Brede School Rembrandt

Mr. P.J.M. Aalberselaan 2 1181 XJ Amstelveen

Schoolfoto van Brede School Rembrandt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

BSRembrandt laat een stabiel patroon zien van uitstroom op een niveau dat boven het landelijk gemiddelde ligt. Het uitstroomniveau van de leerlingen van het schooljaar 2018-2019 is afwijkend ten opzichte van voorgaande jaren, doordat ongeveer 70% uitstroomde op HAVO/VWO, waar de uitstroom in voorgaande jaren rond de 80% op dit niveau uitkwam. 

Verklaring hiervoor is te zien in het ontwikkelpatroon van deze groep leerlingen door de jaren heen. Reeds in groep 3 tonen een groot aantal leerlingen uit deze groepen een grillig ontwikkelingsprofiel. Er is een verhoogd aantal leerlingen met een diagnose of niet gediagnosticeerde problematiek, wat zowel de advisering als het maken van toetsen die een lange inspanning vergen (zoals de Centrale Eindtoets) bemoeilijken. 

Tevens missen de eindresultaten van de uitstroom in het schooljaar 2019-2020. Door de COVID-19 crisis is in dit schooljaar geen eindtoets afgenomen. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Werkwijze

De ontwikkeling van leerlingen op BSRembrandt wordt op verschillende manieren gevolgd. Voor de cognitieve ontwikkeling (met name op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen) maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito en van methode toetsen. De resultaten van Cito en methode toetsen worden verwerkt in Leeruniek. Door de behaalde resultaten te analyseren en deze te koppelen aan de vaardigheidsscore, is vast te stellen welke interventies voor de leerlingen passend zijn. Dit wordt gekoppeld aan de basisondersteuning waar de leerling ingedeeld wordt voor een basis-, plus- of intensief aanbod. 

Individueel handelingsplan (IHP)

Wanneer een leerling zich onvoldoende ontwikkelt over meerdere meetmomenten en onvoldoende baat heeft bij de aanpak vanuit het reguliere intensieve aanbod, wordt een individueel handelingsplan opgesteld. Dit is met name in de bovenbouw voor leerlingen met een groeiende achterstand en is mogelijk de eerste aanzet of er eventueel overgestapt moet worden naar een eigen leerlijn voor een bepaald vakgebied. De intern begeleider stelt het plan met de leerkracht en ouders op en evalueert de ontwikkeling meerdere momenten per jaar.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OOP)

Wanneer een leerling zeer specifieke onderwijsbehoefte heeft, waarbij verwacht wordt dat de leerling daar zijn gehele schoolloopbaan in ondersteund zal moeten worden, wordt een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, problematiek rondom hoogbegaafdheid, het volgen van onderwijs op een eigen leerlijn etc. De keuze voor een OOP wordt gemaakt na analyse van de complexiteit aan problemen die een leerling ervaart of kan ervaren tijdens het verblijf op school.

Groeidocument

Wanneer de school bij een leerling een moeizaam verloop ziet in de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling, kan de school ervoor kiezen om voor de betreffende leerling een groeidocument aan te maken. Het groeidocument kan de start zijn voor het arrangeren van het ondersteuningsteam waar de specialist van samenwerkingsverband Amstelronde bij betrokken wordt. Een groeidocment kan kortstondig zijn, maar kan ook met de leerling meegroeien om de hulpvraag goed te kunnen blijven monitoren.

Extern onderzoek

Wanneer de ouders en de school gezamenlijk onvoldoende ontwikkeling constateren bij de leerling, kan gekozen worden voor nader onderzoek door een externe specialist. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er gebruik gemaakt van verschillende expertisecentra.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school laat een stabiel patroon zien van uitstroom op een niveau dat boven het landelijk gemiddelde ligt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven