Kindcentrum De Kinkerbuurt

Borgerstraat 109 1053 PE Amsterdam

 • Schoolplein
 • Beeldende vorming
 • kring in de onderbouw
 • Gymnastiek
 • Snappet in de bovenbouw

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets beschikbaar. De Centrale Eindtoets is een van de eindtoetsen die, in aanvulling op het schooladvies, informatie geeft over welk type voortgezet onderwijs bij een leerling past. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Behalve de Centrale Eindtoets zijn er nog vijf door het ministerie erkende toetsen toegestaan.

Afnamedata

De afnameperiode voor de eindtoetsen in Amsterdam zijn voor alle scholen gelijk, meestal in april.

Resultaten eindtoets

Veel mensen willen aan de uitslagen van de eindtoetsen graag de kwaliteit van de school afmeten. Daar zijn de toetsen echter niet voor gemaakt. Je kunt niet zeggen: hoe hoger de score, hoe beter de school. KC De Kinkerbuurt kiest ervoor om alle kinderen die de eindtoets willen maken, meet te laten toetsen. De leerlingen die uitstromen naar het praktijkonderwijs of het speciaal onderwijs worden desgewenst dus ook getoetst om ze deze ervaring niet te ontnemen.

Goed onderwijs is van veel meer afhankelijk dan een hoge score op de eindtoets. Pedagogisch klimaat en het plezier in het naar school gaan van zowel leerlingen als leerkrachten is minstens even belangrijk voor goed onderwijs. Niettemin is het belangrijk voor de leerlingen om op de eindtoets naar hun kunnen te presteren zodat ze naar de goede vorm van voortgezet onderwijs kunnen doorstromen. Het is dan ook belangrijk dat de school een adequaat leerstofaanbod heeft. Het niveau op diverse gebieden aan het eind van de basisschool zal voor elk kind verschillend zijn. Tijdens de gehele basisschoolperiode proberen wij zo goed mogelijk met deze verschillen om te gaan.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de cognitieve vorderingen van de kinderen te registreren wordt er onder andere regelmatig getoetst. Zo kunnen de leerkrachten de cognitieve ontwikkeling van de kinderen in kaart brengen. De nietmethode-toetsen, CITO-toetsen worden op vaste tijden in het jaar afgenomen. Wij houden ons hierbij aan de toetskalender die is vastgesteld door het Breed Bestuurlijk Overleg, de samenwerkende scholen voor Openbaar Onderwijs in Amsterdam.

De methodegebonden toetsen worden afgenomen nadat een deel van de stof behandeld en geoefend is. Het geeft de groepsleerkracht inzicht in wat er individueel, maar ook in de groep wordt beheerst en wat er nog verder moet worden ingeoefend. Het bepaalt de doelen en aanpak voor een volgende periode. 
Onze leermethodes bieden herhalingsstof aan op meerdere niveaus. Hier gaan de kinderen zelfstandig, met behulp van een groepsleerkracht of met een ervaren vrijwilliger mee aan de slag. 

De ontwikkelingen en toetsresultaten van het kind worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Deze dossiers worden beheerd door de leerkracht en de intern begeleiders. De gegevens in de leerling-dossiers zijn vertrouwelijk. Directie en ouders hebben recht op inzage van de dossiers. 

Tweemaal per jaar voeren de intern begeleiders een groepsbespreking met de leerkrachten. Hierin wordt gereflecteerd op de resultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Tevens wordt er een plan van aanpak voor de groep en de individuele leerling besproken. 

Op schoolniveau worden de vorderingen door directeur en intern begeleiders geanalyseerd. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviezen 
Onze adviezen komen zorgvuldig tot stand, door te kijken naar de toetsresultaten (methode en niet-methode), motivatie en inzet, het werktempo, de kwaliteit van het werk, spreekbeurten en ander werk. Ons startend schooladvies wordt besproken met oud-leerkrachten, IB en directie. 
Ouders worden meegenomen in dit proces door twee informatie-avonden voor ouders en meerdere gesprekken met de groepsleerkracht. 

Begeleiding van kinderen naar het voortgezet onderwijs via de Kernprocedure

Als de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs goed gaat, is de kans groter dat de schoolloopbaan van uw kind succesvol verloopt. Daarom hebben alle Amsterdamse scholen en de gemeente afspraken gemaakt over de aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde ´Kernprocedure´. Daarin staat onder meer welk toelatingsbeleid scholen mogen voeren. Alle scholen moeten zich aan deze afspraken houden. In Amsterdam wordt gewerkt met een systeem van Loting en Matching.

In Amsterdam ontvangen alle ouders van de leerlingen in groep 8 de Keuzegids. De Keuzegids helpt ouders en leerlingen uit groep 8 van de basisschool bij de keuze voor het vervolgonderwijs. In de Keuzegids wordt de Amsterdamse procedure van basisschool naar voorgezet onderwijs (de zogenaamde Kernprocedure) uitgelegd aan ouders. Meer informatie over de kernprocedure vindt u op de website  http://www.voschoolkeuze020.nl/home.

Hier kunt u eveneens de brochure Kernprocedure en Keuzegids downloaden.

Informatie over VO-scholen

 • Website van de VO-scholen
 • Keuzegids 2022-2023
 • Open dagen VO-scholen
 • https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Brede School de Kinkerbuurt biedt onderwijs ·        

 • Dat kinderen stimuleert zelfstandig na te denken en te handelen;
 • dat kinderen leert kritisch te kijken naar en te handelen bij onrecht en ongelijkheid;
 • dat kinderen leert omgaan met conflicten en agressie;
 • waarbij kinderen leren samenwerken met anderen: vrijheid in gebondenheid;
 • waarbij kinderen zich bewust worden van verschillen tussen mensen en er mee om leren gaan.

Op Brede School de Kinkerbuurt werkt een team dat

 • Kinderen voortleeft in wat zij ook van hen verwachten;
 • ieder kind ziet.

Brede School de Kinkerbuurt is een brede school in de buurt en de maatschappij

 • Die respect bevordert tussen kinderen en bewoners van de buurt;
 • die kinderen leert zorgen voor hun omgeving;
 • die als oefenplek dient voor burgerschap en sociale competenties.

Brede School de Kinkerbuurt betrekt ouders bij het onderwijs door:

 • Hen te zien als ervaringsdeskundige en partner in het ontwikkelingsproces van hun kinderen:
 • op huisbezoek te gaan – kennen en gekend worden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect voor anderen
 • Bewust van eigen kwaliteiten
 • Kritisch denken en handelen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven