Katholieke basisschool De Triangel

Zeelandiahoeve 5 -7 1187 KR Amstelveen

Schoolfoto van Katholieke basisschool De Triangel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van KBS De Triangel

Het team van De Triangel bestaat uit ruim 50 medewerkers. De schoolleiding bestaat uit een directeur en 3 adjunct-directeuren (van 3 leerteams: groepen 1-2-3 / groepen 4-5 / groepen 6-7-8).

In het team zitten behalve groepsleerkrachten ook vakleerkrachten voor gymnastiek en levensbeschouwing. Gespecialiseerde leerkrachten zijn aanwezig op het gebied van leer- en gedragsmoeilijkheden. Een secretaresse en 2 schoolassistentes ondersteunen het team.

Wij bieden het volgende:

- de groepen 3 t/m 8 zijn leerstofklassen;

- de groepen 1/2 zijn combinatieklassen ("kinderen op die leeftijd leren ongelooflijk veel van elkaar");

- ADD klas, A different Day klas: voor meer- en hoogbegaafden;

- intern begeleiders (IB-er);

- RT, remedial teaching: voor kinderen die extra instructie kunnen gebruiken op het gebied van taal, rekenen, spelling, en lezen.

Voor meer informatie over onze organisatiestructuur, ons zorgteam, onze onderwijsassistentes, en onze niet te missen "steunpilaren": de medezeggenschapsraad, de oudercommissie, de Triangelsupporters, en de onderwijsgroep Amstelland verwijzen we naar onze website:

de organisatie van onze school

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel bij gewerkt: januari2016

Inleiding:

Op De Triangel geloven wij dat onderwijs eenkrachtig middel is om te sturen in de ontwikkeling van kinderen. In ons dagelijks handelen laten we ons inspireren door de volgende uitspraak: ‘KBS De Triangel, een leerzame en zorgzame school’. Deze uitspraak hebben we vertaald in 5 kernwaarden, de zogenaamde 5 K’s, die ons houvast geven in ons doen en laten:Kind, Katholiek, Klimaat, Kennis en Kansrijk handelen. De uitwerking van dezekernwaarden kunt u vinden in onze schoolgids.  

Basisondersteuning:

Debasiszorg wordt verzorgd door de groepsleerkracht. Hij of zij is de eerstverantwoordelijke voor de kinderen in zijn of haar groep. Bij de leerlingenzorg wordt getracht passende zorgmaatregelen te bieden aan kinderen door de leerkracht in de groep en door de school als geheel. Handelingsgericht werken vormt bij ons het uitgangspunt om verschillen in niveaus van kinderen op de verschillende vakgebieden, in de groep vorm te geven. De groepsleerkracht realiseert eventueel m.b.v. de intern begeleiders (IB’er) de zorgmaatregelen, die aansluiten bij de onderwijsbehoefte van het kind. Leerkrachten moeten zo goed mogelijk toegerust zijn of worden om problemen te signaleren, te analyseren en te diagnosticeren en zorgleerlingen op basis hiervan extra hulp bieden, waarbij deze hulp zoveel mogelijk binnen het klassenmanagement gerealiseerd kan worden.  

Extra ondersteuning:

Wanneer kinderen onvoldoende profiteren van de basisondersteuning wordt gekeken naarwat de specifieke onderwijsbehoefte van het betreffende kind is. In overleg met kind, ouders, leerkracht en intern begeleider wordt bepaald wat nodig is. Als de leerkracht en de intern begeleider er samen niet uitkomen, roepen ze de hulp in van het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam kan bestaan uit de leerkracht, IB’er, (adjunct-) directeurvan de school, ouders en het kind, gedragsspecialist, begeleider passendonderwijs, Amstelrondespecialist en externe deskundigen. Afhankelijk van de vraag kan bijvoorbeeld een orthopedagoog, (school)maatschappelijk werker, schoolverpleegkundige of een jeugdhulpverlener aanschuiven. Mogelijkheden voor extra ondersteuning kunnen zijn: extra hulp buiten de klas in de vorm van remedial teaching, tijdelijke begeleiding van de leerling door de begeleiderpassend onderwijs, ondersteuning door een externe deskundige (op school ofbuiten school), aanbieden van ander/ extra werk en aansluiten bij aDD (aDifferent Day, voor kinderen die extra uitdaging behoeven).Wij hebben op school de mogelijkheden om kinderen te begeleiden met de volgende aandachtspunten: concentratieproblemen, leerproblemen, lees/taalproblemen,rekenproblemen, kinderen met AD(H)D, kinderen met een stoornis in hetautistisch spectrum, kinderen met motorische problemen, kinderen met medischeproblemen (waarbij noodzakelijk medisch handelen op of door school gegeven kanworden) en kinderen met een hoge intelligentie.

Grenzen van het onderwijs:

Zoals de naam passend onderwijs al aangeeft, zijn er ook grenzen aan onze mogelijkheden om kinderen passend onderwijs te bieden. Voor welke kinderen hebben wij geen aanbod: kinderen die blind zijn en zware slechtziende kinderen, kinderen met een te grote taalachterstand of te ernstige spraaktaalproblemen, dove kinderen, kinderen die zeer moeilijk lerend zijn, kinderen met extreem agressief gedrag, kinderen waar noodzakelijk medisch handelen nodig is en nietop of door school gegeven kan worden, kinderen die incontinent zijn en kinderen die structureel één-op- één begeleiding nodig hebben.

Ambitie:

In de aankomende jaren willen wij ons ontwikkelen tot smalle zorgschool. Een smalle zorgschool biedt adequaat onderwijs aan een specifieke categorie leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en/of de minder ernstige gevallen van andere categorieën leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven