Kindcentrum De Kinkerbuurt

Borgerstraat 109 1053 PE Amsterdam

  • Schoolplein
  • Beeldende vorming
  • kring in de onderbouw
  • Gymnastiek
  • Snappet in de bovenbouw

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit groepsleerkrachten, ondersteunend personeel, vakleerkrachten, specialisten, ib-ers en directie. 

Naast de contacturen van groepsleerkrachten met leerlingen zetten wij in op veel contacturen met de leerlingen door RT-ers, vakleerkrachten en specialisten. Wat de rol van de specialisten is kunt u lezen bij de ondersteuning van leerlingen. 

Muziek en drama worden gegeven met behulp van externe professionals. Engels wordt in de groepen 7 & 8 gegeven door een vrijwilliger die in het verleden als Engels docent heeft gewerkt.

Vakleerkrachten 

Er zijn twee vakleerkrachten voor beeldende vorming aanwezig, zij verwerken ook techniek in hun lessen. Wij hebben één vakleerkracht voor bewegingsonderwijs voor groep 1 t/m 8.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van de leerkracht wordt de groep de eerste dag verdeeld over de andere groepen. De kinderen krijgen dan werk mee en worden begeleid in de andere groepen. Gym en Bevo gaan gewoon door. Vanaf de tweede dag wordt er vervanging voor de zieke leerkracht geregeld. In de onderbouw wordt er in uitzonderlijke gevallen en pas nadat de ouders erover geïnformeerd zijn, een beroep gedaan op uw medewerking om uw kind een dag thuis te houden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een leerling start op onze school in groep 1, alle onderbouwgroepen zijn combinatiegroepen van groep 1 en groep 2.

Groep 3 tot en met 8 hanteren jaargroepen.

Leerlingen die naar groep 3,5 en 7 gaan krijgen in principe een nieuwe klas. Dat wil zeggen dat in die leerjaren de leerlingen in een nieuwe samenstelling het nieuwe schooljaar starten. Kinderen krijgen op die manier de kans om nieuwe sociale contacten aan te gaan binnen een nieuwe groepsdynamiek. Dit is voorgekomen vanuit onze filosofie: kennen en gekend worden. 

Onze leerlingen krijgen in de onderbouw tenminste 4 x per week bewegingsonderwijs in het speellokaal of buiten. Vanaf groep 3 krijgen ze 2 x per week 45 minuten bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

Vanaf groep 3 krijgen alle groepen in semesters 1 x per 2 weken 90 minuten beeldende vorming en techniek, gegeven door een vakleerkracht.

Overgang naar een volgende groep 

Niet alle leerlingen ontwikkelen zich in eenzelfde tempo. Sommige leerlingen hebben langere tijd nodig om zich bepaalde zaken eigen te maken en anderen hebben een voorsprong in de ontwikkeling. Het kan gaan om de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook om de cognitieve ontwikkeling, de werkhouding en de concentratie. Daarom is het soms nodig dat een kind een jaar langer in een groep blijft. Mocht een leerkracht vinden dat er sprake zou moeten zijn van verlenging van de onderbouw of van een doublure (midden- en bovenbouw), dan gaat deze daar tijdig over in gesprek met ouders en intern begeleider. Dit gebeurt uiterlijk in mei. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het besluit ligt bij de directeur. Voor de kinderen met uitsluitend hoge scores heeft de school extra aandacht in de vorm van een aangepast leerstofprogramma. We hebben gekozen voor verbreding van het leerstofaanbod en schrappen in het standaard les aanbod. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen voldoende uitdaging vinden in de leerstof en dat ook zij ‘leren leren’ hebben we binnen onze zorgstructuur ruim aandacht voor deze groep.  

Nieuwe, tussentijds aangemelde leerlingen 

Bij een aanmelding van een leerling van een andere school bijvoorbeeld na een verhuizing, vindt een gesprek plaats tussen de directeur en de ouders. Daarna wordt er contact opgenomen met de school van herkomst. Gegevens over het functioneren van het kind worden uitgewisseld zoals een overzicht van het leerlingvolgsysteem en een uitgebreid onderwijskundig verslag. Daarnaast doet de intern begeleider een intake met het kind. Op deze manier proberen we zo zorgvuldig mogelijk te kijken in welke groep de leerling het best geplaatst kan worden. In principe worden alle leerlingen toegelaten tot onze school, tenzij de school niet kan voorzien in de specifieke behoeften van het kind. Het kan voorkomen dat er sprake is van uitzonderlijke en/of zware problematiek waarvoor wij niet over de juiste begeleidingsmogelijkheden beschikken. Uitgangspunt bij plaatsing van een leerling is in de eerste plaats: kunnen we het kind de begeleiding bieden die het nodig heeft. Bij de afweging voor plaatsing spelen nog meer factoren een rol. Er wordt onder andere gekeken naar de groepsgrootte, het aantal leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften in een groep, de mogelijkheden van extra ondersteuning en individuele begeleiding, de omvang en aard van de ambulante begeleiding, de deskundigheid en inzet van de leerkrachten, de aanwezigheid van een remedial teacher, afstand en vervoer en mogelijkheden voor technische aanpassingen van school en klaslokaal. De grenzen aan wat we kunnen bieden, hebben we vastgelegd in een zorgprofiel. 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Al het onderwijs in de onderbouw heeft te maken met het project dat op dat moment aan de orde is. Alle kring, taal, reken, motorische en beeldende activiteiten hebben een link met het project. Door thematisch werken wordt het onderwijs betekenisvol en kunnen de kinderen spelend leren.Het aanbod wordt afgestemd op de ontwikkeling van de kleuters en op gebieden waar een leerling nog niet veel uitdaging zoekt wordt hij uitgenodigd iets nieuws te proberen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Kinkerbuurtschool werken wij met projectonderwijs. Daarbij staat de leef- en ervaringswereld van de kinderen centraal: we halen de wereld binnen en we gaan met de kinderen naar buiten, de wereld in. Binnen een project geven wij vorm aan ons wereldoriëntatie onderwijs. Dit integreren wij zoveel mogelijk met andere vakken, zoals begrijpend lezen en taal. Hierin staan de 21e-eeuwse vaardigheden centraal. Binnen ons project onderwijs is er ruimte voor differentiatie.
Naast een goede taalmethode, die mogelijkheden tot differentiatie biedt, werken we in alle groepen met Taalvorming. Middels taalvorming maken kinderen kennis met het schrijven en ontdekken van verschillende soorten teksten, genres, bijbehorende structuren en woorden. Voor de leerlingen is ICT een onmisbaar hulpmiddel bij het verwerven van kennis, bijvoorbeeld het inoefenen van leerstof, maar ook als middel om de buitenwereld te ontsluiten.
Daarnaast maken wij gebruik van de methode Wereld in getallen voor rekenen, Taal- en spelling in beeld, Estafette, Veilig leren lezen en GrooveMe. 

Onze school is een school die, naast de cognitieve vakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, ook nadrukkelijk aandacht besteedt aan andere talenten waarin onder meer sport, cultuur en creativiteit een belangrijke rol spelen, gestimuleerd door vakleerkrachten. Ieder jaar hebben we Totaaltheater waarin alle kinderen samen een groot theaterstuk ten uitvoer brengen. Tijdens de gymlessen wordt een paar keer per schooljaar een sport aangeboden door een gespecialiseerde leerkracht. 
Kennis veroudert snel en het ontwikkelen en aanleren van creativiteit in de meest brede betekenis is een noodzaak.

In groep 5 doen de kinderen mee aan schoolzwemmen en in de groepen 6 en 7 aan schooltuinen. Vanaf groep 6 werken de kinderen bij enkele vakken met Snappet op Chromebooks.Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onderwijs voor iedereen

Kindcentrum De Kinkerbuurt biedt adaptief onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. We zijn een buurtschool waar elk kind welkom is. Adaptief onderwijs is voor Brede School De Kinkerbuurt vanzelfsprekend. Heel weinig kinderen gaan naar vormen van speciaal (basis-)onderwijs en we stimuleren elk kind op zijn/haar eigen niveau talenten te ontwikkelen in een veilig schoolklimaat. 

Alle kinderen verdienen onze aandacht en zorg, op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. In eerste instantie besteden we met ons klassenmanagement binnen de groep aandacht aan deze verschillen: sommige kinderen kunnen al na een korte uitleg zelfstandig aan de slag, anderen krijgen extra instructie als de rest van de groep aan het werk is. In al onze methodes is deze differentiatie ingebouwd in het materiaal. Samen met ouders, de leerkracht en de intern begeleider proberen we door goed te observeren de onderwijsbehoefte van een kind te begrijpen en een plan te maken. Dit plan wordt zo veel mogelijk door de eigen leerkracht in de klas uitgevoerd.

Voor de kinderen die veel moeite hebben met bepaalde leerstof, wordt waar mogelijk individueel of in een klein groepje hulp geboden. Wij doen daarvoor een beroep op onze Remedial teachers, ervaren ex-collega’s, de IB-er, de directie, onderwijsassistente in de onderbouw en ouders.

Wij hebben 5 dagen per week een onderwijsassistente voor in de onderbouw, die de leerkracht ondersteunt, waardoor er in kleine groepjes gewerkt kan werken. Er is 3 dagen per week een taalspecialist in school om kinderen te ondersteunen op het gebied van taal. Zij ondersteunt in alle groepen kinderen met Nederlands als tweede taal, maar ook kinderen die achterstanden vertonen op het gebied van taal.

Voor cognitief begaafde leerlingen is er stof ter verdieping of ter verbreding voor de snelle leerlingen. Daarnaast biedt ons onderwijsprogramma mogelijkheden om lesstof te compenseren en/of dispenseren. Ons bestuur AWBR biedt ook Denklab aan voor hoogbegaafde leerlingen.

Arrangement

Voor leerlingen die structureel extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van met leer- en/of gedragsproblematiek kan een arrangement (worden aangevraagd bij de commissie van toekenning van het Steunpunt Passend Onderwijs-West (SPO-West). Met een arrangement worden kinderen geholpen in de kleine klas door onze remedial teachers of het kan nodig zijn om externe experts in te huren. De Intern Begeleiders (IB-ers) begeleiden dit proces en onderhouden het contact met externe instanties, zoals bijvoorbeeld de ouder- en kindadviseur. 
Wanneer de extra ondersteuning niet voldoende is voor een kind, kan in samenwerking met ouders worden gezocht naar een andere passende onderwijsvorm met de hulp van de Onderwijsadviseur van het Samenwerkingsverband Amsterdam.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Doordat Kindcentrum De Kinkerbuurt sinds 1 augustus een integraal kindcentrum is, willen wij de leerlingen de komende jaren een doorlopende leerlijn bieden voor alle kinderen van 2 tot 13 jaar tijdens en naschooltijd. Door een eigen Naschoolse opvang op te richten, kunnen de kinderen ook na schooltijd extra begeleiding krijgen van hun eigen leerkrachten of remedial teachers.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Met ingang van 1 augustus 2022 zijn wij Integraal Kind Centrum (IKC). Vanaf deze datum wordt er vanuit een gezamenlijke visie en missie de opvang en scholing van kinderen van 2 tot 13 jaar verzorgd op onze school. 

Terug naar boven