Jan Woudsmaschool

Jaargetijden 4 1109 AR Amsterdam

  • Schoolfoto van Jan Woudsmaschool
  • Schoolfoto van Jan Woudsmaschool
  • Schoolfoto van Jan Woudsmaschool
  • Schoolfoto van Jan Woudsmaschool
  • Schoolfoto van Jan Woudsmaschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Jan Woudsmaschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Ons motto is “Op weg naar zelfstandigheid”.

Op weg naar zelfstandigheid

De Jan Woudsma heeft een ondernemende wijze van lesgeven. Ondernemend in de zin van nieuwe dingen verkennen, horizonten verbreden en actief leren. De Jan Woudsma inspireert en motiveert haar leerlingen zelf dingen te ondernemen, te onderzoeken en te verkennen. Elk kind zal ooit zelfstandig zijn weg moeten vinden in het leven en met onze stimulans ontwikkelen we het fundament van deze zelfstandigheid.

Ruimte om jezelf te zijn

Bij ons op school mag je jezelf zijn. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind gezien wordt en zich gezien voelt. In alle groepen werken wij daar dagelijks aan door momenten van persoonlijkeaandacht. Door met kinderen te praten over hunideeën en gevoelens leren ze om stevig in hun schoenen te staan en zelf na te denken over hun eigen keuzes.

Zorg en aandacht

Niet elk kind leert op dezelfde manier. Soms heeft een kind extra uitdaging of extra ondersteuning nodig om te blijven ontwikkelen. Wij proberen ons onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten op de onderwijsbehoefte van uw kind.

Veilige leeromgeving

Door positief gedrag te stimuleren en direct in te grijpen bij ongewenst gedrag, zorgen wij voor een veilige omgeving. Met behulp van duidelijke en schoolbrede afspraken, werken wij samen met ouders aan een veilige school. Daarom vinden onze leerlingen het prettig om naar school te gaan.Gezellig en sociaalIn een ongedwongen sfeer spelen en werken kinderen samen. Ze leren veel van elkaar en bouwen voort op ideeën van anderen. Ze kunnen samen veel plezier beleven als ze uitgedaagdworden om nieuwe dingen te leren.

De school biedt tevens bredeschoolactiviteiten aan, waar kinderen andere talenten van zichzelf kunnen ontdekken op het gebied van muziek, sport, techniek, creativiteit en drama.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Samenwerken
  • Enthousiasme
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven