Brede School Rembrandt

Mr. P.J.M. Aalberselaan 2 1181 XJ Amstelveen

Schoolfoto van Brede School Rembrandt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten op de eindtoets van 2021 zijn in overeenstemming met de verwachtingen van de school.

Alle leerlingen 100% hebben het niveau 1F behaald. Daarnaast heeft 87% van de leerlingen het niveau 1S behaald. Dit is boven het niveau van het landelijk gemiddelde en boven het niveau van de schoolweging. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

(Nieuw) Leerlingvolgsysteem

De afgelopen jaren is de visie op leren op onze school veranderd. Jarenlang lag de focus van het primair onderwijs vooral op de cognitieve ontwikkeling en dan ook nog met name op taal en rekenen. Daarbij zijn de leermethoden bepalend geweest voor het onderwijsaanbod. Inmiddels is onderwijskundig Nederland er wel achter dat niet het kind zich moet voegen naar de methode, maar dat het onderwijsaanbod moet worden afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. Bovendien zijn er meer factoren die een rol spelen bij een succesvolle ontwikkeling van kinderen. De drie gebieden die essentieel zijn voor de ontwikkeling van kinderen zijn:

 • Persoonlijke vorming
 • Sociale vorming
 • Cognitieve vorming

In het IEP leerlingvolgsysteem (een recent ontwikkeld nieuw leerling volgsysteem) hebben wij een manier gevonden die meer recht doet aan de volledige ontwikkeling van een kind. Dit leerlingvolgsysteem kijkt naar de brede ontwikkeling van kinderen en heeft niet alleen meer een focus op de cognitieve ontwikkeling. Naast taal- en rekeninzicht wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leeraanpak goed in beeld gebracht.

Maar het allerbelangrijkste is wel dat dit volgsysteem de individuele groei van een leerling inzichtelijk maakt en leerlingen niet met elkaar vergelijkt. 

In het schooljaar 2020-2021 zijn wij definitief overgestapt op het IEP leerlingvolgststeem.

Tussentijdse resultaten schooljaar 2021-2022

Twee keer per jaar worden in de groepen 3 - 8 toetsen afgenomen met als doel de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart te brengen, maar ook vast te stellen of er bijgestuurd moet worden in het aanbod. Dit gebeurt in de maanden januari en juni en daarbij wordt niet alleen gekeken naar de individuele groei van leerlingen, maar ook op groepsniveau gekeken of de ontwikkeling naar verwachting is. 

Voor het schooljaar 2021-2022 kunnen we vaststellen dat het cijfermatig gezien goed gaat op Brede School Rembrandt. Ondanks de uitdagingen die de Coronacrisis met zich meebrengt, lijken er schoolbreed geen hiaten te zijn ontstaan in kennis. Het niveau van de school ligt, net als voorgaande jaren, overwegend boven het niveau van het landelijk gemiddelde. Er zijn dan ook geen ingrijpende veranderingen nodig om resultaten bij te sturen. Wel zijn enkele wensen/ aandachtspunten geformuleerd.

Twee rapporten

Naar aanleiding van deze toetsen krijgen de leerlingen van de groepen 3 - 8 een 'rapport'  mee naar huis. In het rapport richt de leerkracht zich tot het kind en geeft in een persoonlijk verhaal weer hoe het kind zich ontwikkelt op verschillende domeinen. 

 • Sociale en emotionele vaardigheden
 • Leeraanpak
 • Leerontwikkeling (de resultaten)
 • Creatieve ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling

In aansluiting op het rapport wordt u uitgenodigd voor een toelichting op het rapport. Vanaf groep 6 is het kind hierbij aanwezig. Het gaat tenslotte om zijn/haar ontwikkeling en wij vinden het belangrijk om het kind hierbij te betrekken. Tevens vullen kinderen ook een ik-rapport in om het eigenaarschap een zetje in de goede richting te geven. 

Naast het rapport, als schriftelijke vastlegging van de ontwikkeling van leerlingen,  kennen we nog een aantal andere documenten die gebruikt worden wanneer de ontwikkeling anders verloopt dan vooraf werd verwacht, bijvoorbeeld wanneer een leerling andere onderwijsbehoeften heeft. De volgende vormen van verslaglegging kunnen dan worden gehanteerd:

 • Individueel handelingsplan (IHP) Wanneer een leerling zich onvoldoende ontwikkelt over meerdere meetmomenten en onvoldoende baat heeft bij de aanpak vanuit het reguliere intensieve aanbod, wordt een individueel handelingsplan opgesteld. Dit is met name in de bovenbouw voor leerlingen met een groeiende achterstand en is mogelijk de eerste aanzet of er eventueel overgestapt moet worden naar een eigen leerlijn voor een bepaald vakgebied. De intern begeleider stelt het plan met de leerkracht en ouders op en evalueert de ontwikkeling meerdere momenten per jaar.
 • Ontwikkelingsperspectiefplan (OOP) Wanneer een leerling zeer specifieke onderwijsbehoefte heeft, waarbij verwacht wordt dat de leerling daar zijn gehele schoolloopbaan in ondersteund zal moeten worden, wordt een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, problematiek rondom hoogbegaafdheid, het volgen van onderwijs op een eigen leerlijn etc. De keuze voor een OOP wordt gemaakt na analyse van de complexiteit aan problemen die een leerling ervaart of kan ervaren tijdens het verblijf op school.
 • Groeidocument Wanneer de school een moeizaam verloop ziet in de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling, kan de school ervoor kiezen om voor de betreffende leerling een groeidocument aan te maken. Het groeidocument kan de start zijn voor het arrangeren van het ondersteuningsteam waar de specialist van samenwerkingsverband Amstelronde bij betrokken wordt. Een groeidocment kan kortstondig zijn, maar kan ook met de leerling meegroeien om de hulpvraag goed te kunnen blijven monitoren.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school laat een stabiel patroon zien van uitstroom op een niveau dat boven het landelijk gemiddelde ligt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale veiligheid gaat over het bevorderen van onderling sociaal gedrag. Dus bij een veilig schoolklimaat hoort dat we structureel aandacht besteden aan normale omgangsvormen, waarden en normen en het tijdig signaleren van problemen en grensoverschrijdend gedrag, alsmede het adequaat ingrijpen daarop. 

Op onze school werken we vanuit de drie kernwaarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Vanuit deze kernwaarden geven we ons onderwijs vorm. Een belangrijke basis is daarbij een positieve, veilige werksfeer. Deze wordt gecreëerd door een respectvolle houding naar elkaar toe en het zorgragen voor veiligheid. Veiligheid als het gaat om het vooromen van ongelukken en letsel, maar zeker ook sociale veiligheid. Een schoolklimaat waarin pesten niet wordt getolereerd, waar kinderen zich thuis voelen en waarin proactief wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling. 

Dat begint bij het voortdurend uitdragen van onze belangrijkste gedragsregel "Je gedraagt je". En dat geldt voor iedereen die bij de school betrokken is, leerlingen, medewerkers en ouders. Uiteraard wordt deze gedragsregel door het hele jaar heen met kinderen behandeld. Gewenst gedrag wordt structureel met de groepen geoefend en wanneer kinderen dit gewenste gedrag laten zien, wordt dit positief bekrachtigd. 

De allerbelangste uitgangspunten binnen ons pedagogisch- didactisch handelen zijn:

 • Elke dag is een nieuwe dag en dus een nieuwe kans.
 • We gaan op een positieve wijze met elkaar om en hebben onderling een positief taalgebruik.
 • We zijn gericht op groei en verbetering, zowel bij de ontwikkeling van de leerlingen als bij de ontwikkeling van de medewerkers.
 • We zijn constructief in het oplossen van problemen, met het eigen gedrag als uitgangspunt.
 • Wij staan open voor verschillen tussen mensen, in de breedste zin van het woord. 
 • Discriminatie of pesten worden niet getolereerd. 

Als we bovenstaande aspecten goed en consequent uitvoeren, ontstaat een plezierig en en veilig schoolklimaat, waar uw kind uitgangspunt is van ons handelen. De klassenomgeving hoort daarbij zo te zijn dat de concentratie van de leerlingen op de lesstof en bij de uitvoering van de verschillende opdrachten optimaal is.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Veiligheid
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven