PI-school Professor Waterink Zuid

Amsteldijk 196 1079 LK Amsterdam

 • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid
 • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid
 • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid
 • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid
 • Schoolfoto van PI-school Professor Waterink Zuid

Het team

Toelichting van de school

Deze gegevens betreffen PI-school Professor Waterink Noord, PI-school Professor Waterink West en PI-school Professor Waterink Zuid gezamenlijk (BRIN 05XA).

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

 • In geval van ziekte van de leerkracht wordt opvang geregeld. Dit kan ook betekenen dat een andere leerkracht of onderwijsassistent de les overneemt.
 • Afhankelijk van de situatie worden kinderen verdeeld over andere klassen.
 • Wanneer er in noodgevallen geen oplossing is, wordt u door ons op de hoogte gesteld en vragen we u uw kind thuis op te vangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vanzelfsprekend voldoen de PI-scholen aan de normen voor de besteding van onderwijstijd die er in Nederland gelden. Voor bepaalde kinderen moeten we van die normen afwijken. Soms komt dat doordat een kind onder schooltijd noodzakelijke behandeling krijgt. Soms ook is een kind nog niet in staat om het aanbod volledig te volgen. Er kan dan besloten worden om de schooltijd tijdelijk in te korten. De intentie is altijd om de onderwijstijd weer op te bouwen zodra dat kan.

Pedagogisch-didactische methodieken:

 • Competentiegericht werken (CGW) en Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)
 • Activerende Directe Instructie (ADI)
 • Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)
 • Logo3000 (taalstimulering bij kleuters)
 • Met Sprongen Vooruit (rekenen)
 • Cultuur, expressieve ontwikkeling, drama, muziek

Dyslexie

PI-school Professor Waterink Zuid werkt met een dyslexieprotocol. In het dyslexieprotocol staan handvatten voor de leerkracht en de stappen die ondernomen moeten worden als er vermoeden is van dyslexie. Deze stappen neemt de school niet alleen, maar samen met de ouders. Het dyslexieprotocol is op te vragen bij de directeur.

Dyscalculie

PI-school Professor Waterink Zuid werkt met een dyscalculieprotocol. In het dyscalculieprotocol staan handvatten voor de leerkracht en de stappen die ondernomen moeten worden als er vermoeden is van dyscalculie. Deze stappen neemt de school niet alleen, maar samen met de ouders. Het dyscalculieprotocol is op te vragen bij de directeur.

Hoogbegaafdheid

Aan leerlingen waarbij hoogbegaafd is vastgesteld, en andere leerlingen die baat hebben bij extra aanbod, bieden wij verrijkingsmaterialen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de schoolpsycholoog. In schooljaar 2021-2022 zal het beleid rondom hoogbegaafdheid verder worden aangescherpt om nog beter te kunnen voldoen aan de behoeften van deze leerlingen.

Overige leerjaren

Toelichting van de school

Ook in groep 3 wordt gewerkt volgens de kerndoelen. Nederlands en rekenen worden beschouwd als de kernvakken binnen het onderwijs. Door middel van referentieniveaus wordt in één doorlopende leerlijn voor alle onderwijssoorten omschreven welke basisvaardigheden en basiskennis een kind geleerd moet hebben. Meer informatie over de kerndoelen en referentieniveaus staat op tule.slo.nl en taalenrekenen.nl.

We maken gebruik van de leerlijn ‘leren leren’ om leerlingen te helpen zelfstandig tot leren komen. Dit zorgt er ook voor dat we instructie kunnen geven aan kinderen van verschillende niveaus binnen één groep. Als uitgangspunt werken we bij rekenen, spelling en lezen met 3 leerlijnen. Waar nodig wordt naar boven en beneden gedifferentieerd. De opdrachten zijn overzichtelijk en bieden we visueel en/of auditief aan, passend bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

Pedagogisch-didactische methodieken:

 • Competentiegericht werken (CGW) en Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)
 • Activerende Directe Instructie (ADI)
 • Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)
 • Veilig leren lezen (Kim versie)
 • Rekenrijk
 • Pennenstreken
 • Cultuur, expressieve ontwikkeling, drama, muziek

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven