Het Palet-Zuid

Benderslaan 2 1185 EK Amstelveen

Schoolfoto van Het Palet-Zuid

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgende onze leerlingen op de volgende manier:

- middels het observatie en registratiesysteem van "het Digikeuzebord" bij de groepen 1-2

- eigen observaties van de leerkracht

- periode toetsen vanuit de methodes van de basisvakken

- Leerling volgsysteem van Cito, twee keer per jaar

- Eindtoets van IEP in groep 8

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor het bepalen van het schooladvies kijken we naar de volgende punten:

- eigen observaties van de leerkrachten

- de voortgang op de periode toetsen vanuit de methodes 

- het leerling volgsysteem van Cito vanaf groep 6.

Het schooladvies wordt voorafgaand aan de eindtoets IEP gegeven. Als de uitkomst van de eindtoets hoger uitkomt dan het gegeven schooladvies, kunnen we het schooladvies heroverwegen. De school bepaalt uiteindelijk of het schooladvies wordt aangepast naar boven toe. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen dat alle leerlingen met plezier naar school komen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Relatie, competentie en autonomie zijn voorwaarden om tot een plezierige ontwikkeling te komen. 

Een relatie met de leerkracht en met medeleerlingen zorgt voor verbondenheid. Een kind maakt deel uit van een gemeenschap en is altijd iemand in relatie tot een ander. 

Een kind moet zich competent voelen en gezien voelen. Een positieve benadering naar wie het kind is en wat het kan en nog niet kan maar gaat leren is essentieel om te kunnen groeien. 

Tenslotte is het kind een individu en proberen wij de autonomie en zelfstandigheid te vergroten waardoor de eigenwaarde van een kind tot ontwikkeling komt. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Relatie
  • Competentie
  • Autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven