IKC de Brink

Mijehof 302 1106 HW Amsterdam

  • Aandacht voor burgerschap: thema herdenking en bevrijding
  • Naschoolse activiteiten vanuit thema's sport, muziek, dans en kunst
  • Jaarlijks schoolproject rondom wisselend thema. 2016: Vrijheid en slavernij
Leerlijn burgerschap en diversiteit
  • Jaarlijks schoolproject : Thema wereldgodsdiensten met gastlessen , bezoeken tempel, moskee, optreden kerkkoor. 
foto: viering Suikerfeest
  • We eten gezond en drinken water of melk. Dat kan ook fijn aan de grote picknicktafel op het plein.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij de opbrengsten wordt vaak gekeken naar het gemiddelde resultaat. Dit doet echter geen recht op de individuele ontwikkeling van leerlingen. Gaan er relatief meer leerlingen naar VMBO en minder naar HAVO/VWO dan kan dat een prima resultaat zijn. Het geeft echter dan wel een onvoldoende gemiddeld resultaat. Als leerlingen de basisschool verlaten wordt gekeken naar het “uitstroomniveau. Het minimumniveau wordt het fundamenteel niveau (1F) genoemd. Het hogere niveau heet 2F of 1S ( streefniveau).


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

 Op de Brink nemen we 2x per jaar tussentoetsen af. Dit zijn de CITO toetsen .

Bij kleuters gebeurt dit pas vanaf eind groep 1.

Bij het analyseren vande toetsen kijken we naar de individuele groei die een leelring maakt. Het streven is dat elke leelringen - gekeken over de periode van een heel jaar-  minimaal zoveel groeit als een gemiddelde Nederlandse Leerling

Daarnaast bekijken of ook een groep gemiddeld op elk vakgebied voldoende leerwinst boekt. Ook hier kijken we altijd naar een periode van een heel jaar.  In februari gebruiken we hiervoor de Middentoetsen. In juli de Eindtoetsen.

Ouders hebben via het ouderportal altijd toegang tot de resultaten van hun zoon/dochter. Bij het rapport  krijgt elke leerling ook de grafieken met Cito-toets resultaten. Zo is 2x per jaar goed zichtbaar hoe een leerling zich ontwikkelt t.o.v. zichzelf en t.o.v. landelijke resultaten.
Op basis van de tussentoetsen bespreken we vanaf eind groep 6 al met ouders en leerlingen wat het mogelijke advies voor het Voortgezet Onderwijs wordt als een leerling  de huidige ontwikkeling doorzet. Ook bespreken we samen waar het verbeterpunt voor de komende periode ligt en wat de leerling, de leerkracht en ouders daaraan kunnen doen.

Dit schooljaar is het verhogen van de rekenopbrengsten een speerpunt. Bij de Middentoetsen zien we dat nu ruim 60% van de leerlingen de landelijke norm haalt. Dit was 50nd de 50%. Het streven is dat 70% van onze leerlingen dit jaarlijks zal halen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Brink geven we regelmatig een kans-advies.

We zine dan dat leerlingen aan het groeien zijn maar nog net niet een hoger instroomniveau hebben Dit kan bijvoorbeeld doordat  er sprake is van een taalachterstand, die nog niet geheel is ingelopen. Uit het  volgen van deze groep leerlingen in het VO blijkt dat de meeste van hen na 3 jaar inderdaad zijn opgestroomd.

Onze adviezen liggen meestal iets hoger dan de adviezen op basis van alleen de Centrale Eindtoets.
 Ook hier blijkt dat de meeste leerlingen dit in het VO waarmaken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Brink heeft in maart 2019 inspectiebezoek aangevraagd om de kwalificatie "goede school" te kunnen ontvangen. Dat is gelukt!

Het basisarrangement is verlengd. We hebben de indicatie ""goed" gekregen.

  • Alle indicatoren zijn als voldoende beoordeeld.
  • De indicatoren aanbod, samenwerking, beide onderdelen kwaliteitszorg, verantwoording en dialoog en  pedagogisch klimaat zijn als "goed " beoordeeld.

Terug naar boven