Dalton Kind Centrum de Kleine Kapitein

Cruquiusweg 88 1019 AJ Amsterdam

Schoolfoto van Dalton Kind Centrum de Kleine Kapitein

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij langdurig (zwangerschap of ziekte)verlof doen wij ons best een vervangende leerkracht te vinden.

Bij kortdurend, ziekte, verlof zal de groep 1 dag verdeeld worden en hierna zoeken we naar andere mogelijkheden binnen de organisatie. Het komt een enkele keer voor dat een groep naar huis gaat omdat er onvoldoende lesgevend personeel aanwezig is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Mogelijkheden tot differentiatie; in onze (dalton-)organisatie zorgen wij ervoor zoveel mogelijk de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in kaart te brengen en hierop te anticiperen. Dat resulteert in verschillende weektaken, verschillende vormen van instructie, verschillende doelen en verschillende samenstellingen.  

Netwerk en kennis; we investeren bewust in ons netwerk, onze eigen kennis en de buurt om ons heen. Op deze manier leren wij verschillende externen en specialisten kennen die we inzetten bij ons onderwijs. Diversiteit; de populatie op school is zeer divers. Veel gezinnen zijn samengesteld uit meerdere landen, talen en/of achtergronden. Dit is een weerspiegeling van de buurt en de stad waarin we wonen en werken.  

Jaargroepen; wij streven er op DKK voor te werken met jaargroepen, omdat we differentiatie op meerdere vlakken en manieren doorvoeren. Onzes inziens is de jaargroep daarvoor de meest effectieve vorm. Het kan echter voorkomen dat er gekozen wordt voor een combinatiegroep, wanneer de samenstelling van de groep of het leerlingenaantal zwaarder wegen.

Structurele voorzieningen; 

Remedial teaching voor zorgroute 3 dyslexie en dyscalculie
Adviseur passend onderwijs STAIJ Gedragsspecialist STAIJ
voor kortdurende preventieve training OKA : 1 vaste dag per week op school aanwezig
Leesspecialist
Rekenspecialist
Aanbod plusleerlingen binnen de groep  

In alle gevallen van aanmelding waarbij er sprake is van extra onderwijsbehoeften gaan wij uitvoerig in gesprek en op onderzoek. Hierbij zullen we alle aspecten afwegen en met ouders bespreken totdat we overgaan tot plaatsing. Daarbij spelen de onderwijsbehoeften een rol maar ook de mogelijkheden en onmogelijkheden van de groep, de leerkrachten en de omgeving. Bij plaatsing van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zullen we regelmatig in gesprek zijn met ouders om de leerontwikkeling van de leerling goed te volgen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven