Kindcentrum De Kinkerbuurt

Borgerstraat 109 1053 PE Amsterdam

  • Schoolplein
  • Beeldende vorming
  • kring in de onderbouw
  • Gymnastiek
  • Snappet in de bovenbouw

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op ons Vensters PO gedeelte.

De missie van Brede School de Kinkerbuurt is het ontdekken en ontwikkelen van de cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele talenten van alle kinderen, uitgaande van de mogelijkheden van elk kind met het doel elk kind zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Dit vindt plaats in een omgeving waarin liefde voor het kind, respect voor de ander, hoge verwachtingen van wat een kind kan en verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen leidend zijn.
Onze school maakt, samen met 16 andere Amsterdamse openbare basisscholen in stadsdeel West, uit van Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), stichting voor openbaar primair onderwijs.

De stichting heeft een College van Bestuur met een bestuurder en een Raad van Toezicht met 5 leden. De bestuurder wordt ondersteund door de (beleids)medewerkers van het bestuurskantoor.  

De bestuurder is het bevoegd gezag van de basisscholen en rollen en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in het Managementstatuut. Er wordt een verslag gemaakt over onder meer Passend Onderwijs, Personeel, Huisvesting en Financiën. 

Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website www.awbr.nl. Aan de Centrale Stad wordt zowel de begroting als het financieel jaarverslag voorgelegd. De overheid, lees onderwijsinspectie, blijft wettelijk gezien altijd voor een deel verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs. Daarom is het van belang dat zij goed zicht houdt op de wijze waarop aan het openbaar onderwijs wordt vormgegeven. Jaarlijks legt de bestuurder verantwoording af aan de inspectie. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kennen en gekend worden
  • Ontdekken van alle talenten
  • Liefde voor het kind
  • Hoge verwachtingen
  • Samen met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
315
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Foto’s en film

Op onze school wordt veel gevierd en daarbij wordt er gefilmd en er worden foto’s gemaakt. Die foto’s worden o.a. gebruikt voor het persoonlijke fotoboek wat elk kind ontvangt als het van school af gaat. Ook op de site worden foto’s geplaatst. Eenmaal per jaar wordt er aan ouders gevraagd om toestemming te geven met voor het gebruiken van foto's van hun kind. 

Aan alle nieuwe ouders wordt deze vraag bij de inschrijving gesteld en aan het begin van ieder schooljaar opnieuw met een korte vragenlijst via Parro. School gaat zorgvuldig om met het plaatsen van foto’s op haar website en sociale media. We vragen aan ouders en leerlingen om dat ook te doen: verspreid geen foto’s van andere kinderen, ouders of teamleden op sociale media zonder daarover te hebben overlegd met de betrokkenen. 

Op onze school wordt aandacht besteed aan het gebruik van sociale media. Whatsapp-groepen van kinderen en ouders vallen niet onder de verantwoordelijkheid van school. 

Terug naar boven