Brede School de Kinkerbuurt

Borgerstraat 109 1053 PE Amsterdam

  • Schoolplein
  • Schoolfoto van Brede School de Kinkerbuurt
  • Gym
  • Schoolfoto van Brede School de Kinkerbuurt
  • Schoolfoto van Brede School de Kinkerbuurt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Veel mensen willen aan de uitslagen van de eindtoetsen graag de kwaliteit van de school afmeten. Daar zijn de toetsen echter niet voor gemaakt. Je kunt niet zeggen: hoe hoger de score, hoe beter de school.

Goed onderwijs is van veel meer afhankelijk dan een hoge score op de eindtoets. Pedagogisch klimaat en het plezier in het naar school gaan van zowel leerlingen als leerkrachten is minstens even belangrijk voor goed onderwijs. Niettemin is het belangrijk voor de leerlingen om op de eindtoets naar hun kunnen te presteren zodat ze naar de goede vorm van voortgezet onderwijs kunnen doorstromen. Het is dan ook belangrijk dat de school een adequaat leerstofaanbod heeft. Het niveau op diverse gebieden aan het eind van de basisschool zal voor elk kind verschillend zijn. Tijdens de gehele basisschoolperiode proberen wij zo goed mogelijk met deze verschillen om te gaan.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de cognitieve vorderingen van de kinderen te registreren wordt er onder andere regelmatig getoetst. Zo kunnen de leerkrachten de cognitieve ontwikkeling van de kinderen in kaart brengen. De nietmethode-toetsen, CITO-toetsen worden op vaste tijden in het jaar afgenomen. Wij houden ons hierbij aan de toetskalender die is vastgesteld door het Breed Bestuurlijk Overleg, de samenwerkende scholen voor Openbaar Onderwijs in Amsterdam.

De methodegebonden toetsen worden afgenomen nadat een deel van de stof behandeld en geoefend is. Het geeft de groepsleerkracht inzicht in wat er individueel, maar ook in de groep wordt beheerst en wat er nog verder moet worden ingeoefend. Het bepaalt de doelen en aanpak voor een volgende periode. 
Onze leermethodes bieden herhalingsstof aan op meerdere niveaus. Hier gaan de kinderen zelfstandig, met behulp van een groepsleerkracht of met een ervaren vrijwilliger mee aan de slag. 

De ontwikkelingen en toetsresultaten van het kind worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Deze dossiers worden beheerd door de leerkracht en de intern begeleiders. De gegevens in de leerling-dossiers zijn vertrouwelijk. Directie en ouders hebben recht op inzage van de dossiers. 

Tweemaal per jaar voeren de intern begeleiders een groepsbespreking met de leerkrachten. Hierin wordt gereflecteerd op de resultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Tevens wordt er een plan van aanpak voor de groep en de individuele leerling besproken. 

Op schoolniveau worden de vorderingen door directeur en intern begeleiders geanalyseerd. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviezen 
Onze adviezen komen zorgvuldig tot stand, door te kijken naar de toetsresultaten (methode en niet-methode), motivatie en inzet, het werktempo, de kwaliteit van het werk, spreekbeurten en ander werk. Ons startend schooladvies wordt besproken met oud-leerkrachten, IB en directie. 
Ouders worden meegenomen in dit proces door twee informatie-avonden voor ouders en meerdere gesprekken met de groepsleerkracht. 

Begeleiding van kinderen naar het voortgezet onderwijs via de Kernprocedure

Als de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs goed gaat, is de kans groter dat de schoolloopbaan van uw kind succesvol verloopt. Daarom hebben alle Amsterdamse scholen en de gemeente afspraken gemaakt over de aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde ´Kernprocedure´. Daarin staat onder meer welk toelatingsbeleid scholen mogen voeren. Alle scholen moeten zich aan deze afspraken houden. In Amsterdam wordt gewerkt met een systeem van Loting en Matching. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten

• Het basisschooladvies is leidend en bindend en krijgt daarmee de status van basisschoolbesluit.

• De score van de centrale eindtoets wordt niet meer benut in de eerste fase van de aanmelding op het VO. De uitkomst van de centrale eindtoets krijgt de status van ‘second opinion’. Bij het schooladvies vormen niet alleen de leerprestaties van het kind het uitgangspunt, maar ook interesse, inzet, motivatie, werkhouding, enzovoort. Dit advies kan niet door de ouders gewijzigd worden: het is en blijft het advies van de school. Als de score van de Cito-eindtoets theoretischer is dan verwacht, zal de school het advies heroverwegen.

• Het basisschooladvies wordt ondersteund met een vaste set van leerlingvolgsysteem gegevens nl de tussentijdse toetsresultaten van midden groep 6, 7 en 8 en de toetsresultaten van eind groep 6 en 7

• Het VO neemt geen toelatingstoetsen of – examens af bij de leerlingen voorafgaand aan de Loting en matching (tenzij er sprake is van een aanmelding bij een zgn profielschool).

• In het nieuwe systeem van matching vullen ouders een voorkeurslijst in met meerdere VO scholen

• Aan het eind van de procedure wordt er voor alle leerlingen gelijktijdig een match worden gemaakt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven