De Roos

Jan van Galenstraat 105 1056 BK Amsterdam

  • Schoolfoto van De Roos
  • Schoolfoto van De Roos
  • Dit is een impressie van het centrale binnenplein in ons kindcentrum.
  • Schoolfoto van De Roos

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zijn trots op onze leerlingen en hun resultaten. De leerlingen in de bovenbouw van onze school hebben hard gewerkt. Afgelopen schooljaar hadden we een kleine groep 8 met een grote diversiteit aan onderwijsbehoeften. De kinderen hebben een mooie ontwikkeling doorgemaakt op sociaal emotioneel gebied en dit heeft geleid tot een verbeterde werkhouding met eigenaarschap van de kinderen. We zijn dan ook blij verrast met hun prestaties: het is fijn dat de adviezen aansluiten op de resultaten van de Eindtoets.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het leerlingvolgsysteem 

Om elke leerling alle kansen te bieden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, worden de leerlingen vanaf dat ze op school komen totdat ze weggaan ‘gevolgd’. We houden een digitaal dossier bij. Daarin verzamelen wij persoonlijke gegevens, leerling-besprekingen, verslagen van gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, toets- en rapportgegevens. De intern begeleider, die het proces van zorg voor de leerlingen bewaakt en stuurt, beheert de dossiers. De intern begeleider, de leerkrachten en de directeur hebben inzage in de dossiers. 

Methodegebonden toetsen 

Om onze kinderen optimale kansen te bieden zijn wij op de De Roos gestart met voor-toetsen. De toetsen zijn onderdeel van onze methodes die we gebruiken. Het voortoetsen geeft de leerkracht en de kinderen zicht op wat het al weet en wat hij of zij nog moet leren. Op deze manier kunnen onze leerkrachten de onderwijstijd optimaal inzetten. Het verhoogt de betrokkenheid van de kinderen en geeft de leerkrachten de mogelijkheid kinderen naar eigen behoefte lesstof aan te bieden. Ons dagelijks handelen stemmen we af op deze behoefte van de groep en het individuele kind. 

Onafhankelijke toetsen 

Wij gebruiken Cito-toetsen op allerlei gebieden. Op vaste momenten in het jaar (januari en mei/juni) worden deze methode overstijgende toetsen afgenomen. De toetsen worden volgens een toetskalender afgenomen. De intern begeleider en de leerkracht bespreken de individuele resultaten. Wij gebruiken de uitkomsten ook om ons onderwijs op klassen-, groep-, en op leerling niveau te evalueren en bij te stellen. De leerkracht bespreekt de resultaten met de ouders en met de leerling. 

Onderwijs op maat door handelingsgericht werken 

De leerkrachten van de De Roos streven ernaar dat ieder kind zijn eigen ontwikkeling kan doormaken. De groepsleerkrachten gaan uit van de onderwijsbehoeften van kinderen. Dit betekent het waarderen van verschillen tussen kinderen. Onderwijsbehoeften bieden aanknopingspunten voor het handelen van de leerkracht, de omgang tussen groepsgenootjes en de inrichting van de leeromgeving. We vertalen gegevens uit observaties, gesprekken, toetsen en analyses van schriftelijk werk naar doelen en benutten ze bij het formuleren van onderwijsbehoeften. Daarbij gaat het om de onderwijsbehoeften van de hele groep, van enkele sub-groepjes en eventueel individuele leerlingen. Centraal staat de vraag: wat heeft dit kind, van deze ouders, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school in de komende periode nodig? Dit wordt vastgelegd in groeps- en handelingsplannen. Deze plannen en de resultaten die de kinderen halen, worden door de groepsleerkracht samen met de IB-er geëvalueerd. Dit kan betekenen dat er daarna aanpassingen gedaan worden om het onderwijsaanbod nog beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Bij het formuleren van de onderwijsbehoeften betrekken wij zoveel mogelijk ook de sterke kanten van een kind. Door de positieve kenmerken erbij te betrekken voorkomen we te lage doelen. Positieve kenmerken zijn goed te benutten in de aanpak. De leerkrachten maken hun behoeften op een vergelijkbare manier kenbaar aan de  IB-er. Wat heb ik nodig om dit kind of deze groep de aanpak te bieden die nodig is? Dit zijn de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht zoals de pedagogische aanpak, instructie, feedback en het klassenmanagement. 

Verslaglegging door groepsleerkrachten en wijze waarop dit besproken wordt 

Aan het begin van het schooljaar organiseert de school startgesprekken met ouders. In november zijn er op uitnodiging van de leerkracht oudergesprekken waarin de voortgangsontwikkeling met u besproken wordt. Verder maken twee keer per jaar (januari en aan het eind van het schooljaar) de leerkrachten een rapport voor de kinderen. Ook de kinderen zullen in dit rapport zelf laten zien wat ze hebben geleerd of waar ze trots op zijn. Dit rapport en de voortgang van uw kind worden besproken in een ouder-kindgesprek op school. Mocht er tussentijds behoefte zijn aan een gesprek, dan kunt u met de groepsleerkracht een afspraak maken. Bij binnenkomst heeft de leerkracht niet voldoende tijd en aandacht om uw vraag te beantwoorden. Een afspraak maken kan bij voorkeur na kwart voor drie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eindtoets 

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets beschikbaar. De Centrale Eindtoets is een van de eindtoetsen die, in aanvulling op het schooladvies, informatie geeft over welk type voortgezet onderwijs bij een leerling past. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Behalve de Centrale Eindtoets zijn er nog vijf door het ministerie erkende toetsen toegestaan. 

Afnamedata en inhoud toets 

De afnameperiode voor de eindtoetsen in Amsterdam zijn voor alle scholen gelijk, meestal in april. De eindtoets bestaat uit de onderdelen Taal en Rekenen.
Zie voor verdere informatie over de Centrale Eindtoets: https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/over-de-toets/wat-is-de-centrale-eindtoets/

Keuzegids/Kernprodure 

In Amsterdam ontvangen alle ouders van de leerlingen in groep 8 de Keuzegids. De Keuzegids helpt ouders en leerlingen uit groep 8 van de basisschool bij de keuze voor het vervolgonderwijs. In de Keuzegids wordt de Amsterdamse procedure van basisschool naar voorgezet onderwijs (de zogenaamde Kernprocedure) uitgelegd aan ouders. 
Meer informatie over de kernprocedure vindt u op de website  http://www.voschoolkeuze020.nl/home 
Hier kunt u eveneens de brochure Kernprocedure en Keuzegids downloaden.

De resultaten van de Centrale Eindtoets 2020-2021 van onze school vindt u elders in deze schoolgids en op onze schoolkaart via www.scholenopdekaart.nl

Informatie over VO-scholen  

- Website van de VO-scholen 

- Keuzegids 2021-2022 

- Open dagen VO-scholen 

https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen    

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven