Goeman Borgesiusschool

Aalbersestraat 35 1067 EZ Amsterdam

Schoolfoto van Goeman Borgesiusschool

In het kort

Toelichting van de school

De Goeman Borgesiusschool is een openbare basisschool in Amsterdam Nieuw-West. De school ligt in de wijk Geuzenveld.

Op de Goeman Borgesiusschool voelen alle kinderen en ouders zich thuis. Wij vinden een prettige en veilige sfeer erg belangrijk en werken daarom met de didactiek van Rots en Water in combinatie met de methode de Vreedzame School. In groep 7 & 8 worden "mediatoren" opgeleid die tijdens het buiten spelen en op andere momenten ondersteunend kunnen zijn indien dat nodig is. Zij kunnen bijvoorbeeld bemiddelen bij conflicten waarbij zij volgens een stappenplan te werk gaan. In de klassen wordt aandacht besteed aan deze stappen, de mediatoren begeleiden tijdens een conflict leerlingen bij de stappen die zij moeten zetten om het conflict op te lossen. 


Wij bieden onderwijs dat aansluit op de ontwikkelingsbehoeften en talenten van het kind door op een gestructureerde en handelingsgerichte  wijze de kwaliteiten van kinderen te ontwikkelen. Wij willen kinderen meer zelf ontdekkend laten leren in een betekenisvolle context en richten ons onderwijs zo in dat kinderen van en met elkaar kunnen leren. Hierdoor kunnen we veel aandacht schenken aan belangrijke competenties , zoals samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, kritisch denken, onderzoekend leren en oplossingsgericht vermogen.

De Goeman Borgesiusschool maakt deel uit van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden.
STWT heeft vijftien basisscholen onder haar hoede, inclusief één school voor speciaal basisonderwijs.
Het zijn openbare scholen, dat betekent dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Op de openbare scholen van STWT leren kinderen al vanaf groep 1 respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We hebben actief oog voor de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting en met aandacht en ruimte voor zowel het kind als de leerkracht. Niet apart, maar samen.

Onder leiding van STWT-bestuurder Jeroen Spanbroek werken onze vijftien scholen nauw samen met een duidelijke focus: alles in het werk stellen om het beste onderwijs te bieden dat de leerlingen nodig hebben, zodat zij zich maximaal kunnen voorbereiden op hun toekomst. Wij zorgen ervoor dat ze zich kunnen ontwikkelen in een warme, veilige en uitdagende omgeving. Elke school heeft zijn eigen identiteit en onderwijsconcept, maar werkt vanuit het gezamenlijke motto: ‘wij leren voor het leven’.  Kledingvoorschrift scholen Westelijke Tuinsteden. De scholen binnen de stichting hebben een openbaar karakter. Dat betekent dat iedereen op onze school welkom is, ongeacht geloof of levensovertuiging. Voorop staat dat wij met respect met elkaar omgaan. Uitingen van religie of levensovertuiging zijn geen probleem, mits op een respectvolle manier en zij geen belemmering zijn voor open communicatie, bewegingsvrijheid en veiligheid. Daarnaast willen wij veilige scholen waar iedereen zich welkom voelt.

De manier waarop kleding en sieraden worden gedragen is hier een onderdeel van. Bijvoorbeeld omdat hier aanstoot aan wordt genomen, denk aan naveltruitjes of uitdagende teksten op kleding. Om deze algemene regels binnen de scholen te waarborgen heeft de stichting een aantal kledingvoorschriften voor medewerkers, leerlingen en deels voor ouders en andere bezoekers van de school opgesteld. Gezicht bedekkende kleding is niet toegestaan op ons schoolplein en in onze school. Uitgangspunt is de leidraad door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, opgesteld op basis waarvan scholen kledingvoorschriften kunnen opstellen. Het ministerie heeft hierbij gebruik gemaakt van het advies van de commissie gelijke behandeling. Uitgangspunt in de leidraad is dat kledingvoorschriften niet discriminerend mogen zijn en niet de vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting mogen ondermijnen.       

De Goeman Borgesiusschool valt onder het samenwerkingsverband Amsterdam -Diemen. 
Het samenwerkingsverband ondersteunt de school bij specifieke zorgvragen en/f verwijzingen naar het S(B)O.

SWV Amsterdam -Diemen
Bijlmerdreef 1289-2 (CEC-gebouw) 
1103 TV AmsterdamT 020 - 72 37 100 
E-mail: secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl

      

     

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbonden & Samen
  • Respect
  • Veiligheid
  • (Leer)plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
254
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Goeman Borgesiusschool werkt met een continu rooster.

De kinderen gaan van 08.30 - 14.00 uur naar school. Lunchpauze (en buitenspelen) is van 12.00 uur tm 12.30 uur

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Goeman Borgesiusschool hechten wij grote waarde aan een goed pedagogisch klimaat.
Aan een goede sfeer wordt iedere dag gewerkt, want goed met jezelf en de anderen omgaan, gebeurt niet bij iedereen vanzelf. Veel leerlingen hebben hierbij extra ondersteuning nodig. Wij vinden de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang. Wij willen de leerlingen zoveel mogelijk veiligheid, structuur en duidelijkheid bieden.
Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.
Vanuit onze SEO methode ‘De Vreedzame School’ dragen wij een aantal belangrijke afspraken uit. Kinderen, leerkracht, ander personeel en ouders leren wat nodig is om conflicten op een positieve manier op te lossen. Het programma leert alle betrokken mensen in de school om op een positieve manier met elkaar om te gaan en het geeft alle betrokkenen meer verantwoordelijkheid voor de klas en voor de school.
De onderwerpen die aan bod komen zijn gericht op saamhorigheid, het oplossen van conflicten, communicatie, gevoelens, mediatie en de verschillen tussen mensen.
Met behulp van deze methode gaan wij regelmatig in gesprek met de leerlingen over het respectvol met elkaar omgaan. Ook zijn er vanuit deze methode schoolbrede regels waarvan iedereen op de hoogte is en die iedereen ook uitdraagt. Deze afspraken worden per groep vertaald naar het niveau van de kinderen. We spreken kinderen, die zich niet aan de gemaakte afspraken houden, daarop aan.
Op school is de leerkracht het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders, indien gewenst kunnen ouders, kind of leerkracht altijd de expertise inzetten van de vertrouwenspersoon op school. 

De externe vertrouwenspersoon (GGD) is mevrouw drs. Pepita David
Email: p.david@planet.nl
Telefoon: 06-34348288

Terug naar boven