Het Palet-Zuid

Benderslaan 2 1185 EK Amstelveen

Schoolfoto van Het Palet-Zuid

Het team

Toelichting van de school

We hebben een klein en hecht team. Het voordeel van een kleine school is dat leerkrachten, kinderen en ouders elkaar snel ontmoeten en leren kennen. Een nauwe samenwerking is essentieel en door de kleinschaligheid snel te realiseren. 

Ons team bestaat uit fulltimers en parttimers. We hebben: leerkrachten, een administratief medewerker, onderwijsassistenten, een ib'er, zij-instromers en stagiaires. Daarnaast werken we samen met enkele vakdocenten. 

Zo hebben wij een nauwe samenwerking met de Muziekschool Amstelveen, Platform C.

Eén van onze eigen leerkrachten geeft muziek volgens een muziekleerlijn aan alle groepen 1-2. Vanaf groep 3 hebben wij een muziekdocent van de Muziekschool, waardoor alle groepen één keer per twee weken muziek- en zangles krijgen. 

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen beeldende vorming van vakdocenten. Dit zijn autonome kunstenaars met een didactische aantekening die wekelijks beeldende vorming geven, gerelateerd aan onze thematische aanpak. 

Daarnaast krijgen kinderen vanaf groep 5 Engels van een vakdocent, een native speaker. 

Alle groepen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs. Vanaf groep 3 wordt dat door een vakdocent gegeven. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook leerkrachten kunnen wel eens ziek worden. Wij hebben de vervanging als volgt geregeld:

- De schoolleiding probeert eerst in- of externe vervanging in te zetten.

- Verdeling van de groep over andere groepen. In principe voor één dag.

- Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan vragen wij u uw kind thuis te laten, dit volgens de richtlijnen van de inspectie van het onderwijs:

  • in principe niet de eerste dag
  • alleen in het uiterste geval
  • ouders schriftelijk op de hoogte stellen
  • voor leerlingen die geen opvang thuis hebben, opvang regelen

De directeur en de intern begeleider zijn in principe niet beschikbaar om in te vallen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team van Het Palet-Zuid bestaat uit 18 medewerkers. Naast de groepsleerkrachten (12) en een directeur hebben we voor een aantal dagen in de week een internbegeleider, een vakleerkracht gym, twee onderwijsassistenten en een administratief medewerker.

Binnen het team van medewerkers hebben zich diverse specialismen ontwikkeld. Deze liggen op het gebied van:

-Leren en gedrag   

-Taal     

-Rekenen    

-ICT    

-Digitaal pesten /Anti-pest beleid    

-Meer-en hoogbegaafdheid    

-Lezen

Voor meer informatie over onze organisatiestructuur, ons team, onze onderwijsassistentes, medezeggenschapsraad, de oudercommissie en  onderwijsgroep Amstelland verwijzen we naar onze website:

de organisatie van de school

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven