De Roos

Jan van Galenstraat 105 1056 BK Amsterdam

  • Schoolfoto van De Roos
  • Schoolfoto van De Roos
  • Dit is een impressie van het centrale binnenplein in ons kindcentrum.
  • Schoolfoto van De Roos

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zijn trots op onze leerlingen en hun resultaten. De leerlingen in de bovenbouw van onze school hebben hard gewerkt. Afgelopen schooljaar hadden we een kleine groep 8 met een grote diversiteit aan onderwijsbehoeften. De kinderen hebben een mooie ontwikkeling doorgemaakt op sociaal emotioneel gebied en dit heeft geleid tot een verbeterde werkhouding met eigenaarschap van de kinderen. We zijn dan ook blij verrast met hun prestaties: het is fijn dat de adviezen aansluiten op de resultaten van de Eindtoets.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het leerlingvolgsysteem 

Om elke leerling alle kansen te bieden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, worden de leerlingen vanaf dat ze op school komen totdat ze weggaan ‘gevolgd’. We houden een digitaal dossier bij. Daarin verzamelen wij persoonlijke gegevens, leerling-besprekingen, verslagen van gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, toets- en rapportgegevens. De intern begeleider, die het proces van zorg voor de leerlingen bewaakt en stuurt, beheert de dossiers. De intern begeleider, de leerkrachten en de directeur hebben inzage in de dossiers. 

Methodegebonden toetsen 

Om onze kinderen optimale kansen te bieden zijn wij op de De Roos gestart met voor-toetsen. De toetsen zijn onderdeel van onze methodes die we gebruiken. Het voortoetsen geeft de leerkracht en de kinderen zicht op wat het al weet en wat hij of zij nog moet leren. Op deze manier kunnen onze leerkrachten de onderwijstijd optimaal inzetten. Het verhoogt de betrokkenheid van de kinderen en geeft de leerkrachten de mogelijkheid kinderen naar eigen behoefte lesstof aan te bieden. Ons dagelijks handelen stemmen we af op deze behoefte van de groep en het individuele kind. 

Onafhankelijke toetsen 

Wij gebruiken Cito-toetsen op allerlei gebieden. Op vaste momenten in het jaar (januari en mei/juni) worden deze methode overstijgende toetsen afgenomen. De toetsen worden volgens een toetskalender afgenomen. De intern begeleider en de leerkracht bespreken de individuele resultaten. Wij gebruiken de uitkomsten ook om ons onderwijs op klassen-, groep-, en op leerling niveau te evalueren en bij te stellen. De leerkracht bespreekt de resultaten met de ouders en met de leerling. 

Onderwijs op maat door handelingsgericht werken 

De leerkrachten van de De Roos streven ernaar dat ieder kind zijn eigen ontwikkeling kan doormaken. De groepsleerkrachten gaan uit van de onderwijsbehoeften van kinderen. Dit betekent het waarderen van verschillen tussen kinderen. Onderwijsbehoeften bieden aanknopingspunten voor het handelen van de leerkracht, de omgang tussen groepsgenootjes en de inrichting van de leeromgeving. We vertalen gegevens uit observaties, gesprekken, toetsen en analyses van schriftelijk werk naar doelen en benutten ze bij het formuleren van onderwijsbehoeften. Daarbij gaat het om de onderwijsbehoeften van de hele groep, van enkele sub-groepjes en eventueel individuele leerlingen. Centraal staat de vraag: wat heeft dit kind, van deze ouders, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school in de komende periode nodig? Dit wordt vastgelegd in groeps- en handelingsplannen. Deze plannen en de resultaten die de kinderen halen, worden door de groepsleerkracht samen met de IB-er geëvalueerd. Dit kan betekenen dat er daarna aanpassingen gedaan worden om het onderwijsaanbod nog beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Bij het formuleren van de onderwijsbehoeften betrekken wij zoveel mogelijk ook de sterke kanten van een kind. Door de positieve kenmerken erbij te betrekken voorkomen we te lage doelen. Positieve kenmerken zijn goed te benutten in de aanpak. De leerkrachten maken hun behoeften op een vergelijkbare manier kenbaar aan de  IB-er. Wat heb ik nodig om dit kind of deze groep de aanpak te bieden die nodig is? Dit zijn de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht zoals de pedagogische aanpak, instructie, feedback en het klassenmanagement. 

Verslaglegging door groepsleerkrachten en wijze waarop dit besproken wordt 

Aan het begin van het schooljaar organiseert de school startgesprekken met ouders. In november zijn er op uitnodiging van de leerkracht oudergesprekken waarin de voortgangsontwikkeling met u besproken wordt. Verder maken twee keer per jaar (januari en aan het eind van het schooljaar) de leerkrachten een rapport voor de kinderen. Ook de kinderen zullen in dit rapport zelf laten zien wat ze hebben geleerd of waar ze trots op zijn. Dit rapport en de voortgang van uw kind worden besproken in een ouder-kindgesprek op school. Mocht er tussentijds behoefte zijn aan een gesprek, dan kunt u met de groepsleerkracht een afspraak maken. Bij binnenkomst heeft de leerkracht niet voldoende tijd en aandacht om uw vraag te beantwoorden. Een afspraak maken kan bij voorkeur na kwart voor drie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eindtoets 

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets beschikbaar. De Centrale Eindtoets is een van de eindtoetsen die, in aanvulling op het schooladvies, informatie geeft over welk type voortgezet onderwijs bij een leerling past. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Behalve de Centrale Eindtoets zijn er nog vijf door het ministerie erkende toetsen toegestaan. 

Afnamedata en inhoud toets 

De afnameperiode voor de eindtoetsen in Amsterdam zijn voor alle scholen gelijk, meestal in april. De eindtoets bestaat uit de onderdelen Taal en Rekenen.
Zie voor verdere informatie over de Centrale Eindtoets: https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/over-de-toets/wat-is-de-centrale-eindtoets/

Keuzegids/Kernprodure 

In Amsterdam ontvangen alle ouders van de leerlingen in groep 8 de Keuzegids. De Keuzegids helpt ouders en leerlingen uit groep 8 van de basisschool bij de keuze voor het vervolgonderwijs. In de Keuzegids wordt de Amsterdamse procedure van basisschool naar voorgezet onderwijs (de zogenaamde Kernprocedure) uitgelegd aan ouders. 
Meer informatie over de kernprocedure vindt u op de website  http://www.voschoolkeuze020.nl/home 
Hier kunt u eveneens de brochure Kernprocedure en Keuzegids downloaden.

De resultaten van de Centrale Eindtoets 2020-2021 van onze school vindt u elders in deze schoolgids en op onze schoolkaart via www.scholenopdekaart.nl

Informatie over VO-scholen  

- Website van de VO-scholen 

- Keuzegids 2021-2022 

- Open dagen VO-scholen 

https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen    

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op De Roos staat de ontwikkeling van het kind centraal. Het team van De Roos wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan de ontplooiing en ontwikkeling van het kind. Wij zien onze school als een gemeenschap die door het team, de kinderen en de ouders inhoud krijgt: samen vormen we de kracht van De Roos. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leren daardoor altijd en overal. Verwondering en nieuwsgierigheid motiveren kinderen om de wereld te ontdekken. Het is aan de leerkrachten om kinderen de ruimte geven voor deze ontdekkingsreis, aan het opdoen van nieuwe ervaringen en tegelijkertijd diepte, structuur en betekenis te bieden. Het is ook aan de leerkrachten om kinderen mee te nemen in werelden die zij (nog) niet kennen.

Het opdoen van kennis krijgt meer betekenis wanneer kinderen leren in een levensechte omgeving. Vanuit de overtuiging dat leren een continu (informeel) proces is zoeken we op De Roos altijd naar de verbinding tussen wat de kinderen in school en buiten de school ervaren. De leerkrachten ondersteunen en stimuleren het ‘levensecht’ leren van de kinderen.

Kinderen moeten zich veilig en op hun gemak voelen om te ondernemen en te ontdekken. We willen de leergierigheid van kinderen koesteren en voeden en dat kan alleen in een veilige omgeving. De Roos is een school waarin kinderen kunnen en mogen experimenteren. Ze mogen fouten maken en overwinningen vieren. Het team begeleidt kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling in de (school)gemeenschap. De kinderen leren om samen met anderen te leven, te spelen, te ontdekken en te leren. Wederzijds respect, begrip voor de ander, oplossen van conflicten, aanspreekbaar zijn en grenzen aangeven zijn de basis(leef)regels van De Roos.

De Roos is een Amsterdamse openbare school. We verwelkomen alle kinderen! We zijn er ten diepste van overtuigd dat we een school voor de buurt zijn waar alle kinderen zich thuis voelen en hun eigen talenten ontdekken en optimaal ontwikkelen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Wij leren van met met elkaar
  • Wij helpen elkaar
  • Wij hebben respect voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven