Osdorpse Montessori School

Hoekenes 59 1068 MR Amsterdam

  • Door de optimale inzet van een geweldige vakdocent muziek ontstaan kansen voor de leerlingen als deze: leren gitaarspelen en samen optreden.
  • Ruimte om zelf te zoeken en proberen en samen met een vriendje nieuwe kennis op te doen.
  • In de ronde heeft de leerkracht tijd voor "een-op-een"-contact en individuele instructie.
  • Proberen, ontdekken, leren.
  • Diepe concentratie wijst op passend werk, voldoende uitdaging en intrinsieke motivatie.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij houden dagelijks goed in de gaten welke vorderingen leerlingen maken. Dit doen wij door dagelijkse observaties en door regelmatig bewijsweken te houden waarin de kinderen laten zien of ze de aangeboden stof beheersen. Alle kinderen hebben een eigen Kind-Werk-Dossier (KWD) ofwel het kindportfolio, waarin de leerlijnen zijn opgenomen (kern)doelen beschreven staan en waarin kinderen hun ‘bewijs’werk verzamelen. Dit geeft het kind richting aan een volgend leerdoel. Er is uitzicht op wat er te leren valt, waardoor er een perspectief ontstaat dat het kind voor zichzelf bedenkt. Het kind formuleert zelfstandig de leerdoelen en leert verantwoordelijkheid te dragen over het eigen leren. Daarnaast is het portfolio ook de plek waar kinderen laten zien hoe vaardig, waardig en aardig ze zijn. Het kind kan via het portfolio, naast de leerlijnen dus ook laten zien, welke interesses en talenten ze daarnaast nog hebben en we waar ze trots op zijn. Tevens volgen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Hierdoor kunnen wij de ontwikkeling van de kinderen heel goed volgen en zo nodig extra hulp geven. De gegevens worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Het kind kan zich zo verantwoorden op zijn/haar eigen lijn en dat vormt dan ook direct de basis voor de kindgesprekken tussen kind, ouder en leerkracht.   

Daarnaast nemen we twee keer per jaar toetsen van het leerlingvolgsysteem IEP af. Op deze wijze houden we bij op welk niveau het kind functioneert. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uit de doorstroomgegevens en de resultaten na twee jaar middelbaar onderwijs, blijkt dat onze leerlingen onze adviezen waarmaken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven