Katholieke basisschool De Triangel

Zeelandiahoeve 5 -7 1187 KR Amstelveen

Schoolfoto van Katholieke basisschool De Triangel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Inspectiebezoek

De inspectie heeft onze school bezocht. De Triangel blijft in het regulier toezicht, de inspectie was tevredenen heeft enkele verbeterpunten voorgesteld op het gebied van leerling- en kwaliteitszorg. Hierop hebben we actie ondernomen.

Onderwijsresultaten 

De resultaten van de M-toetsen (januari 2015) zijn vergeleken met de landelijke norm, de inspectienorm en de schoolnorm (die hoger ligt dan beide anderenormen). Grotendeels hebben wij voldaan aan onze schoolnorm. Een aantal opvallende punten (‘zorgsignalen’) vroeg om een nadere analyse en een plan van aanpak. Deze systematische analyse werd uitgevoerd door de parallelgroepen, evenals het opstellen van een plan van aanpak. Over het algemeen zijn de resultaten op de E-toetsen gestegen t.o.v. de M-toetsen.Op geen enkele toets wordt gescoord onder het landelijk gemiddelde, met uitzondering van het onderdeel Woordenschat. Op dit onderdeel wordt met name in de groepen 3 en 4 soms onder het landelijk gemiddelde gescoord. Met behulp van de Sociale Competentie Vragenlijst (SCOL) zijn we nagegaan hoe het staat met de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. De landelijke norm op de SCOL (die in november en mei is afgenomen) is ruimschoots behaald. De Triangel streeft naar minder dan 10% van de leerlingen die onder de norm scoren (een D- of E-score). Dat is behaald op schoolniveau. Bij de afname in mei is deze norm niet gehaald in 7 groepen en in de bovenbouw als totaal. De intern begeleiders hebben de uitslagen van de SCOL besproken tijdens de groepsbesprekingen en hebben met de leerkrachten afgesproken welke interventies wenselijk zijn. Met 17 leerlingen heeft de gedragsspecialist bemoeienis gehad.De specialist heeft bijvoorbeeld na een observatie adviezen gegeven aan deleerkracht, gesprekken gevoerd met de ouders en met de leerlingen.

Hier zijn wij druk mee bezig

Leerkrachten denken en handelen vanuit onderwijsbehoeften en sterke kanten van leerlingen.Groepsplannen worden opgesteld en geëvalueerd volgens de gemaakte afspraken. Klassenmanagement maakt het werken in 3 subgroepen mogelijk. Iedere leerkracht hanteert een dagregistratie die voldoet aan de gestelde criteria. De overdrachtvindt plaats onder andere m.b.v. het groepsoverzicht en het meest recente groepsplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven