8e Montessorischool Zeeburg

Borneokade 103 1019 KZ Amsterdam

Schoolfoto van 8e Montessorischool Zeeburg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door twee coronajaren zijn de resultaten van de eindtoets, zoals op vrijwel alle scholen, lager dan we gewend zijn van onze leerlingen. Omdat we de leerlingen echter acht jaar lang goed volgen, zijn we evengoed in staat om goede adviezen te geven voor het voortgezet onderwijs. We geven reëele, kansrijke adviezen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de 8e Montessorischool houden wij de ontwikkelingen van de kinderen goed in de gaten. Wij gebruiken hiervoor de observaties van de leerkrachten, methodetoetsen maar ook methode onafhankelijke toetsen zoals CITO- en BOOMtoetsen. Twee keer per jaar bespreken wij met elkaar de uitslagen van deze toetsen. Naar aanleiding van deze besprekingen stellen we nieuwe doelen op. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een veilig klimaat is een voorwaarde om goed te kunnen werken en leren.Daar werken we elke dag aan. Dat begint al bij het ingaan van de school, als we de kinderen en hun ouders verwelkomen bij de ingang én bij het klaslokaal, elkaar een hand geven en goede morgen wensen.We zien de kinderen werkelijk, zien direct hoe het met een kind gaat en kunnen daar meteen op inspelen.   

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfvertrouwen
  • Autonomie
  • Zelfstandigheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven