De Roos

Jan van Galenstraat 105 1056 BK Amsterdam

  • Schoolfoto van De Roos
  • Schoolfoto van De Roos
  • Dit is een impressie van het centrale binnenplein in ons kindcentrum.
  • Schoolfoto van De Roos

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan zijn dat een leerkracht er wegens ziekte niet is. We streven ernaar dat een andere leerkracht de lesgevende taken van die dag op zich neemt. Als de hiervoor beschreven oplossing niet mogelijk is, proberen we de groep te verdelen over andere groepen, waarbij de kinderen een pakket werk meekrijgen voor die dag. Als het echt niet lukt om de klassen op te vangen of verdeeld te krijgen is het in uiterste noodzaak mogelijk dat we vragen om uw kind die dag thuis te houden. Dit gebeurt alleen in het geval van uitval van meerdere collega’s op een dag.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Roos bieden we de kinderen een divers en boeiend palet van allerlei onderwerpen. Natuurlijk taal, rekenen en wereldoriëntatie. Maar er is ook veel aandacht voor beweging, beeldende vorming, muziek, drama, dans, techniek, museumbezoeken, schooltuinen, zwemmen etc.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De ‘Wet passend onderwijs’ verplicht alle scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. In ons SOP staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Het SOP wordt opgesteld door onze leraren, directie en bestuur. Op basis van het profiel inventariseren we welke expertise eventueel ontwikkeld moet worden en wat dat betekent voor de(scholing van) onze leraren. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het SOP via de medezeggenschapsraad van school. Doel is immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen.

Het kan voorkomen dat we niet voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod hebben. Dan gaan we samen met u op zoek naar een passend onderwijsarrangement binnen of soms ook buiten de school. Bijvoorbeeld door een expert in huis te halen, of de mogelijkheden bespreken voor een (tijdelijk) passend aanbod op een andere school in de wijk. Ook kan het zijn dat een kind beter begeleid wordt op een school voor speciaal onderwijs. In dat geval zal er via de Onderwijs Kind Adviseur die aan onze school is verbonden vanuit het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen, samen met de ouders, een Toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Ons SOP is in te zien op school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven