IKC de Brink

Mijehof 302 1106 HW Amsterdam

 • Aandacht voor burgerschap: thema herdenking en bevrijding
 • Naschoolse activiteiten vanuit thema's sport, muziek, dans en kunst
 • Jaarlijks schoolproject rondom wisselend thema. 2016: Vrijheid en slavernij
Leerlijn burgerschap en diversiteit
 • Jaarlijks schoolproject : Thema wereldgodsdiensten met gastlessen , bezoeken tempel, moskee, optreden kerkkoor. 
foto: viering Suikerfeest
 • We eten gezond en drinken water of melk. Dat kan ook fijn aan de grote picknicktafel op het plein.

Het team

Toelichting van de school

De Brink streeft naar een divers team, zowel cultureel als in man/vrouw, leeftijd en opleiding. Veel van onze collega's hebben naast hun basisopleiding een opleiding gevolgd om zich te specialiseren. Bij de keuze van de specialisatie wordt gekeken naar wat onze leerlingen nodig hebben.

De Brink beschikt over diverse vakdocenten ( bewegingsonderwijs, beeldende vorming), of vakspecialisten ( taal, rekenen, woordenschat techniek, gedrag, VVE ), maar ook over een orthopedagoog, psycholoog en onderwijskundige

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van teamleden regelen we zo veel mogelijk intern. Er zijn verschillende opties:

 1. Hoewel we kunnen beschikken over invalkrachten van de invalpool "De Brede Selectie" is de beschikbaarheid van invalcollega's van buitenaf met het huidige lerarentekort beperkt.
 2. Is een leerkracht 1 of 2 dagen ziek dan wordt een groep verdeeld over de andere groepen.  Doordat we beschikken over diverse software programma's en eerkrachten altijd een zinvol noodprogramma klaar hebben liggen kunnen leerlingen dan redelijk zelfstandig door met hun werk. Elke leerling heeft een vaste verdeelgroep.
 3. Daarnaast werken er op onze school diverse onderwijsassistenten. Ze zijn zeer flexibel in hun inzet. Ze ondersteunen vaste groepen , maar kunnen bij ziekte ook kortdurend invallen.
 4. De Brink is een opleidingsschool. Wij leiden zij instromers, en stagiaires van de HVA en de UPVA op tot leerkracht. Dat betekent dat bij ziekte ook stagiaires vaak kunnen ondersteunen onder begeleiding van een vaste ervaren collega.
 5. Voor een korte periode kan ook de intern begeleider, de gedragsspecialist of een andere ambulante collega een groep overnemen. Echter deze inzet is beperkt. Het is voor alle leerlingen belangrijk dat collega's met een extra taak deze uit kunnen blijven voeren om de onderwijskwaliteit zo goed mogelijk vorm te kunnen blijven geven.
 6. Collega's kunnen tijdens uren handvaardigheid of gym ook nog instructie geven aan de groep van een zieke collega.
 7. Collega's van BSO Buddies kunnen voordat zij aan het werk gaan in de Naschoolse opvang een aantal uren een groep begeleiden of een invalkracht ondersteunen.

Kortom het team werkt nauw samen en spant zich tot het uiterste in om de lessen bij ziekte of verlof doorgang te laten vinden. 

In uitzonderlijke gevallen kan het toch gebeuren dat een groep een dag naar huis gestuurd met worden. We proberen te voorkomen dat het  2x dezelfde groep is.  In deze gevallen waren er steeds meerdere collega's ziek en waren er 2 of meer groepen onbezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groeperingsvormen

 • In elke groep wordt les gegeven in 3 niveaus.
 • Sommige leerlingen krijgen extra verlengde instructie. 
 • Technies lezen in groep 4-8 gebeurt 3x per week groep doorbrekend.
 • Voor extra taal- en rekenondersteuning worden specialisten ingezet die 2x per week met de leerlingen werken.
 • Leerlingen die meer aan kunnen krijgen daarnaast een plusaanbod dat structureel deel uit maakt van hun werk. Zij krijgen binnen de groep apart nog instructiemomenten gericht op het plusaanbod.
 • 1x per week krijgen een aantal leerlingen les in de "plusklas" Dit is een groepsdoorbrekende groep ( groep 6/7/8 of 3/4/5). 
 • 5 leerlingen van de school nemen deel aan de bovenschoolse "Day a week" school voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
 • In de verlengde leertijd wordt na schooltijd een "leerlab "aangeboden. 15 kinderen krijgen 2 uur per week extra lees- of rekenles .

Inzet Vakdocenten

 • 1x in de 2 weken krijgen de leerlingen les van een vakleerkracht muziek en handvaardigheid
 • 1x in de 2 weken krijgen leerlingen van groep 1/4 dramales
 • De leerlingen van groep 1-8 krijgen 2x per week gym van een vakdocent.
 • De school beschikt over interne specialisten techniek en gedrag.
 • Er is ondersteuning beschikbaar van een logopediste en een ergotherapeut.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt gewerkt met thema's vanuit het programma "Piramide

een thema duurt 2-4 weken

Binnen het thema krijgen de kleuters aanbod op het gebeid van woordenschatontwikkeling, voorbereidend rekenen, voorbereidend lezen, begrijpend luisteren, spel en motorische ontwikkeling en creatieve ontwikkeling. De kleuters spelen dagelijks buiten en leren daar samen spelen , klimmen klauteren ed. 

Daarnaast verzorgen vakdocenten het onderwijs in gym en muziek.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningprofiel staat op de schoolwebsite: www.debrink.com

 • Wij bieden onderwijst in 3 niveaus binnen de groep. Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben krijgen een aanbod in de groep, gaan een dagdeel naar de interne plusklas en kunnen ( zolang er plek is ) naar de bovenschoolse day a week school.
 • Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften kunnen in kleine groepjes ondersteuning buiten de groep krijgen in de vorm van connect lezen, een rekenarrangement of gedragsondersteuning
 • Het is mogelijk in het schoolgebouw gebruik te maken van logopedie, ergotherapie  of het opvoedspreekuur. elke woensdag organiseert Studiemax een huiswerkklas in de Brink.
 • Voor alle leeftijden bieden we extra, preventieve sociale vaardigheidstrainingen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Buddies biedt voor de Brink ook de voor- en naschoolse opvang aan. Bij ziekte van personeel is het bovendien mogelijk dat de leidsters van Buddies - mits bevoegd- als onderwijsassistent invallen op De Brink. Fijn voor de leerlingen die dan een vertrouwd gezicht zien.

Uiteraard kunnen ouders ook kiezen voor andere voor- naschoolse opvang of voorschool. Ook met hen is altijd contact voordat een leerling bij ons start.  Ook als er aan ander voorschoolprogramma wordt gebruikt sluit dit in het algemene prima aan op Piramide.

Sinds januari 2018 hebben alle ouders recht op een vast aantal dagdelen voorschool. Dit geldt voor ouders met en zonder VVE indicatie. Er is een kleine eigen bijdrage. Voor ouders met recht op de "scholierenvergoeding" Amsterdam  is er een uitbreiding van deze regeling waardoor deze ook bij de voorschool van toepassing is.

Terug naar boven