Jan Woudsmaschool

Jaargetijden 4 1109 AR Amsterdam

 • Schoolfoto van Jan Woudsmaschool
 • Schoolfoto van Jan Woudsmaschool
 • Schoolfoto van Jan Woudsmaschool
 • Schoolfoto van Jan Woudsmaschool
 • Schoolfoto van Jan Woudsmaschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Jan Woudsmaschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

De basis van onze missie wordt gevormd door de volgende kernwaarden:
     Samenwerken, Veiligheid, Enthousiasme, Kwaliteit, (Zelf)respect, Verantwoordelijkheid
Onze missie is de ontwikkeling van kinderen centraal te stellen, zodat leerlingen:
–          hun cognitieve en sociale vaardigheden ontwikkelen;
–          hun creatieve en analytische (denk)vaardigheden ontwikkelen;
–          de kans krijgen hun talenten te ontdekken.
Het is hierbij onze ambitie om:
–          leerlingen centraal te stellen in ons handelen
–          verschillen te zien en daarop in te spelen
–          een educatief partnerschap te hebben met kinderen en ouders
–          respectvol samen te leven en samen te leren

Onze school werkt met de principes van Boeiend Onderwijs. Boeiend onderwijs hoort bij de onderwijsvernieuwing ‘natuurlijk leren’ en is gebaseerd op vijf disciplines:

 • gemeenschappelijke visie: wat willen wij als school met zijn allen creëren? Wat doet ertoe?
 • persoonlijk meesterschap: de eigen visie en persoonlijke ontwikkeling van elke betrokkene
 • systeemdenken: allerlei zaken die op school of in de klas gebeuren hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar
 • mentale modellen: vaak onbewuste aannames over de werkelijkheid; onze opvattingen en handelingspatronen
 • teamleren: samen werken, samen leren van en met elkaar

Boeiend onderwijs is gericht op het behalen van optimale resultaten door middel van het creëren van onderwijsleersituaties van hoge kwaliteit. Om dit te realiseren is in elk geval innerlijke betrokkenheid nodig, zowel van de leraar als van de leerlingen. Bij boeiend onderwijs gaat het leren van leerkrachten en het leren van leerlingen hand in hand. Daarbij is een rijke leeromgeving onmisbaar. Coöperatieve werkvormen, denkgewoonten, meervoudige intelligentie en gebruikmaken van vormgevers zijn een aantal elementen die terugkomen in ons onderwijs.

Kinderen leren van de leerkrachten, maar ook van en met elkaar door onder meer coöperatieve werkvormen. Eigen verantwoordelijkheid, taakgerichtheid en samenwerken vinden wij daarbij belangrijk. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden van het kind. Wie meer aan kan, bieden we uitdaging. Wie meer hulp nodig heeft, krijgt dit van zijn leerkracht in de klas. We streven ernaar ons onderwijs zoveel mogelijk boeiend en betekenisvol aan te bieden.

De school biedt tevens bredeschoolactiviteiten aan, waar kinderen andere talenten van zichzelf kunnen ontdekken op het gebied van muziek, sport, techniek, creativiteit en drama.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Respect
 • Veiligheid
 • Samenwerken
 • Enthousiasme
 • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school toont zich in leerlingenaantal stabiel en kent een langjarig gemiddelde van ca. 150 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven