en met elkaar spreekt over het reilen en zeilen van de TSO. Op die plaats ontstaan ook nieuwe ideeën en initiatieven.  

Er is ook een 'Pauzeclub', speciaal voor kinderen die wat extra rust nodig hebben tijdens de overblijf. 

Wij hanteren twee pauzeshifts tussen de middag. De helft van de school heeft lunchpauze om 11.30 uur, de andere helft pauzeert om 12.30 uur. 

Kinderopvang "Brood & Spelen" organiseert de naschoolse opvang. Een deel van de kinderen maakt gebruikt van de opvang in school, een ander deel gaat naar kindcentrum "De Platanen", iets verder in de straat. Tijdens de vrije dagen en vakanties biedt "Brood & Spelen" eveneens de opvang aan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school gebruikt de stukken uit het veiligheidsplan van OOadA. Een aantal daarvan is schoolspecifiek gemaakt. 

Voor het handelen in geval van huiselijk geweld is de "meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling" van de overheid leidend. Wij stemmen het handelen in nauw overleg af met onze Ouder en Kind Adviseur.  

Terug naar boven