Basisschool Anne Frank 6e Montessori-School

Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam

  • Deze foto laat zien hoe het er vroeger uitzag kort na de start van de school.
  • Aan de slag met het montessorimateriaal.
  • In de binnentuin van school kunnen de kinderen veilig spelen.
  • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank 6e Montessori-School
  • Schoolfoto van Basisschool Anne Frank 6e Montessori-School

Het team

Toelichting van de school

Voor een school met zo’n 300 kinderen, in twaalf klassen, is veel personeel nodig. Er werken ongeveer 30 teamleden.

Als ouder heeft u het meest contact met de leerkracht(en) van uw kind. De collega’s in de ondersteunende functies zorgen soms bijna ongemerkt, dat de organisatie ´loopt´.

Nog meer teamleden:

De gymleerkrachten verzorgen de gymlessen voor de midden- en bovenbouwgroepen op maandag, dinsdag en vrijdag.

De school heeft daarnaast een team van mensen die een extra functie uitoefenen. Onder andere om leerkrachten te vervangen, gedragsspecialist of als remedial teacher. De interne begeleiders zijn verantwoordelijk voor de interne leerlingenzorg.

De algemene leiding van de school berust bij de directeur en adjunct-directeur die alle dagen aanwezig zijn. Daarnaast is er onderwijsondersteunend personeel voor de administratie, overblijfcoördinatie, conciërgetaken en onderwijsassistenten. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof is geregeld door bijvoorbeeld part-time leerkrachten te vragen een extra dag te werken. Daarnaast kunnen leerkrachten hun verlofuren opnemen op de zogeheten lesvrije dagen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vakleerkrachten
Wij hebben op school een specialist voor muziek zodat elke groep eenmaal per 14 dagen een muziekles krijgt. Ook hebben we twee vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs. Deze vakleerkrachten geven les aan de midden- en bovenbouwleerlingen. De tijd die hiervoor beschikbaar is, is eerlijk verdeeld. De onderbouw gymt éénmaal per week onder leiding van de vakleerkracht en éénmaal per week onder leiding van de eigen leerkracht. 

Heterogene groepen
In het begin van dit hoofdstuk staat aangegeven dat we op onze school werken met heterogene groepen. Ons streven is dat kinderen drie jaar in dezelfde klas zitten. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw werken we op een echte Montessori manier. Kinderen kiezen zelf hun werk en de leerkracht observeert en introduceert nieuwe mogelijkheden. Al het Montessori materiaal komt aan bod naast veel toegevoegd materiaal bijvoorbeeld voor aanvankelijk spellen en lezen of rekenen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hebben geen vastgesteld aantal uren per vak en per leerjaar. Natuurlijk houden we een richtlijn aan. We gaan uit van de zelfwerkzaamheid van de leerlingen waarbij de leerkracht controleert of aan alle vakken gewerkt wordt. In het scherm staat om deze reden nul uur per week. De werkelijkheid is dat het soms 6 uur of meer is afhankelijk van de ontwikkeling van ieder individueel kind.

Een dag in de klas.
Kinderen van alle leeftijden komen binnen in de klas en gaan zelfstandig aan het "werk". Soms is er eerst een algemene start met de hele groep. Meestal weten de kinderen direct wat ze kunnen doen. Op het bord staat aangegeven voor alle kinderen wat er in een bepaalde periode gedaan moet worden. Voor de jongere kinderen is dit een dagtaak, voor oudere kinderen is dit een weektaak. De leerkracht is begeleider in dit proces. De leerkracht enthousiasmeert, zorgt voor betrokkenheid bij vakken die een uitdaging vormen en stuurt bij waar nodig. In de middag varieert het aanbod van bewegingsonderwijs, muziek of kosmische educatie en cultuur onderwijs (KEC). 

Alle kinderen zijn per jaar voldoende uren op school. Schoolbestuur en inspectie zien er op toe dat het wettelijk minimum aantal uren gegeven worden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school heeft een goed functionerend systeem van leerlingenzorg. Basis is de dagelijkse observatie door de groepsleerkracht. 4 keer per jaar heeft iedere leerkracht een gesprek met de intern begeleider over de groep en de individuele leerlingen. Voor alle leerlingen wordt een groepsplan gemaakt waarin we zo goed mogelijk aansluiten bij de leer- en begeleidingsbehoefte van de individuele leerling. De ontwikkeling van de leerlingen wordt geëvalueerd door middel van toetsen en observaties. Belangrijk vinden we hierbij de betrokkenheid van ouders. Voor kinderen waarbij we tot de conclusie komen dat zij het uitstroomniveau van groep 8 niet halen, maken we een ontwikkelingsperspectief.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Grotere en effectievere samenwerking met schoolbegeleidingsdienst. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Scholen zijn per 1 augustus 2010 wettelijk verplicht te regelen dat ouders die dat willen, voor-, tussen- en naschoolse opvang voor hun kind(eren) kunnen krijgen. De tussenschoolse opvang wordt reeds jaren door onze school zelf georganiseerd. Ten behoeve van voor- en naschoolse opvang zijn onder andere afspraken gemaakt met de kinderopvangorganisaties. Afgesproken is dat de betreffende organisaties de opvang in de directe omgeving van de school zullen organiseren en uitvoeren. Ook zijn afspraken gemaakt over de opvang tijdens studiedagen en schoolvakanties. Ouders die van de opvangmogelijkheden gebruik wensen te maken nemen zelf contact op met de opvangorganisatie van hun keuze. Zij sluiten daar, indien plaatsing mogelijk is, vervolgens een contract mee af.

Terug naar boven