Roelof Venema School

Laan Rozenburg 17 1181 ER Amstelveen

Schoolfoto van Roelof Venema School

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ziekte of verlof van personeelsleden kunnen we invullen met groepsleerkrachten die beschikbaar zijn voor vervanging. Mocht er geen vervanging beschikbaar zijn dan zullen de leerlingen worden verdeeld over de andere groepen of we zetten via een organisatie ervaren kunstdocenten in die een dag voor de groep staan. Dit geldt alleen voor incidentele korte vervanging. In dit geval maken we ook gebruik van de mogelijkheid om leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten voor de groep te plaatsen. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Een belangrijk leermoment voor jonge kinderen is hun spel. Kleuters leren spelenderwijs vaardigheden en doen kennis op tijdens het spelen met ontwikkelingsmateriaal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Als een leerling regelmatig individuele begeleiding nodig heeft, dan gaat de leerkracht met de ouders en de Intern Begeleider onderzoeken welke extra ondersteuning mogelijk is. De regie blijft bij de leerkracht. Indien nodig wordt daarbij advies gevraagd aan de onderwijsspecialisten van Amstelronde en/of andere deskundigen. Hieronder staat welke vormen van extra ondersteuning de school kan bieden.

Leren

Leerlingen krijgen in eerste instantie extra ondersteuning van de groepsleerkracht. Mocht dit niet toereikend zijn dan kan begeleiding van onze Specialist Passend Onderwijs worden ingezet.

Wanneer een leerling het eindniveau van groep 8 niet kan behalen, is ondersteuning buiten het groepsplan nodig. Er wordt dan een Pedagogisch didactisch onderzoek (PDO) gedaan en op basis van dit PDO wordt een Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Daarin formuleren we een eigen leerlijn met aangepaste onderwijsdoelen. 

Leerlingen uit groep 5 tot en met 8 die een verrijkend aanbod nodig hebben buiten het groepsplan, kunnen deelnemen aan a Different Day. Hierbij werken cognitief talentvolle leerlingen met een sterk creatief denkvermogen samen aan verschillende vraagstukken en opdrachten.

De school werkt voor leerlingen die het Nederlands niet als eerste taal spreken met concrete leerlijnen vanuit LOWAN (Ondersteuning onderwijs nieuwkomers). Er zijn voor hen goed opgestelde ontwikkelingsperspectieven, waarin einddoelen geformuleerd zijn. Nieuwkomers van 6 jaar of ouder die zich bij ons aanmelden, gaan eerst een jaar 2 dagen per week naar de Nieuwkomersklas van de stichting en zijn dan 3 dagen per week bij ons op school.

Gedrag

De Roelof Venema School heeft een aanpak voor kinderen met lichte gedragsproblemen. Wanneer een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de leerkracht in de klas kan bieden, is er de mogelijkheid om hulp in te schakelen via het expertisecentrum van Orion. Hierbij kan worden gedacht aan bijv. co-teaching of spelbegeleiding. Via de jeugdhulpverlener, verbonden aan school, kan vergoede begeleiding of behandeling worden gestart (zoals kanjertraining, sociale vaardigheidstrainingen, angstreductietraining, weerbaarheidstraining). Wanneer dit niet afdoende is, wordt een Ondersteuningsteam (OT) opgesteld. Bij het OT zijn de ouders, leerkracht, Intern Begeleider en Adviseur Passend Onderwijs vanuit Amstelronde aanwezig om gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen. Een leerling kan tenslotte ook worden besproken in het Zorg- en adviesteam (ZAT). Bij het ZAT komen professionals van verschillende disciplines (Intern Begeleider, jeugdhulpverlener, schoolverpleegkundige, leerplichtambtenaar) bij elkaar om te overleggen wat de beste hulp is. 

Fysiek

De Roelof Venema School heeft een aanpak voor kinderen met lichte enkelvoudige:

  • Visuele problemen (slechtziende kinderen);
  • Gehoorproblemen (slechthorende kinderen);
  • Spraak- taalstoornissen (stotteren, articulatieproblemen, stemproblemen);
  • Motoriekproblemen (kinderen met een lichte lichamelijke handicap);
  • Medische aandoeningen (kinderen met bijvoorbeeld epilepsie, allergie, astma).

Voor deze leerlingen wordt indien nodig samengewerkt met externe deskundigen (bijv. Ambulant Begeleiders, fysiotherapeuten). Er is een lift in het schoolgebouw en het gebouw is rolstoeltoegankelijk. Wat betreft het gebruik van medicijnen wordt het protocol Medisch Handelen gehanteerd.

Gezin

In gevallen waarbij het gezin hulp kan gebruiken wordt nauw samengewerkt met de jeugdhulpverlener vanuit de gemeente. De jeugdhulpverlener is wekelijks aanwezig op school. Ouders kunnen zelf of in overleg met school contact opnemen om een afspraak te maken. Er wordt dan gekeken welke hulp passend is.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven