Mr de Jonghschool

Terpstraat 36 1069 TV Amsterdam

 • Wij zetten Ipads in als ondersteuning, uitdaging en remediëring van het onderwijs.
 • De drie kernwaarden staan centraal in de school en komen in ons dagelijks onderwijs constant terug!
 • We besteden op school aandacht aan cultuureducatie. Beeldende vorming uitjes naar musea en een dansproject komen jaarlijks terug!
 • Bewegingsonderwijs en gym vinden we belangrijk en doet de kinderen ook zichtbaar goed!
 • Schoolfoto van Mr de Jonghschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van de Mr de Jonghschool!

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van ons zelf. Waar nodig geven wij u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van onze school. Als u naar aanleiding van de informatie op deze site een vraag heeft neem dan gerust contact op. 

Met vriendelijke groet, 

Het team van de Mr. de Jonghschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • positief pedagogisch klimaat
 • 21th century skills
 • ambitieus onderwijs
 • trauma sensitief
 • leren leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Mr de Jonghschool stromen gedurende het gehele jaar leerlingen in. Doorgaans starten wij met plusminus 95 leerlingen (1 oktober telling) en eindigen wij het schooljaar met ongeveer 125 leerlingen. Wij hebben plek voor maximaal 135 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij de Mr. de Jonghschool. De wijze waarop wij hiermee omgaan staat beschreven in de verschillende bijlagen. Ter ondersteuning heeft de school een anti-pestcoordinator en twee vertrouwenspersonen: 

 • De anti-pestcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor zowel het team als voor ouder(s) en/of verzorger(s). Leerlingen kunnen door hun leerkracht worden doorverwezen naar de anti-pestcoördinator. 
 • De vertrouwenspersoon gaat in gesprek met ouders en andere betrokkenen in het geval van communicatieproblemen met de school die mogelijk kunnen leiden tot een officiële klacht. Daarnaast kunnen ook medewerkers van de Mr. de Jonghschool in gesprek gaan met de contactpersoon over communicatie binnen de school of onderwerpen van persoonlijke aard.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De Mr de Jonghschool werkt intensief samen met verschillende ketenpartners. Op die manier willen we bijdragen aan een passend netwerk voor de leerlingen. Om deze samenwerking goed te laten verlopen werken wij in een multidisciplinair team, met daarin een school maatschappelijk werker en verschillende orthopedagogen. Zij zijn samen met de leerkrachten verantwoordelijk voor een goede samenwerking. 

De school is tevens erg actief in het samenwerking met andere scholen. Wij vinden het belangrijk de scholen in de regio goed te kennen en expertise uit te wisselen. Ook bij de instroom van leerlingen vanuit andere scholen vinden wij een warme overdracht en een goede samenwerking met de betrokkenen erg belangrijk. 

Terug naar boven