Basisschool Anne Frank 6e Montessori-School

Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam

  • Deze foto laat zien hoe het er vroeger uitzag kort na de start van de school.
  • Aan de slag met het montessorimateriaal.
  • In de binnentuin van school kunnen de kinderen veilig spelen.
  • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank 6e Montessori-School
  • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank 6e Montessori-School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij kozen het afgelopen jaar voor De Centrale eindtoets.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten van de school worden n.a.v. de uitkomsten van methode en niet-methode toetsen nauwkeurig bijgehouden en besproken. De resultaten sturen mede het handelen van de leerkracht en het aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte. De resultaten op het gebied van lezen, rekenen en spelling worden twee keer per jaar gemeten. 

Ouders krijgen inzicht in die resultaten via het ouderportal op ons schooladministratieprogramma en bij de toelichting van het geschreven rapport als aanvulling op de oudergesprekken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om onze oud leerlingen te blijven volgen. Vaak zijn het de oud-leerlingen zelf die ons komen vertellen hoe het met ze op de middelbare school gaat. In het kader van advisering is het belangrijk goed te kijken of ons 'advies schoolkeuze vervolgonderwijs' goed heeft uitgepakt. Vanzelfsprekend gebeurt er veel in het leven van de 13 tot 16 jarigen (puberteit)  waar we geen invloed op hebben, maar we streven er naar dat iedereen op de goede plek komt en daar ook zijn schoolloopbaan kan afmaken. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen zitten bij ons in een groep met verschillende leeftijden. Kinderen zijn altijd in een groep een keer jongste, middelste en oudste. Dat stimuleert het rekening houden met elkaar, het zorgen voor elkaar en het leren van elkaar. In de lessen met de Kanjertraining leren kinderen reflecteren op hun eigen rol en leren ze elkaar te vertrouwen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • respect voor elkaar
  • zelfreflectie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Recentelijk bevroegen we de kinderen uit de groepen 6-7 en 8 weer naar hun gevoel van sociale veiligheid. In het rapport kunt u de bevindingen lezen. Belangrijk is dat de kinderen een groot gevoel van veiligheid ervaren.

Terug naar boven