Bijlmerhorst

EGoli 12 1103 AC Amsterdam

  • We doen wat werkt en focussen ons op een goede basis. We leren de kinderen te werken op papier en om te lezen uit een boek.
  • Een goede mondelinge taalvaardigheid is een belangrijke vaardigheid. Daarom doen groep 6 t/m 8 mee aan Discussiëren kun je Leren.
  • Bij het leerorkest leren kinderen een muziekinstrument te bespelen. Ook hebben we een vakdocenten muziek die zanglessen geven.
  • Kinderen leren van jongs af aan om op adequate wijze zelfstandig te opereren op school.
  • Wij werken er hard aan om ieder kind en iedere ouder gelijke kansen te bieden.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

OBS Bijlmerhorst biedt onderwijs voor reguliere kinderen. De Kosmopoliet is de taalschool van Amsterdam Zuidoost. Deze school staat op hetzelfde brinnummer van Bijlmerhorst

Voor de meeste kinderen die net in Nederland aangekomen zijn geldt dat zij de Nederlandse taal nog moeten leren. Als zij, vanuit de taalschool, nog instromen in onze groep 8, maken zij ook de doorstroomtoets. Dat betekent dat de resultaten die op Vensters gepubliceerd zijn afkomstig kunnen zijn van kinderen die 8 jaar regulier onderwijs hebben gevolgd en kinderen die net 10 maanden Nederlands onderwijs hebben genoten. Zoals u wellicht zult begrijpen, zijn daardoor de resultaten niet geheel representatief voor de kwaliteit van ons onderwijs. Mocht u willen weten hoe we ons onderwijs vormgeven, schroom niet om een rondleiding aan te vragen. U kunt dan contact opnemen met onze administratie 020 - 690 81 86 of een mail sturen naar admin@bijlmerhorst.nl. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij meten de tussenresultaten in januari en juni met 'Leerling in Beeld.'

Vervolgens worden deze data verwerkt en geanalyseerd. Dit doen wij in februari en juni/juli. 

De leerkrachten werken volgens de HGW cyclus en kijken naar de doelen die behaald zijn en de doelen die nog behaald moeten worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau.   

      

Kernprocedure Amsterdam:

- Voor de VO-advisering volgen wij de kernprocedure zoals die is vastgesteld in Amsterdam vanaf eind groep 7.

- Via een elektronisch systeem ELKK vindt uitwisseling plaats tussen het basisonderwijs en de scholen voor voortgezet onderwijs.

- Alle leerlingen krijgen eind groep 7 een indicatie van het VO-advies.

- Als dit een Vmbo-B of Kader indicatie is, dan wordt op basis van de uitslag van deze toets wordt bepaald of deze kinderen een capaciteitenonderzoek moeten doen. Voor leerlingen met VMBO-B of VMBO-K advies is de capaciteitentoets optioneel. Doel van het capaciteitenonderzoek is dat de school dubbelcheckt of het gegeven schooladvies passend is bij de leerling. Voor Leerlingen met Pro-advies is deze toets verplicht. Ouders wordt om toestemming voor dit onderzoek gevraagd.

- Is een kind niet getoetst en krijgt het een vmbo-B of Kader advies, dan zal de VO school alsnog op basis van leerresultaat of leerachterstanden afwegen of er leerwegondersteuning nodig is en of dat passend geboden kan worden.

Tot stand komen schooladvies:

o   Leerlingen ontvangen in groep 8 tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.

o   De indicatie eind groep 7 en het advies in groep 8 wordt gezamenlijk vastgesteld door leerkrachten van groep 7 en 8, de IB-ers en de directie. Het advies wordt gebaseerd op de resultaten van leerjaar 6/7/8. Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.

o   Een uitzondering maken wij – conform de landelijke regelgeving - voor kinderen met een IQ beneden de 75 of  voor leerlingen korter dan 4 jaar in Nederland met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. Zij krijgen ontheffing voor de Eindtoets, maar hebben wel een dossier dat het uitstroomadvies onderbouwt. Ouders worden hierover geïnformeerd.

o   Ouders worden bij het indicatiegesprek in groep 7 en bij het adviesgesprek in groep 8 uitvoerig geïnformeerd over hoe het advies tot stand is gekomen. De IB-er of een directielid is altijd bij deze gesprekken aanwezig.   

Uitslag en heroverweging advies:

o   Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.

o   Het advies in groep 8 is leidend. Geeft de doorstroomtoets de leerling een hoger advies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. o   Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.   

Schoolkeuze en Aanmelding VO:

o   Al vanaf begin groep 8 organiseren we informatiebijeenkomsten om ouders en leerlingen voor te lichten over de overstap naar het VO.

o   Elke leerling ontvangt de schoolkeuze gids.

o   Gedurende het schooljaar zijn er tal van kennismakingsactiviteiten op verschillende VO scholen.

o   Ouders en leerlingen krijgen informatie over de opendagen van verschillende scholen. Het is erg belangrijk dat leerlingen en ouders gaan kijken om te zien welke school bij hen past.

o   Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school en vindt de matching en loting volgens Amsterdamse Kernprocedure plaats. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen ontwikkelen zich in een veilige en fijne schoolomgeving waarin diversiteit gewaardeerd wordt en waarin je jezelf mag zijn. Respect voor een ander. We accepteren elkaars verschillen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect en zelfrespect
  • Zelfreflectie
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven