Osdorpse Montessori School

Hoekenes 59 1068 MR Amsterdam

  • Door de optimale inzet van een geweldige vakdocent muziek ontstaan kansen voor de leerlingen als deze: leren gitaarspelen en samen optreden.
  • Ruimte om zelf te zoeken en proberen en samen met een vriendje nieuwe kennis op te doen.
  • In de ronde heeft de leerkracht tijd voor "een-op-een"-contact en individuele instructie.
  • Proberen, ontdekken, leren.
  • Diepe concentratie wijst op passend werk, voldoende uitdaging en intrinsieke motivatie.

Het team

Toelichting van de school

Team OMS

Groepsleerkrachten onderbouw
OB A: Sophie Wijsen
OB B: Machteld Staps & Trudie Stoppelenburg
OB C: Carla Eichholtz & Jadira Salcedo German
OB D: Cygnea van der Hooning & Marscha Pals

Groepsleerkrachten middenbouw
MB A: Sterre van der Zwan
MB B: Kevser Eti & Martijn Lageveen
MB C: Rens Genet
MB D: Jelle Dirksen

Groepsleerkrachten bovenbouw
BB A: Cora Greevenbosch & Martijn Lageveen
BB B: Dieuwertje de Jonge
BB C: Sarah Buswell & Martijn Lageveen
BB D: Sandra Gerritze

Vakleerkrachten
Maurice Regensburg: Bewegingsonderwijs
Winja Lemstra: Beeldende vorming
Charo Bocaranda: Drama
Kris Pels: Muziek

Extra ondersteuning
Timo Slinger
Marjolein Snabilie
Merel Miedema
Anne Lock
Sophie Steltman
Freddie de Vries

Interne begeleiding
Irene Simonis
Barbara van der Zant

Kindercoach: Jessica de la Parra

Ouder- en kindadviseur: Chaja Samuel

Administratie: Mariem Boudraa

Conciërge: Mohamed Lafrendi

ICT-coordinator Tom Weijers

Voorschool
Mirjam van Heiningen
Kübra Güdek
Menekse Disbudak    

MR leden
Maartje vogel, ouder
Aartie Soekhoe, ouder
Najoua el Yakoubi, ouder
Sandra Gerritze, teamlid
Dieuwertje de Jonge, teamlid
Timo Slinger, teamlid

Schoolleiding Roel Braeken & Maaike de Jong

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte proberen we altijd intern een oplossing te vinden, dan wel een invaller van buiten de school in te zetten. Als dit niet lukt, zal de groep helaas niet naar school kunnen komen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er is vrije werkkeuze door vrijheid van lesrooster, door het creëren van een ruime vrije werkperiode en door adequaat klassenmanagement, zodat kinderen ruim de gelegenheid krijgen eigen keuzes te maken in hun ontwikkeling en hun eigen ontwikkeling kunnen volgen. In die ruime vrije werkperiode heeft de leerkracht de gelegenheid de kinderen te observeren in hun ontwikkeling en individueel te begeleiden tijdens de rondgang.  

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kinderen leren effectiever als zij zelf keuzes mogen maken en invloed hebben op het leerproces (autonomie), Bij opvoeden hoort het aangeven van grenzen voor de eigen keuzes die kinderen mogen maken en tegelijkertijd verwachten dat kinderen zich aan die grenzen houden. Dit geeft kinderen een gevoel van veiligheid. Een gevoel van eigenwaarde volgt uit het verwerven van de vaardigheid om dit te doen. Deze grenzen groeien met het kind mee en zijn afgestemd op de ontwikkeling(s)fase) van het kind en het vertrouwen dat het kind het aankan: vrijheid in gebondenheid

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school heeft als ambitie in te kunnen spelen op de individuele behoeften van elk kind. We verantwoorden dit middels het onderwijsplan. Dit is de vertaling vanuit het schoolplan naar de daadwerkelijke onderwijspraktijk. In dit plan wordt per bouw en per vakgebied omschreven welk basisaanbod richtinggevend is binnen de groep. Vanuit dit basisaanbod biedt de leerkracht voor ieder kind op niveau de lessen aan. Differentiatie en aanbod vinden in de groep plaats vanuit het individu. Het aanbod wordt, waar nodig, geclusterd in kleine groepen. Dit is  efficiënter en verhoogt tegelijkertijd de interactie tussen de leerlingen. In het bouwplan worden concrete afspraken of eventuele interventies vastgelegd voor de komende periode.   Op individueel niveau ambieert de OMS het werken met portfolio’s waarin de eerste stappen in worden gezet middels het werken met ‘trotsmappen’ (deel van de groepen). Het portfolio is één van de middelen waarmee er anders kan worden verantwoord. De reeds in gang gezette stappen naar een individugerichte organisatie doet meer recht aan de montessoriwerkwijze en het kunnen bevorderen van het eigenaarschap van leerlingen en leerkrachten in ons streven passend onderwijs te kunnen bieden. In het schooljaar 2020-2021 is ‘Anders Verantwoorden’, waar het portfolio onderdeel van uitmaakt,  een van de speerpunten van de school.   Op het gebied van onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen biedt onze orthopedagoog ondersteuning aan individuele leerlingen binnen de groep t.a.v. de sociaal/emotionele ontwikkeling. T.a.v. de didactische ondersteuning zet de school onderwijsassistenten in.   Waar nodig wordt deze begeleiding buiten de groep georganiseerd. De groepsleerkracht en de orthopedagoog werken hierin samen, ook met ouders, zodat de extra individuele zorg zo veel mogelijk geïntegreerd is en er gezamenlijk gewerkt wordt  aan dezelfde doelen. De school streeft naar een nauwe samenwerking met alle betrokkenen middels de visie één kind, één plan. De interne begeleiding ontwikkelt zich tot coach van de coach (leerkracht) en heeft de supervisie over alle geboden ondersteuning.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven