Katholieke basisschool De Triangel

Zeelandiahoeve 5 -7 1187 KR Amstelveen

Schoolfoto van Katholieke basisschool De Triangel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Inspectiebezoek

De inspectie heeft onze school bezocht. De Triangel blijft in het regulier toezicht, de inspectie was tevredenen heeft enkele verbeterpunten voorgesteld op het gebied van leerling- en kwaliteitszorg. Hierop hebben we actie ondernomen.

Onderwijsresultaten 

De resultaten van de M-toetsen (januari 2015) zijn vergeleken met de landelijke norm, de inspectienorm en de schoolnorm (die hoger ligt dan beide anderenormen). Grotendeels hebben wij voldaan aan onze schoolnorm. Een aantal opvallende punten (‘zorgsignalen’) vroeg om een nadere analyse en een plan van aanpak. Deze systematische analyse werd uitgevoerd door de parallelgroepen, evenals het opstellen van een plan van aanpak. Over het algemeen zijn de resultaten op de E-toetsen gestegen t.o.v. de M-toetsen.Op geen enkele toets wordt gescoord onder het landelijk gemiddelde, met uitzondering van het onderdeel Woordenschat. Op dit onderdeel wordt met name in de groepen 3 en 4 soms onder het landelijk gemiddelde gescoord. Met behulp van de Sociale Competentie Vragenlijst (SCOL) zijn we nagegaan hoe het staat met de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. De landelijke norm op de SCOL (die in november en mei is afgenomen) is ruimschoots behaald. De Triangel streeft naar minder dan 10% van de leerlingen die onder de norm scoren (een D- of E-score). Dat is behaald op schoolniveau. Bij de afname in mei is deze norm niet gehaald in 7 groepen en in de bovenbouw als totaal. De intern begeleiders hebben de uitslagen van de SCOL besproken tijdens de groepsbesprekingen en hebben met de leerkrachten afgesproken welke interventies wenselijk zijn. Met 17 leerlingen heeft de gedragsspecialist bemoeienis gehad.De specialist heeft bijvoorbeeld na een observatie adviezen gegeven aan deleerkracht, gesprekken gevoerd met de ouders en met de leerlingen.

Hier zijn wij druk mee bezig

Leerkrachten denken en handelen vanuit onderwijsbehoeften en sterke kanten van leerlingen.Groepsplannen worden opgesteld en geëvalueerd volgens de gemaakte afspraken. Klassenmanagement maakt het werken in 3 subgroepen mogelijk. Iedere leerkracht hanteert een dagregistratie die voldoet aan de gestelde criteria. De overdrachtvindt plaats onder andere m.b.v. het groepsoverzicht en het meest recente groepsplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze kernwaarden zijn: de 6 K's

- Kind; alles wat wij doen. is er op gericht onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op hun weg naar volwassenheid

- Katholiek; de Triangel is een katholieke school. De school geeft bewust inhoud aan katholieke tradities en cultuur

- Klimaat; wij creëren een sfeer waarin kinderen zich veilig, gewaardeerd en competent voelen

- Kennis; onze leerlingen hebben kennis nodig om zichzelf, anderen en de wereld te begrijpen

- Kansrijk handelen; we zijn voortdurend op zoek naar kansen en hebben vertrouwen in de ontwikkeling van kinderen

- Kwaliteit; we zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en staan voor kwalitatief goed onderwijs

We werken met de kanjertraining en de bijbehorende KanVas-vragenlijsten. De kinderen krijgen om de 2 weken een Kanjertraining, tijdens deze lessen wordt er ingegaan op het gedrag van jezelf en de ander. De kinderen leren door middel van verhalen, oefeningen en petten welke soorten gedrag er zijn en hoe er mee om te gaan. In alle klassen zijn de petten en posters zichtbaar aanwezig, zodat de kinderen er dagelijks aan herinnerd worden. Naast het volgen van de lessen, vullen de kinderen en leerkrachten 2x per jaar vragenlijsten in. In deze vragenlijsten staan met name welbevinden en veiligheid centraal. De kanjercoördinatoren maken hier een analyse van en gaan met de opvallende scores aan de slag. Op deze manier proberen wij tijdig in te springen op aandachtspunten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven